សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង​ សូមស្វាគមន៍

សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង គឺជាសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋធំជាងគេតែមួយគត់ ស្ថិតនៅភូមិភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជា។ គោលដៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង គឺដើម្បីអប់រំនិស្សិតអោយក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃអនាគត ក្នុងវិស័យជាច្រើនតាមរយៈការផ្តល់នូវតុល្យភាពទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង និងការរួមបញ្ជូលបទពិសោធន៍ពិតនៅជុំវិញពិភពលោកទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា។

Facebook