សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង(ស.ជ.ប.ដ.) ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមគំនិតគៀងគរសប្បុរសជននានាក្នុងការសាងសង់ដោយ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧។ ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យក្នុងការផ្តល់ឱកាសអោយសិស្សានុសិស្សរស់នៅតំបន់ជនបទ ជាពិសេសនៅភូមិភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជា មានឱកាសបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា និងផ្តល់សេវាកម្មនានាក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អាជីពការងារផ្ទាល់ខ្លួន ក៍ដូចជាអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍របស់ពួកគេ និងដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតចំណេះដឹងរវាងប្រជាជនទីក្រុង និងជនបទ។

Facebook