ល.រ ជំនាញ រយៈពេលសិក្សា
ជំនាញគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ឯកទេសគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មឌីជីថល (MBA-MDBM) ២ឆ្នាំ
ជំនាញគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ឯកទេសសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍(MBA-MEI) ២ឆ្នាំ
ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ (MPA) ២ឆ្នាំ
ជំនាញបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស (TESOL) ២ឆ្នាំ
ជំនាញនិរន្តភាពកសិកម្ម (MSA) ២ឆ្នាំ
ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ ឯកទេសគ្រប់គ្រងអប់រំ(MEM) ២ឆ្នាំ
ជំនាញអភិបាលកិច្ច និងគោលនយោបាយសាធារណៈ (MGP) ២ឆ្នាំ
ជំនាញនិរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី (MSEM) ២ឆ្នាំ

⬇️ព័ត៌មានលំអិតអំពីជំនាញនីមួយៗ

សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ

ដេប៉ាតឺម៉ង់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ឯកទេសគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មឌីជីថល

 

១.គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ឯកទេសគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មឌីជីថល

     ផ្តោតជាចម្បងលើការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ ការបណ្តុះគំនិតសហគ្រិនភាព អាជីវកម្មជំនាន់ថ្មី(Start Up) និងការគ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបរិបទនៃបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម៤.០។

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ឯកទេសសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍

     បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចឯកទេសសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍និស្សិតនឹងមានសមត្ថភាព ដូចខាងក្រោម៖

ក.ចំណេះដឹង(Knowledge)

  • PLO1: មានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់អំពីទស្សនាទានគោលការណ៍ ទ្រឹស្ដី និងការប្រតិបត្តិថ្មីៗទាក់ទងនឹងដំណើរការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចក្នុងបរិបទថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិ
  • PLO2:មានការយល់ដឹងល្អិតល្អន់អំពីដំណើរការអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ទីផ្សារភស្ដុភារនិងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រឹស្ដី ការស្រាវជ្រាវ និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង
  • PLO3:ពន្យល់បានច្បាស់លាស់ពីរបៀបដែលចំណេះដឹងថ្មីៗផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងសហគ្រិនភាពត្រូវបានអភិវឌ្ឍនិងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់និងឥទ្ធិពលនៃការស្រាវជ្រាវថ្មីៗទៅលើចំណេះដឹងក្នុងជំនាញរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាលើការប្រតិបត្តិជំនាញវិជ្ជាជីវៈ
  • PLO4:យល់ដឹងពីវិធានថ្មីៗនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានឥទ្ធិពលលើការគ្រប់គ្រងនិងសហគ្រិនភាពដែលទាក់ទងនឹងហេតុផលស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរ ក្នុងការអនុវត្តវិធានទាំងនេះនាពេលអនាគត។

ខ. ជំនាញក្នុងការគិត(Cognitive Skills)

  • PLO5: អាចយកចំណេះដឹងទាំងទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តទៅដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចរួមបញ្ចូលទាំងបញ្ហាក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យធុរកិច្ចឬកត្តានានានិងចេះបង្កើតដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានិងស្ថានការណ៍ធុរកិច្ចទាំងនោះប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់
  • PLO6:មានលទ្ធភាពធ្វើការវិនិច្ឆ័យប្រកបដោយហេតុផលច្បាស់លាស់និងអាចទុកចិត្តបានក្នុងស្ថានភាពទាក់ទងនឹងគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចដូចជាការគ្រប់គ្រង តាមដានវាយតម្លៃ និងការរៀបចំគំនិតអាជីវកម្មថ្មី ឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពវិវត្តនៃសង្គម
  • PLO7: បង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានក្នុងអង្គភាពអាជីវកម្ម ប្រព័ន្ធតាមដានវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពការងាររួមទាំងបង្កើតផែនការអាជីកម្មថ្មីឬដំណើរការធុរកិច្ចជំនាន់ថ្មីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារធុរកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ន
  • PLO8: មានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយក្នុងការប្រមើលមើលនិងទស្សន៍ទាយអនាគតផ្នែកធុរកិច្ចនិងការប្រកួតប្រជែងពីទិន្នន័យដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងបង្ហាញគំនិតដើម្បីកែលម្អផែនការអាជីវកម្ម។

គ.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្ដរបុគ្គលនិងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and Responsibility)

  • PLO9: ផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការស្វែងរកដោះស្រាយប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតនូវបញ្ហានិងស្ថានភាពស្មុគស្មាញកើតមានក្នុងបរិបទនៃការសិក្សានិងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
  • PLO10: ទទួលខុសត្រូវយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការងាររបស់ខ្លួននិងសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហការីឬមិត្តរួមការងារនិងបុគ្គលទូទៅក្នុងបរិបទជាតិនិងអន្តរជាតិដោយបញ្ចេញនូវសកម្មភាពទាំងឡាយក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ក្រុមទាំងមូលដើម្បីដោះស្រាយគ្រប់ស្ថានការណ៍និងបញ្ហាទាំងឡាយ
  • PLO11: ប្រតិបត្តិនូវជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គភាពអាជីវកម្មប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
  • PLO12:ដោះស្រាយយ៉ាងជាប់លាប់និងហ្មត់ចត់នូវបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលទាក់ទងនឹងអភិសមាចារនៅក្នុងរង្វង់ការគ្រប់គ្រងនិងសហគ្រិនភាពព្រមទាំងមានលទ្ធភាពធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងមានសុពលភាពដោយឈរលើគោលការណ៍និងគុណតម្លៃសង្គមជាមូលដ្ឋានចំពោះបញ្ហាដែលកើតមានឡើង តាមរយៈក្រមសីលធម៌ឬបទបញ្ជាដែលមាន។

ឃ. ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យានិងទំនាក់ទំនង (Numerical Skills, Information Technology, and Communication)

  • PLO13: ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបានយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីអង្កេតបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងព្រមទាំងបង្ហាញនូវសេចក្ដីសន្និដ្ឋាននិងសំណូមពររបស់ខ្លួនជូនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ
  • PLO14: ប្រើប្រាស់ស្ថិតិ និងការវាស់វែងដើម្បីវិភាគលើទិន្នន័យនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ តាមបែបវិទ្យាសាស្រ្តក្នុងបរិបទធុរកិច្ច
  • PLO15: អាចប្រាស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងសមរម្យជាមួយក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាក្នុងសហគមន៍ទាំងមូលតាមរយៈរបាយការណ៍និងបទបង្ហាញទាំងជាផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការនិងតាមរយៈការបោះពុម្ពផ្សាយដែលមានលក្ខណៈអប់រំនិងវិជ្ជាជីវៈ ដូចជានិក្ខេបបទ ឬរបាយការណ៍គម្រោងស្រាវជ្រាវ
  • PLO16: ប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសនិងជំនាញអន្តរបុគ្គលក្នុងទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចគ្រប់វិស័យ។

៣. ឱកាសការងារ

 • ជាអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់កណ្ដាលឬថ្នាក់ខ្ពស់តាមបណ្ដាអង្គភាពរដ្ឋ និងឯកជន
 • ជាសហគ្រិនសម្រាប់ធុរកិច្ចជំនាន់ថ្មី (Start-Up)
 • ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិលើផ្នែកធុរកិច្ចនិងគម្រោងវិនិយោគ
 • ជាអ្នករៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មគ្រប់គ្រងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្ម
 • ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអ្នកបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់តាមបណ្ដាអង្គភាពរដ្ឋ និងឯកជន
 • ជាសាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវរដ្ឋ និងឯកជន៕

៤. កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចឯកទេសសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍

 

ឆ្នាំទី១
លេខកូដឆមាសទី១លេខកូដឆមាសទី២
មុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោងមុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោង
GS.DBM/ OQM.S1-M11Operation and Quality Management345GS.DBM/ MO.S2-M12Management and Organization345
GS.DBM/ RM.S1-M11Research Methodology345GS.DBM/ MM.S2-M12Marketing Management345
GS.DBM/ SWC.S1-M11Scientific Writing and Communication345GS.DBM/ QBA.S2-M12Quantitative Business Analysis345
GS.DBM/ PME.S3-M11Project Management and Evaluation345GS.DBM/ BS.S1-M12Business Statistics345
សរុប12180សរុប12180
ឆ្នាំទី២
លេខកូដឆមាសទី១លេខកូដឆមាសទី២
មុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោងមុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោង
GS.DBM/ GE.S3-M21Green Entrepreneurship345GS.DBM/ FPM.S4-M22Financial Planning and Management345
GS.DBM/ MIS.S3-M21Management Information System345GS.DBM/ GBM.S4-M22Global Business Management345
GS.DBM/ LSC.S4-M21Logistics and Supply Chain345    
សរុប9135សរុប690

សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ

ដេប៉ាតឺម៉ង់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ឯកទេសសហគ្រិនភាពនិងនវានុវត្តន៍

 

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ឯកទេសសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍

    ផ្តោតជាចម្បងលើការរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ ការបណ្តុះគំនិតសហគ្រិនភាពអាជីវកម្មជំនាន់ថ្មី(Start Up) និងការគ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបរិបទនៃបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម៤.០។

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ឯកទេសសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍

     បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចឯកទេសសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍និស្សិតនឹងមានសមត្ថភាព ដូចខាងក្រោម៖

ក.ចំណេះដឹង(Knowledge)

  • PLO1: មានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់អំពីទស្សនាទានគោលការណ៍ ទ្រឹស្ដី និងការប្រតិបត្តិថ្មីៗទាក់ទងនឹងដំណើរការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចក្នុងបរិបទថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិ
  • PLO2: មានការយល់ដឹងល្អិតល្អន់អំពីដំណើរការអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ទីផ្សារ
   ភស្ដុភារនិងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រឹស្ដី ការស្រាវជ្រាវ និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង
  • PLO3: ពន្យល់បានច្បាស់លាស់ពីរបៀបដែលចំណេះដឹងថ្មីៗផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងសហគ្រិនភាពត្រូវបានអភិវឌ្ឍនិងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់និងឥទ្ធិពលនៃការស្រាវជ្រាវថ្មីៗទៅលើចំណេះដឹងក្នុងជំនាញរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាលើការប្រតិបត្តិជំនាញវិជ្ជាជីវៈ
  • PLO4: យល់ដឹងពីវិធានថ្មីៗនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានឥទ្ធិពលលើការគ្រប់គ្រងនិងសហគ្រិនភាពដែលទាក់ទងនឹងហេតុផលស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរ ក្នុងការអនុវត្តវិធានទាំងនេះនាពេលអនាគត។

ខ. ជំនាញក្នុងការគិត(Cognitive Skills)

  • PLO5: អាចយកចំណេះដឹងទាំងទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តទៅដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចរួមបញ្ចូលទាំងបញ្ហាក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យធុរកិច្ចឬកត្តានានានិងចេះបង្កើតដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានិងស្ថានការណ៍ធុរកិច្ចទាំងនោះប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់
  • PLO6: មានលទ្ធភាពធ្វើការវិនិច្ឆ័យប្រកបដោយហេតុផលច្បាស់លាស់និងអាចទុកចិត្តបានក្នុងស្ថានភាពទាក់ទងនឹងគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចដូចជាការគ្រប់គ្រង តាមដានវាយតម្លៃ និងការរៀបចំគំនិតអាជីវកម្មថ្មី ឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពវិវត្តនៃសង្គម
  • PLO7: បង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានក្នុងអង្គភាពអាជីវកម្ម ប្រព័ន្ធតាមដានវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពការងាររួមទាំងបង្កើតផែនការអាជីកម្មថ្មីឬដំណើរការធុរកិច្ចជំនាន់ថ្មីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារធុរកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ន
  • PLO8: មានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយក្នុងការប្រមើលមើលនិងទស្សន៍ទាយអនាគតផ្នែកធុរកិច្ចនិងការប្រកួតប្រជែងពីទិន្នន័យដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
   និងបង្ហាញគំនិតដើម្បីកែលម្អផែនការអាជីវកម្ម។

គ.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្ដរបុគ្គលនិងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and Responsibility)

  • PLO9: ផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការស្វែងរកដោះស្រាយប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតនូវបញ្ហានិងស្ថានភាពស្មុគស្មាញកើតមានក្នុងបរិបទនៃការសិក្សានិងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
  • PLO10: ទទួលខុសត្រូវយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការងាររបស់ខ្លួននិងសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហការីឬមិត្តរួមការងារនិងបុគ្គលទូទៅក្នុងបរិបទជាតិនិងអន្តរជាតិដោយបញ្ចេញនូវសកម្មភាពទាំងឡាយក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ក្រុមទាំងមូលដើម្បីដោះស្រាយគ្រប់ស្ថានការណ៍និងបញ្ហាទាំងឡាយ
  • PLO11: ប្រតិបត្តិនូវជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គភាពអាជីវកម្មប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
  • PLO12:ដោះស្រាយយ៉ាងជាប់លាប់និងហ្មត់ចត់នូវបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលទាក់ទងនឹងអភិសមាចារនៅក្នុងរង្វង់ការគ្រប់គ្រងនិងសហគ្រិនភាពព្រមទាំងមានលទ្ធភាពធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងមានសុពលភាពដោយឈរលើគោលការណ៍និងគុណតម្លៃសង្គមជាមូលដ្ឋានចំពោះបញ្ហាដែលកើតមានឡើង តាមរយៈក្រមសីលធម៌ឬបទបញ្ជាដែលមាន។

ឃ. ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យានិងទំនាក់ទំនង (Numerical Skills, Information Technology, and Communication)

  • PLO13:ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបានយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីអង្កេតបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងព្រមទាំងបង្ហាញនូវសេចក្ដីសន្និដ្ឋាននិងសំណូមពររបស់ខ្លួនជូនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ
  • PLO14: ប្រើប្រាស់ស្ថិតិ និងការវាស់វែងដើម្បីវិភាគលើទិន្នន័យនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ តាមបែបវិទ្យាសាស្រ្តក្នុងបរិបទធុរកិច្ច
  • PLO15: អាចប្រាស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងសមរម្យជាមួយក្រុម
   អ្នកពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាក្នុងសហគមន៍ទាំងមូលតាមរយៈរបាយការណ៍និងបទបង្ហាញទាំងជាផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការនិងតាមរយៈការបោះពុម្ពផ្សាយដែលមានលក្ខណៈអប់រំនិងវិជ្ជាជីវៈ ដូចជានិក្ខេបបទ ឬរបាយការណ៍គម្រោងស្រាវជ្រាវ
  • PLO16: ប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសនិងជំនាញអន្តរបុគ្គលក្នុងទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចគ្រប់វិស័យ។

៣. ឱកាសការងារ

 • ជាអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់កណ្ដាលឬថ្នាក់ខ្ពស់តាមបណ្ដាអង្គភាពរដ្ឋ និងឯកជន
 • ជាសហគ្រិនសម្រាប់ធុរកិច្ចជំនាន់ថ្មី (Start-Up)
 • ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិលើផ្នែកធុរកិច្ចនិងគម្រោងវិនិយោគ
 • ជាអ្នករៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មគ្រប់គ្រងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្ម
 • ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអ្នកបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់តាមបណ្ដាអង្គភាពរដ្ឋ និងឯកជន
 • ជាសាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវរដ្ឋ និងឯកជន៕

៤. កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចឯកទេសសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍

ឆ្នាំទី១
លេខកូដឆមាសទី១លេខកូដឆមាសទី២
មុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោងមុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោង
GS.EI/ OQM.S1-M11Operation and Quality Management345GS.EI/ MO.S2-M12Management and Organization345
GS.EI/ RM.S1-M11Research Methodology345GS.EI/ MM.S2-M12Marketing Management345
GS.EI/ SWC.S1-M11Scientific Writing and Communication345GS.EI/ QBA.S2-M12Quantitative Business Analysis345
GS.EI/ PME.S3-M11Project Management and Evaluation345GS.EI/ BS.S1-M12Business Statistics345
សរុប12180សរុប12180
ឆ្នាំទី២
លេខកូដឆមាសទី១លេខកូដឆមាសទី២
មុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោងមុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោង
GS.EI/ GE.S3-M21Green Entrepreneurship345GS.EI/ FPM.S4-M22Financial Planning and Management345
GS.EI/ CBA.S3-M21Cost Benefit Analysis345GS.EI/ GBM.S4-M22Global Business Management345
GS.EI/ LSC.S4-M21Logistics and Supply Chain345    
សរុប9135សរុប690

 

សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ

ដេប៉ាតឺម៉ង់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ

១. នៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ

         ផ្តោតលើការសិក្សាពីបែបបទរដ្ឋបាលទូទៅ ការគ្រប់គ្រង ដឹកនាំ អង្គភាពរដ្ឋបាលសាធារណៈរដ្ឋឬឯកជន ការរៀបចំ វិភាគ វាយតម្លៃគោលនយោបាយសាធារណៈ ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមសង្គមសេដ្ឋកិច្ច ព្រមទាំងការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិផ្សេងៗគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍ ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដែនដី ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ

         បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ និស្សិតនឹងមានសមត្ថភាព ដូចខាងក្រោម៖

ក. ចំណេះដឹង(Knowledge)

– PLO1: យល់ដឹងស៊ីជម្រៅគោលនយោបាយរដ្ឋបាលសាធារណៈជាតិ អន្តរជាតិ សំដៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ច

– PL02: បកស្រាយច្បាស់លាស់ទ្រឹស្ដីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល យន្តការ គោលនយោបាយរដ្ឋបាល លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិទាំងឡាយទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ  និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

PLO3: យល់ដឹងច្បាស់លាស់ពីយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពិសេសកំណែទម្រង់អភិបាលក្នុងវិស័យរដ្ឋបាលសាធារណៈ

PLO4: យល់ដឹងច្បាស់ពីបញ្ហានានាដែលជះឥទ្ធិពលដល់ប្រសិទ្ធភាព  និងប្រសិទ្ធផលនៃសេវាកម្មរដ្ឋបាលសាធារណៈ

PLO5: យល់ដឹងស៊ីជម្រៅលើដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងអង្គភាព  និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍អង្គភាពប្រកបដោយចីរភាពប្រឈមនឹងការផ្លាស់ប្តូរ  និងការវិវត្តសង្គម

– PL06: យល់ដឹងច្បាស់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងច្បាប់ពិភពលោក  និងវិស័យរដ្ឋបាលសាធារណៈ សារប្រយោជន៍នៃច្បាប់ ឬនីតិរដ្ឋបាលសាធារណៈ ចំពោះការគ្រប់គ្រងអង្គភាព ឬ រដ្ឋបាលដែនដី។

ខ. ជំនាញក្នុងការគិត (Cognitive Skills)

PLO7: ត្រិះរិះ  ពិចារណាត្រឹមត្រូវលើបញ្ហាវិវាទរដ្ឋបាលនានាក្នុងសង្គម ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលការងារនៅក្នុងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាប់ លិខិត បទដ្ឋានគតិយុត្តិដែលមានជាធរមាន

PLO8: វិភាគស៊ីជម្រៅទៅលើកត្តាផ្សេងៗដែលជះឥទ្ធិពលដល់ប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធផល ប្រព័ន្ធការងាររដ្ឋបាល  និងសេវាកម្មរដ្ឋបាលសាធារណៈ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យនានា

PLO9: ជ្រើសរើសវិធានដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងរង្វង់នៃវិវាទរដ្ឋបាល ដោយផ្នែកលើគោលការណ៍ច្បាប់  និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិផ្សេងៗដែលមានជាធរមាន

PLO10:  ជជែក វែកញែកបានស៊ីជម្រៅអំពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលក្នុងវិស័យរដ្ឋ  និងឯកជនតាមបែបសម័យឌីជីថលប្រកបដោយគុណវុឌ្ឍិ ព្រមទាំងចេះវាយតម្លៃពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅក្នុងសង្គម។

គ. ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្ដរបុគ្គលនិងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and Responsibility)

PLO11: បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយដៃគូសហប្រតិបត្តិការណ៍ក្នុងការអនុវត្តការចរចារកិច្ចការងារ  និងសេវាកម្មសាធារណៈ

PLO12: ស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅពីបរិបទសង្គម  និងការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គភាពសមស្របនឹងស្ថានភាពវិវត្តសង្គមជាតិ  និងពិភពលោកដោយប្រើប្រាស់ជំនាញក្នុងការស្ដាប់  និងការសង្កេតប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់

PLO13:  ដឹកនាំ គ្រប់គ្រងក្រុមប្រកបដោយឯករាជ្យភាព តម្លាភាព គណនេយ្យភាព ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រង និងផ្តល់សេវាកម្មរដ្ឋបាលសាធារណៈ

PLO14: រៀបចំ  និងបង្កើតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ផែនការថវិកា ការគ្រប់គ្រង ការត្រួតពិនិត្យតាមដាន  និងវាយតម្លៃសកម្មភាពការងារ និងគម្រោងនានាបានយ៉ាងល្អ

ឃ. ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង (Numerical Skills, Information Technology, and Communication)

PLO15: ប្រើស្ថិតិវិទ្យា កម្មវិធីសិ្ថតិវិទ្យាទំនើប (R Programing) ដើម្បីវិភាគលើទិន្នន័យនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ

PLO16:  សរសេររបាយការណ៍ការងារ និក្ខេបបទស្រាវជ្រាវ អត្ថបទស្រាវជ្រាវ អត្ថបទវិភាគគោលគំនិត ឬគោលនយោបាយ  និងធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងៗ ដូចជាការចុះពិនិត្យទៅតាមមូលដ្ឋាន

PLO17: រៀបចំសំណើគម្រោងស្រាវជ្រាវឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ច  និងបញ្ហាប្រឈមនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មសាធារណៈ

PLO18: ប្រមូល វិភាគទិន្នន័យស្រាវជ្រាវ បង្កើតកម្រងសំណួរស្រាវជ្រាវ សិក្សាបញ្ហាតាមបែបវិទ្យាសាស្រ្ត និងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា(ICT)

ង. ជំនាញចិត្តចលនា (Psychomotor Skills)

PLO19: អនុវត្តដោយប្រើប្រាស់វិធីស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដើម្បីគុណភាព  និងប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋបាលសាធារណៈ

PLO20: ផលិតឧបករណ៍គាំទ្រការសម្រេចចិត្តក្នុងវិភាគ ទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងផ្តល់ដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានាក្នុងសង្គម ស្ថាប័ន  និងសេវាកម្មសាធារណៈ។

៣. ឱកាសការងារ

– ជានាយក ឬប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលតាមគ្រឹះស្ថានរដ្ឋបាលសាធារណៈរដ្ឋ និងឯកជន

– ជាអភិបាលខេត្ត-រាជធានី អភិបាលស្រុក-ក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត-រាជធានី ស្រុក-ក្រុង

– ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ វិភាគ វាយតម្លៃ និងបង្កើតគោលនយោបាយសាធារណៈថ្នាក់ជាតិ  និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

– ជាតំណាងរាស្រ្ត មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងមុខតំណែងសាធារណៈក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាល

– ជាសាស្រ្តាចារ្យ  អ្នកស្រាវជ្រាវ ក្នុងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន៕

៤. កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ

ឆ្នាំទី១
លេខកូដ ឆមាសទី១ លេខកូដ ឆមាសទី២
មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង
GS.PA/ PPA.S1-M11 Policy Process and Analysis 3 45 GS.PA/ ASP.S2-M12 Advanced Study in Public Management 3 45
GS.PA/ MO.S2-M11 Management and Organization 3 45 GS.PA/ LCM.S3-M12 Leadership and Changing Management 3 45
GS.PA/ RM.S1-M11 Research Methodology 3 45 GS.PA/ TAM.S2-M12 Territorial Administrative Management 3 45
GS.PA/ SWC.S1-M11 Scientific Writing and Communication 3 45 GS.PA/ AS.S1-M12 Applied Statistics 3 45
សរុប 12 180 សរុប 12 180
ឆ្នាំទី២
លេខកូដ ឆមាសទី១ លេខកូដ ឆមាសទី២
មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង
GS.PA/ HRMP.S4-M21 Human Resources Management in Public Administration 3 45 GS.PA/ LTW.S4-M22 Legal Traditions of the World 3 45
GS.PA/ PFM.S3-M21 Public Financial Management 3 45 GS.PA/ QBA.S4-M22 Quantitative business Analysis 3 45
GS.PA/ PME.S3-M21 Project Management and Evaluation 3 45
សរុប 9 135 សរុប 6 90

សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ

ដេប៉ាតឺម៉ង់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស

រៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស ឬប្រតិបត្តិករក្នុងវិស័យអប់រំ ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស ការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា មុខវិជ្ជាសិក្សា វិធីសាស្រ្តបង្រៀនបែបទំនើប គោលនយោបាយអប់រំ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន(ICT) ក្នុងការគ្រប់គ្រងវគ្គសិក្សាជាតិនិងអន្តរជាតិ ដែលធានាបាននូវគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និងបរិយាប័ន្ន។

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​ ជំនាញបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស និស្សិតនឹងមានសមត្ថភាព ដូចខាងក្រោម៖

.ចំណេះដឹង (Knowledge)

 • បកស្រាយទ្រឹស្តីនានាពីវិធីសាស្រ្តរៀន និងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិបទជាតិ និងពិភពលោក
 • យល់ដឹងពីបញ្ហា ឬករណីសំខាន់ៗក្នុងការរៀន និងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដែលកើតមាននៅក្នុងថ្នាក់រៀននីមួយៗ រួមបញ្ចូលទាំងថ្នាក់រៀនដែលនិស្សិតមានកម្រិតចំណេះដឹងចម្រុះ
 • យល់ដឹងពីកត្តាជះឥទ្ធិពលដល់ឥរិយាបថនិស្សិតចំពោះការរៀន និងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស ព្រមទាំងចេះប្រើចំណេះដឹងទាំងនេះ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពការងារ
 • យល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការរៀន និងបង្រៀន

ខ.ជំនាញក្នុងការគិត (Cognitive Skills)

 • ស្វែងយល់លើបញ្ហានានាដែលកើតមាននៅក្នុងថ្នាក់រៀន និងដំណោះស្រាយផ្អែកតាមវិធានគរុកោសល្យអប់រំ
 • វិភាគលើឥរិយាបថរបស់និស្សិតនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដែលជាកត្តាជះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលសិក្សារបស់និស្សិតស្របតាមបំណិនជំនាញសតវត្សទី២១
 • ស្វែងយល់ពីបរិបទនៃការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងសង្គម
 • ត្រិះរិះពិចារណាលើទ្រឹស្តីនានា ដែលអាចឈានដល់ការបងើ្កតវិធីសាស្ត្របង្រៀនសមស្របសម្រាប់ការបំពេញការងារ

.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skill and Responsibility)

 • អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងយល់អំពីតម្រូវការ និងការចង់បាន របស់សិស្ស និងរៀបចំវិធីសាស្រ្តបង្រៀនសមស្របដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវ តាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ
 • ផ្តួចផ្តើមគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍជាក្រុម​ ឬជាបុគ្គល
 • ជឿជាក់លើខ្លួនឯង និងមានលទ្ធភាពស្វែងរកព័ត៌មានថ្មី មធ្យោបាយថ្មីៗ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការរៀន និងបង្រៀន
 • ប្រាស្រ័យទាក់ទងការងារ និងបច្ចេកទេសប្រកបដោយក្រមសីលធ៌មវិជ្ជាជីវ:
 • ប្រឹក្សាយោបល់លើការអភិវឌ្ឍន៍អាជីពជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស

.ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង (Numerical Skills, Information Technology and Communication)

 • ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគណនា ស្ថិតិវិទ្យា និងចេះវិភាគទិន្នន័យតាមកម្មវិធី SPSS លើការងារស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ
 • សរសេររបាយការណ៍ការងារ របាយការស្រាវជ្រាវ និក្ខេបបទបញ្ចប់ការសិក្សា និងធ្វើបទបង្ហាញជាសាធារណៈ
 • ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានាសម័យបច្ចុប្បន្ន (ICT) ក្នុងកិច្ចតែងការបង្រៀន និងការស្រាវជ្រាវ
 • ប្រមូល វិភាគទិន្នន័យដោយប្រើវិធីសាស្រា្តវិទ្យាសាស្រ្ត និងសម្រេចចិត្តដោយផ្នែកលើមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្ត និងការស្រាវជ្រាវឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាសង្គម ការរៀន និងបង្រៀន

.ជំនាញចិត្តចលនា (Psychomotor Skills)

 • បង្កើតប្លង់មេរៀន និងផែនការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស វិធីសាស្រ្តបង្រៀនសតវត្សទី២១ និងចុះកម្មសិក្សា
 • បង្កើតគម្រោងបណ្តុះបណ្តាល អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស សមស្របទៅនឹងទីផ្សារការងារ និង​តម្រូវការសង្គមសេដ្ឋកិច្ច​។

៣.​ ឱកាសការងារ

 • ជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសអាជីបប្រកបដោយគុណភាព
 • ជាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយអប់រំផ្នែកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស
 • ជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីសិក្សា
 • ជាម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនលើការបង្កើតសាលាបង្រៀនភាសា
 • ជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម(វិស័យអប់រំ)
 • ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អាជីពផ្នែកបង្រៀនភាសា
 • ជាអ្នកធ្វើការនៅតាមបណ្តាអង្គការ ស្ថាប័ននានាទាក់ទងនឹងការបង្រៀនភាសា។

៤. កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស

ឆ្នាំទី១
លេខកូដឆមាសទី១លេខកូដឆមាសទី២
មុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោងមុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោង
GS.TE/ AW.F1-M11Academic Writing for Post Graduate Studies345GS.TE/ AAL.F2-M12Advanced Applied Linguistics345
GS.TE/ SLA.F1-M11Second Language Acquisition345GS.TE/ ATM.F2-M12Advanced Teaching Methodology345
GS.TE/ EP.S3-M11Educational Psychology345GS.TE/ TA.F2-M12Testing and Assessment in ESL345
GS.TE/ ERM.S1-M11Educational Research Method345GS.TE /ES.S1-M12Educational Statistics345
សរុប12180សរុប12180
ឆ្នាំទី២
លេខកូដឆមាសទី១លេខកូដឆមាសទី២
មុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោងមុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោង
GS.TE/ CDD.S3-M21Curriculum Design and Development345GS.TE/ ESP.F4-M22Teaching​ English for Specific Purposes (ESP)345
GS.TE/ TP.F3-M21TESOL Practicum345GS.TE/ PRE.S4-M22Professional and Research Ethics345
GS.TE/ SL.F4-M21Sociolinguistics345    
សរុប9135សរុប690

សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ

ដេប៉ាតឺម៉ង់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញនិរន្តរភាពកសិកម្ម

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញនិរន្តរភាពកសិកម្ម

     ផ្តោតលើការសិក្សាពីទស្សនាទានកសិកម្មតាមបែបទំនើប ក្នុងការវិភាគ ដោះស្រាយបញ្ហា ដើម្បីលើកកម្ពស់ខ្សែចង្វាក់តម្លៃផលិតកម្មកសិកម្ម (Agricultural value chain) និងធានាឱ្យបាននូវសន្តិសុខស្បៀងឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញនិរន្តរភាពកសិកម្ម

     បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​ ជំនាញនិរន្តរភាពកសិកម្ម និស្សិតនឹងមានសមត្ថភាព ដូចខាងក្រោម៖

ក. ចំណេះដឹង (Knowledge)

– យល់ដឹងអំពីទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម និងគោលការណ៍គ្រឹះនៃកសិកម្មនិរន្តរភាព និងភាពខុសគ្នានៃអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការអនុវត្តវិធីសាស្រ្តកសិកម្មថ្មីធៀប​នឹងវិធីសាស្រ្តបែបទំនៀមទម្លាប់

– បង្ហាញពីចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មដែលរួមបញ្ចូលទាំងការវិវត្តថ្មីៗ និងចំណេះដឹងកម្រិតខ្ពស់នៃគោលការណ៍ស្រាវជ្រាវ​ និងវិទ្យាសាស្ត្រអនុវត្តក្នុងវិស័យកសិកម្ម

– បកស្រាយអំពីបច្ចេកទេសកសិកម្មលើទីវាល និងជំនាញក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម

– ពន្យល់បច្ចេកទេសកសិកម្មបែបនិរន្តរភាព ពីដំណើរការអនុវត្ត អត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថានបានក្បោះក្បាយដល់ប្រជាកសិករ និងអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្ម

ខ. ជំនាញក្នុងការគិត (Cognitive Skills)

– PLO5: ត្រិះរិះ ពិចារណា និងវិភាគស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហានានាក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងការអនុវត្តការងារលើទីវាល

– PLO6: ជ្រើសរើសដំណោះស្រាយ ឬបច្ចេកទេសបែបវិទ្យាសាស្រ្តសមស្របឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាកសិកម្ម

– PLO7: ប្រឹក្សាយោបល់ពីវិធីសាស្រ្ដ និងបច្ចេកទេស​កសិកម្ម ជាមួយអ្នកបច្ចេទេសកសិកម្ម និងកសិករ ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ច

– PLO8: បកស្រាយនិងអនុវត្តគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មនិរន្តរភាព ក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាកសិកម្មនិងក្នុងករណីដែលអាចអនុវត្តបានស្របតាមក្របខ័ណ្ឌនៃបទប្បញ្ញត្តិ។

គ. ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្ដរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and Responsibility)

– PLO9: ប្រាស្រ័យទាក់ទង និងសហការគ្នាជាក្រុមជាមួយមនុស្សជុំវិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់ និងណែនាំប្រជាកសិករពីបច្ចេទេសកសិកម្មសមស្រប

– PLO10: ដឹកនាំក្រុម និងអង្គភាព ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ស្មោះត្រង់ សុច្ចរិត យុត្តិធម៌ និងមានគណនីយ្យភាពខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈ

– PLO11: ធ្វើការងារប្រកបដោយភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង សុទិដ្ឋិនិយមខ្ពស់ និងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ល្អក្នុងការងារជាក្រុមក្នុងវិស័យកសិកម្ម

– PLO12: សម្របខ្លួនបានល្អក្នុងការងារជាមួយកសិករលើទីវាល និងនៅក្នុងបរិបទ ឬស្ថានភាពផ្សេងៗ តួយ៉ាងការងារនៅតាមសហគមន៍ជនបទ​ និងការងារដោយឡែកក្នុងសហគមន៍អ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្ម

ឃ. ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង​ (Numerical Skills, Information Technology, and Communication)

– PLO13: សរសេររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ និងធ្វើបទបង្ហាញបច្ចេកទេសកសិកម្មផ្សេងៗ ប្រកបដោយភាពឯករាជ្យ

– PLO14: ប្រើស្ថិតិវិទ្យា និងការវាស់វែង ដើម្បីវិភាគលើទិន្នន័យនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ តាមបែប វិទ្យាសាស្រ្ត និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយផ្នែកលើមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម

– PLO15: ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ដើម្បីទំនាក់ទំនងការងារ និងការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗក្នុងវិស័យកសិកម្ម

– PLO16: បោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត ពីរបកគំហើញថ្មីៗពីបច្ចេកទេសកសិកម្មក្នុងទស្សាវដ្តីវិទ្យាសាស្រ្តជាតិ និងអន្តរជាតិ

ង. ជំនាញចិត្តចលនា (Psychomotor Skills)

– បណ្តុះបណ្តាលប្រជាកសិករពីបច្ចេកទេសកសិកម្មតាមបែបនិរន្តរភាពតាមរយៈការធ្វើប្លង់ពិសោធន៍លើទីវាល

– តាមដាន វាយតម្លៃពីផលបះពាល់ផ្សេងៗបង្កពីភ្នាក់ងារបង្កររោគដែលបំផ្លាញដល់ផលិតផលកសិកម្ម និងបង្កើត​ផែនការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់

– បង្កើតគំនិតអាជីវកម្មថ្មីក្នុងវិស័យកសិកម្ម តាមរយៈការកែច្នៃសក្តានុពលផលិតផលកសិកម្ម តភ្ជាប់នឹងវិស័យផ្សេងៗទៀតដូចជាវិស័យទេសចរណ៍ ធុរកិច្ច និងឧស្សាហកម្ម។

៣. ឱកាសការងារ

– អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ជំនាញកសិកម្មធ្វើការក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន

–  សហគ្រិនជំនាន់ថ្មីលើវិស័យកសិកម្ម

– អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងធុរកិច្ច និងគម្រោងវិនិយោគកសិកម្ម

– សាស្រា្តចារ្យកម្រិតឧត្តមបម្រើការក្នុងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន

–  អ្នកពិគ្រោះយោបល់លើវិស័យកសិកម្មថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ

–  អ្នកបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ក្នុង ក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ។

៤.​ កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញនិរន្តរភាពកសិកម្ម

ឆ្នាំទី១
លេខកូដ ឆមាសទី១ លេខកូដ ឆមាសទី២
មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង
GS.SA/ CSA.M1-M11 Concept of Sustainable Agriculture 3 45 GS.SA/ AEM.M2-M12 Agro-Ecosystems Management 3 45
GS.SA/ RM.M1-M11 Research Methodology 3 45 GS.SA/ IPM.M2-M12 Integrated Pest Management 3 45
GS.SA/ CSM.M3-M11 Cropping Systems Management 3 45 GS.SA/ PN.M2-M12 Plant Nutrient and Soil Fertility Management 3 45
GS.SA/ SWC.M1-M11 Scientific Writing and Communication 3 45 GS.SA/ AS.M1-M12 Agricultural Statistics 3 45
សរុប 12 180 សរុប 12 180
ឆ្នាំទី២
លេខកូដ ឆមាសទី១ លេខកូដ ឆមាសទី២
មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង
GS.SA/ SP.M3-M21 Seed Production and Quality Management 3 45
GS.SA/ SC.M3-M21 Soilless Cultivation 3 45
GS.SA/ CCA.M4-M21 Climate Change Adaption 3 45
សរុប 9 135 សរុប

សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ

ដេប៉ាតឺម៉ង់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ ឯកទេសគ្រប់គ្រងអប់រំ

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ ឯកទេសគ្រប់គ្រងអប់រំ

​​ ​ ​ ​ 

         ផ្តោតលើជំនាញក្នុងការដឹកនាំ គ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានអប់រំ ការរៀបចំគោលនយោបាយអប់រំ ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា ភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យអប់រំ ស្ថិតក្នុងបរិបទនៃកំណែទម្រង់វិស័យសិក្សាធិការជាតិ។

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ ឯកទេសគ្រប់គ្រងអប់រំ

​​ ​ ​ ​ 

         បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ ឯកទេសគ្រប់គ្រងអប់រំ និស្សិតនឹងមានសមត្ថភាព ដូចខាងក្រោម៖

.ចំណេះដឹង (Knowledge)

– បកស្រាយទ្រឹស្តីនានាពីវិស័យអប់រំ ការគ្រប់គ្រង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ក្នុងបរិបទជាតិ និងពិភពលោក

– យល់ដឹងពីបញ្ហា ឬករណីសំខាន់ៗក្នុងការការគ្រប់គ្រង និងការវាយតម្លៃ ក្នុងគ្រិះស្ថានអប់រំ រួមបញ្ចូលទាំងថ្នាក់រៀននិងបង្រៀន

– យល់ដឹងពីកត្តាជះឥទ្ធិពលដល់ដល់លទ្ធផលសិក្សារបស់និស្សិតស្របតាមបំណិនជំនាញសតវត្សទី២១

– យល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានាសម័យបច្ចុប្បន្ន (ICT) ក្នុងគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានអប់រំ

– យល់ដឹងពីការ បង្កើតប្លង់មេរៀន និងផែនការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា វិធីសាស្រ្តបង្រៀនជំនាញសតវត្សទី២១

.ជំនាញក្នុងការគិត (Cognitive Skills)

– ស្វែងយល់លើបញ្ហានានាដែលកើតមាននៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំ និងដំណោះស្រាយផ្អែកតាមវិធានគរុកោសល្យអប់រំ និងក្រមសីលធម៌ជាថ្នាក់ដឹកនាំ

– វិភាគលើឥរិយាបថរបស់បុគ្គលិកអប់រំ គ្រូបង្រៀន និស្សិតនៅក្នុងស្ថាប័ន និងក្នុងថ្នាក់រៀនដែលជាកត្តាជះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលការងារ បង្រៀន និង សិក្សា

– ស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅលើការគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានអប់រំប្រកបដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាព

– ត្រិះរិះពិចារណាលើទ្រឹស្តីនានា ដែលអាចឈានដល់ការបង្កើតប្លង់មេរៀន ផែនការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា និងវិធីសាស្រ្តបង្រៀនសមស្របតាមទីផ្សាការងារ

.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skill and Responsibility)

– អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងយល់អំពីតម្រូវការ និងការចង់បាន របស់បុគ្គលិកអប់រំ គ្រូបង្រៀន និងសិស្ស និស្សិត តាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ

– ផ្តួចផ្តើមគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍជាក្រុម ឬជាបុគ្គល

– ជឿជាក់លើខ្លួនឯង និងមានលទ្ធភាពស្វែងរកព័ត៌មានថ្មី មធ្យោបាយថ្មីៗ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃគ្រប់គ្រង ការរៀន និងបង្រៀន

– ប្រាស្រ័យទាក់ទងការងារ និងបច្ចេកទេសប្រកបដោយក្រមសីលធ៌មវិជ្ជាជីវ:

– ប្រឹក្សាយោបល់លើការអភិវឌ្ឍន៍អាជីពជាអ្នកគ្រប់គ្រងអប់រំ

.ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង (Numerical Skills, Information Technology and Communication)

– ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគណនា ស្ថិតិវិទ្យា និងចេះវិភាគទិន្នន័យតាមកម្មវិធី SPSS លើការងារស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ

– សរសេររបាយការណ៍ការងារ របាយការស្រាវជ្រាវ និក្ខេបបទបញ្ចប់ការសិក្សា និងធ្វើបទបង្ហាញជាសាធារណៈ

– ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានាសម័យបច្ចុប្បន្ន (ICT) ក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន និងការស្រាវជ្រាវ

– ប្រមូល វិភាគទិន្នន័យដោយប្រើវិធីសាស្រា្តវិទ្យាសាស្រ្ត និងសម្រេចចិត្តដោយផ្នែកលើមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្ត និងការស្រាវជ្រាវឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាសង្គមក្នុងវិស័យអប់រំ

៣. ឱកាសការងារ

– អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអប់រំ គោលនយោបាយអប់រំតាមបណ្តាស្ថាប័នជាតិ និងអន្តរជាតិ

– អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយអប់រំនៅតាមបណ្តាគ្រឹះស្ថានរដ្ឋ និងឯកជន

– អ្នកបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាតាមបណ្តាគ្រឹះស្ថានរដ្ឋ និងឯកជន

– អ្នកស្រាវជ្រាវ និងជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

– អ្នកគ្រប់គ្រងនៅតាមបណ្តាអង្គការ ស្ថាប័ននានាទាក់ទងនឹងវិស័យអប់រំ។

៤.​ កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ ឯកទេសគ្រប់គ្រងអប់រំ

ឆ្នាំទី១
លេខកូដ ឆមាសទី១ លេខកូដ ឆមាសទី២
មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង
GS.EDM/
RW.S1-M11
Research Methodology and Scientific Writing 3 45 GS.EDM/
HRME.S4-M12
Human Resource Management in Education 3 45
GS.EDM/
TIE.S1-M11
Trends and Issues in Education 3 45 GS.EDM/
EPD.S2-M12
Education Policy and Development 3 45
GS.EDM/
QAE.S2-M11
Quality Assurance in Education 3 45 GS.EDM/
PRE.S2-M12
Professional and Research Ethics 3 45
GS.EDM/
CDD.S1-M11
Curriculum Design and Development 3 45 GS.EDM/
ES.S1-M12
Educational Statistics 3 45
សរុប 12 180 សរុប 12 180
ឆ្នាំទី២
លេខកូដ ឆមាសទី១ លេខកូដ ឆមាសទី២
មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង
GS.EDM/
ELM.S3-M21
Human Educational Leadership and Management 3 45 GS.EDM/
PES.S4-M22
Principles of Education for Sustainable Development 3 45
GS.EDM/
ICT.S3-M21
ICT in Education 3 45 GS.EDM/
EP.S4-M22
Educational Psychology 3 45
GS.EDM/
CEE.S3-M21
Community Engagement through Education 3 45
សរុប 9 135 សរុប 6 90

 

 

សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ

ដេប៉ាតឺម៉ង់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញអភិបាលកិច្ច
និងគោលនយោបាយសាធារណៈ

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
ជំនាញអភិបាលកិច្ច និងគោលនយោបាយសាធារណៈ

     ផ្តោតសំខាន់លើការសិក្សាពីអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងវិស័យរដ្ឋបាលសាធារណៈរដ្ឋនិងឯកជន
រួមបញ្ចូលនូវដំណើរការរៀបចំគោលនយោបាយសាធារណៈ គោលនយោបាយវិមជ្ឈការ វិសហមជ្ឈការ
ដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការងារ និងកសាងសមត្ថភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
សំដៅអភិវឌ្ឍនិងដោះស្រាយបញ្ហានានាក្នុងមូលដ្ឋានបានទាន់ពេលវេលា។

២.​ លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ

     បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​
ជំនាញអភិបាលកិច្ចនិងគោលនយោបាយ​សាធារណៈ និស្សិតនឹងមានសមត្ថភាព
ដូចខាងក្រោម៖

ក.
ចំណេះដឹង(
Knowledge)

– PLO1:
យល់ដឹងស៊ីជម្រៅគោលនយោបាយរដ្ឋបាលសាធារណៈជាតិ អន្តរជាតិ​
សំដៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ច

– PL02:
បកស្រាយច្បាស់លាស់ទ្រឹស្ដីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល យន្តការ
គោលនយោបាយរដ្ឋបាល លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិទាំងឡាយទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ  និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ


PLO3:
យល់ដឹងច្បាស់លាស់ពីយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ពិសេសកំណែទម្រង់អភិបាលក្នុងវិស័យរដ្ឋបាលសាធារណៈ


PLO4:
យល់ដឹងច្បាស់ពីបញ្ហានានាដែលជះឥទ្ធិពលដល់ប្រសិទ្ធភាព  និងប្រសិទ្ធផលនៃសេវាកម្មរដ្ឋបាលសាធារណៈ

PLO5:
យល់ដឹងស៊ីជម្រៅលើដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងអង្គភាព  និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
ក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍អង្គភាពប្រកបដោយចីរភាពប្រឈមនឹងការផ្លាស់ប្តូរ  និងការវិវត្តសង្គម

– PL06:
យល់ដឹងច្បាស់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងច្បាប់ពិភពលោក
និងវិស័យរដ្ឋបាលសាធារណៈ សារប្រយោជន៍នៃច្បាប់ ឬនីតិរដ្ឋបាលសាធារណៈ ចំពោះការគ្រប់គ្រងអង្គភាព ឬ រដ្ឋបាលដែនដី។

ខ. ជំនាញក្នុងការគិត
(Cognitive Skills)


PLO7: ត្រិះរិះ
ពិចារណាត្រឹមត្រូវលើបញ្ហាវិវាទរដ្ឋបាលនានាក្នុងសង្គម ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលការងារនៅក្នុងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ
ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាប់ លិខិត បទដ្ឋានគតិយុត្តិដែលមានជាធរមាន


PLO8:
វិភាគស៊ីជម្រៅទៅលើកត្តាផ្សេងៗដែលជះឥទ្ធិពលដល់ប្រសិទ្ធភាព​ ប្រសិទ្ធផល ប្រព័ន្ធការងាររដ្ឋបាល​
និងសេវាកម្មរដ្ឋបាលសាធារណៈ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យនានា


PLO9:
ជ្រើសរើសវិធានដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងរង្វង់នៃវិវាទរដ្ឋបាល ដោយផ្នែកលើគោលការណ៍ច្បាប់
និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិផ្សេងៗដែលមានជាធរមាន


PLO10:  ជជែក
វែកញែកបានស៊ីជម្រៅអំពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលក្នុងវិស័យរដ្ឋ  និងឯកជនតាមបែបសម័យឌីជីថលប្រកបដោយគុណវុឌ្ឍិ
ព្រមទាំងចេះវាយតម្លៃពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅក្នុងសង្គម។

គ.
ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្ដរបុគ្គលនិងការទទួលខុសត្រូវ
(
Interpersonal Skills and Responsibility)


PLO11:
បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយដៃគូសហប្រតិបត្តិការណ៍ក្នុងការអនុវត្តការចរចារកិច្ចការងារ  និងសេវាកម្មសាធារណៈ


PLO12:
ស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅពីបរិបទសង្គម  និងការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គភាពសមស្របនឹងស្ថានភាពវិវត្តសង្គមជាតិ
និងពិភពលោកដោយប្រើប្រាស់ជំនាញក្នុងការស្ដាប់  និងការសង្កេតប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់


PLO13:  ដឹកនាំ
គ្រប់គ្រងក្រុមប្រកបដោយឯករាជ្យភាព តម្លាភាព គណនេយ្យភាព ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រង
និងផ្តល់សេវាកម្មរដ្ឋបាលសាធារណៈ


PLO14: រៀបចំ
និងបង្កើតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ផែនការថវិកា ការគ្រប់គ្រង ការត្រួតពិនិត្យតាមដាន  និងវាយតម្លៃសកម្មភាពការងារ
និងគម្រោងនានាបានយ៉ាងល្អ

ឃ. ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា
និងទំនាក់ទំនង​ (
Numerical
Skills, Information Technology, and Communication)

PLO15:
ប្រើស្ថិតិវិទ្យា កម្មវិធីសិ្ថតិវិទ្យាទំនើប
(R Programing) ដើម្បីវិភាគលើទិន្នន័យនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ

PLO16:
សរសេររបាយការណ៍ការងារ និក្ខេបបទស្រាវជ្រាវ
អត្ថបទស្រាវជ្រាវ អត្ថបទវិភាគគោលគំនិត ឬគោលនយោបាយ  និងធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងៗ ដូចជាការចុះពិនិត្យទៅតាមមូលដ្ឋាន


PLO17:
រៀបចំសំណើគម្រោងស្រាវជ្រាវឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ច  និងបញ្ហាប្រឈមនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មសាធារណៈ


PLO18: ប្រមូល
វិភាគទិន្នន័យស្រាវជ្រាវ បង្កើតកម្រងសំណួរស្រាវជ្រាវ សិក្សាបញ្ហាតាមបែបវិទ្យាសាស្រ្ត
និងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា (ICT)

ង. ជំនាញចិត្តចលនា
(
Psychomotor Skills)

PLO19:
អនុវត្តដោយប្រើប្រាស់វិធីស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដើម្បីគុណភាព
និងប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋបាលសាធារណៈ


PLO20:
ផលិតឧបករណ៍គាំទ្រការសម្រេចចិត្តក្នុងវិភាគ ទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងផ្តល់ដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានាក្នុងសង្គម
ស្ថាប័ន
និងសេវាកម្មសាធារណៈ។

៣. ឱកាសការងារ

– ជាអ្នកឯកទេសគោលនយោបាយសាធារណៈក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ
និងឯកជន

– ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ វិភាគ វាយតម្លៃ
និងបង្កើតគោលនយោបាយសាធារណៈថ្នាក់ជាតិ
និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

– ជាសាស្រ្តាចារ្យ
អ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយសាធារណៈ ក្នុងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ
និងឯកជន

– ជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ នាយករដ្ឋបាល
ថ្នាក់ជាតិ ក្រោមជាតិ ក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន

– ជាតំណាងរាស្រ្ត
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងមុខតំណែងសាធារណៈក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាល៕

៤. កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញអភិបាលកិច្ច
និងគោលនយោបាយសាធារណៈ

ឆ្នាំទី១
លេខកូដឆមាសទី១លេខកូដឆមាសទី២
មុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោងមុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោង
GS.GPP/
PPA.S1-M11
Policy
Process and Analysis
345GS.GPP/
ASP.S2-M12
Advanced
Study in Public Management
345
GS.GPP/
MO.S2-M11
Management and Organization345GS.GPP/
LCM.S3-M12
Leadership and Changing Management345
GS.GPP/
RM.S1-M11
Research
Methodology
345GS.GPP/
TAM.S2-M12
Territorial Administrative Management345
GS.GPP/
SWC.S1-M11
Scientific Writing and Communication345GS.GPP/
AS.S1-M12
Applied
Statistics
345
សរុប12180សរុប12180
ឆ្នាំទី២
លេខកូដឆមាសទី១លេខកូដឆមាសទី២
មុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោងមុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោង
GS.GPP/
HRMP.S4-M21
Human
Resources Management in Public Administration
345GS.GPP/
PME.S3-M22
Project
Management and Evaluation
345
GS.GPP/
LPG.S3-M21
Law,
Policy and Governance
345GS.GPP/
DC.S3-M22
Development Cities345
GS.GPP/
PDD.S3-M21
Policy
Design and Delivery
345    
សរុប9135សរុប690

 

សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញ កែច្នៃអាហារ និងនវានុវត្តន៍

 

កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញកែច្នៃអាហារ និងនវានុវត្តន៍ សិក្សារយៈពេល២ឆ្នាំ មានគោលបំណងបង្កើននូវសមត្ថភាព និងជំនាញស្រាវជ្រាវតាមរយៈវិធីសាស្រ្តរួមគ្នាដែលនឹងត្រូវអនុវត្ត ដើម្បីជំរុញនូវវឌ្ឍនភាពនៃការកែច្នៃអាហារ និងនវានុវត្តន៍នៃឧស្សាហកម្មកែច្នៃអាហារ។

១. កម្មវិធីសិក្សាតាមរយៈការសិក្សាលើមុខវិជ្ជា និងស្រាវជ្រាវ (Option 1)

លេខកូដមុខវិជ្ជាឈ្មោះមុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីត
ក. មុខវិជ្ជាស្នូល (២មុខវិជ្ជា ៦ក្រេឌីត)
FQM.M1-12គុណភាពអាហារ ការវិភាគមីក្រូ និងម៉ាក្រូ និងវិទ្យាសាស្រ្តញ្ញាណ Food Quality, Micro and Marco Analysis & Sensory Science៣(២:១)
FST.M2-11វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាអាហារ Food Science & Technology៣(២:១)
ខ. មុខវិជ្ជាជំនាញ (៥មុខវិជ្ជា ១៥ក្រេឌីត)
PES.M2-12ឥទ្ធិពលនៃការកែច្នៃទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធ និងសមាសភាគមុខងារអាហារ Processing Effects on Structural & Functional Components of Foods៣(២:១)
BSP.A2-11យុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម និងគោលនយោបាយ Business Strategy & Policy៣(២:១)
FLR.A2-21សុវត្ថិភាពអាហារ ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ Food Safety, Law & Regulation៣(២:១)
FTS.A2-12ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាហារ ការតាមដាន និងនិរន្តរភាព Food Supply Chain, Traceability & Sustainability៣(២:១)
FPD.M2-21ការរចនាដំណើរការកែច្នៃអាហារ Food Process Design៣(២:១)
គ. មុខវិជ្ជាជ្រើសរើស (១មុខវិជ្ជា ៣ក្រេឌីត)
FP.M4-21ការវេចខ្ចប់អាហារ Food Packaging៣(២:១)
FSM.A4-12ម៉ាឃីតធីង និងការលក់អាហារ Food Sales & Marketing៣(២:១)
NH.M4-11អាហារូបត្ថម្ភ និងសុខភាព Nutrition & Health៣(២:១)
EP.A4-11សហគ្រិនភាព Entrepreneurship៣(២:១)
CB.A4-11ឥរិយាបទអតិថិជន Consumer Behavior៣(២:១)
ឃ. មុខវិជ្ជាស្រាវជ្រាវ (៣មុខវិជ្ជា ៩ក្រេឌីត)
RI.M3-21ការស្រាវជ្រាវ និង ដំណើរការស៊ើបអង្កេត Research & Investigative Processes៣(២:១)
IBP.M3-21កម្មសិក្សាការងារ ឬ បទពិសោធន៍គម្រោងការងារនៅឧស្សាហកម្ម Internship/Industry Based Project Work Experience៣(២:១)
CDI.M3-12ការច្នៃប្រឌិត ការគិតពីការរចនា និងនវានុវត្តន៍ Creativity, Design Thinking & Innovation៣(២:១)
ង. របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ (១២ក្រេឌីត)
 ការពារគម្រោងស្រាវជ្រាវពិស្តារ Research proposal defense៣(0:៣)
 ការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញនៅសន្និសីទវិទ្យាសាស្រ្ត Presentation at the conference៣(០:៣)
 របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ Research report៦(០:៦)
សរុបក + ខ + គ + ឃ + ង៤៥

២. កម្មវិធីសិក្សាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវ (Option 2)

 

លេខកូដមុខវិជ្ជាឈ្មោះមុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីត
ក. មុខវិជ្ជាស្នូល (២មុខវិជ្ជា ៦ក្រេឌីត)
PE.M2-12ឥទ្ធិពលនៃការកែច្នៃទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធ និងសមាសភាគមុខងារអាហារ Processing Effects on Structural & Functional Components of Foods៣(២:១)
FPD.A2-21ការរចនាដំណើរការកែច្នៃអាហារ Food Process Design៣(២:១)
ខ. មុខវិជ្ជាស្រាវជ្រាវ (២មុខវិជ្ជា ៦ក្រេឌីត)
RI.M3-21ការស្រាវជ្រាវ និង ដំណើរការស៊ើបអង្កេត Research & Investigative Processes៣(២:១)
CDI.A3-12ការច្នៃប្រឌិត ការគិតពីការរចនា និងនវានុវត្តន៍ Creativity, Design Thinking & Innovation៣(២:១)
គ. និក្ខេបបទ (៣៣ក្រេឌីត)
 ការពារគម្រោងស្រាវជ្រាវពិស្តារ Research proposal defense៣(០:៣)
 ការចុះផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្រ្ត Publication in scientific journal៦(០:៦)
 ការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញនៅសន្និសីទវិទ្យាសាស្រ្ត Presentation at the conference៣(០:៣)
 ការធ្វើសិក្ខាសាលាផ្ទាល់ខ្លួន Workshop៣(០:៣)
 និក្ខេបបទ  Thesis១៨(០:១៨)
សរុបក + ខ + គ ៤៥

សំគាល់៖ ទ្រឹស្តី ០១ ក្រេឌីត = ១៥ម៉ោង និងអនុវត្ត ០១ ក្រេឌីត = ៣០ម៉ោង

សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ

ដេប៉ាតឺម៉ង់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញនិរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញនិរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

         ផ្តោតលើការសិក្សាពីអភិបាលកិច្ចលើធនធានធម្មជាតិ និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគាំទ្រការសម្រេចចិត្ត (Decision Support System-DSS) ដែលអាចបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់ ដែលបង្កដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងសកម្មភាពមនុស្ស ដែលចូលរួមចំណែកសំខាន់ក្នុងការរៀបចំផែនការរយៈពេលខ្លីនិងវែងក្នុងការគ្រប់គ្រង់សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប្រកបដោយចីរភាព។

២.​ លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញនិរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

         បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​ ជំនាញនិរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និស្សិតនឹងមានសមត្ថភាព ដូចខាងក្រោម៖

. ចំណេះដឹង (Knowledge)

– ពណ៌នាពីគោលគំនិតគ្រឹះនៃបរិស្ថាន ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងសមាសធាតុផ្សំ​សំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី (សមាសធាតុផ្សំ ជីវៈសាស្រ្ត រូបសាស្ត្រ គីមីសាស្រ្ត​ និងមជ្ឈដ្ឋាននៃភាវរស់)

– យល់ដឹងពីទស្សនាទាន និងគោលការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព អនុលោមតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់កម្ពុជា និងពិភពលោក ក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមសេដ្ឋកិច្ច សង្គម បរិស្ថាន

– យល់ដឹងពីទ្រឹស្តីបទវិទ្យាសាស្រ្តសំខាន់ៗដែលប្រើប្រាស់ក្នុងអេកូឡូស៊ី ដំណើរការសិក្សា វាយតម្លៃប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះ សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

– យល់ដឹងពីដំណើរការស្រាវជ្រាវ វិធីស្រាវជ្រាវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដោយផ្អែកលើគោលការណ៍បែបវិទ្យាសាស្រ្ត

– បកស្រាយពីដំណោះស្រាយវិទ្យាសាស្ត្រ ម៉ូឌែលផ្សេងៗគាំទ្រការសម្រេចចិត្ត ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហប្រឈមសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិស្ថាន

.ជំនាញក្នុងការគិត (Cognitive Skills)

– ស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិស្ថានដោយផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវ និងភស្តុតាងវិទ្យាសាស្រ្ត

– ពន្យល់ពីបាតុភូតធម្មជាតិនានា ដែលកើតមានក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដោយផ្អែកលើទ្រឹស្តីវិទ្យាសាស្រ្ត

– ប្រមូល និងវិភាគទិន្នន័យ តាមរយៈម៉ូដែលស្ថិតិ ដើម្បីផ្តល់ដំណោះស្រាយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមនានា

.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skill and Responsibility)

– ប្រាស្រ័យទាក់ទងធ្វើការជាក្រុមប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ និងមានចំណេះដឹងអន្តរវប្បធម៌

– រៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និង​ដឹកនាំការងារស្រាវជ្រាវដោយឯករាជ្យ

ប្រកបប្រសិទ្ធិភាព

– បង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការស្វែងរកដោះស្រាយបញ្ហានានា សំរាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងគុណតម្លៃសម្រាប់មនុស្សជាតិ

– ផ្តួចផ្តើមគំនិតថ្មីក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ បង្កើតដំណោះស្រាយថ្មីស្របនឹងបរិបទអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

.ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង (Numerical Skills, Information Technology and Communication)

– ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ កំណត់បញ្ហា ស្វែងរកឯកសារ និងការចងក្រងឯកសារ ដើម្បីសរសេរអត្ថបទស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ

– ប្រើប្រាស់កម្មវិធីស្ថិតិ ក្នុងការរៀបចំទិន្នន័យ វិភាគទិន្នន័យ និងសង្ខេបទិន្នន័យស្រាវជ្រាវ ពិសេសតារាងទិន្នន័យធំៗ

– បកស្រាយ និងធ្វើបទបង្ហាញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ ទម្រង់នៃម៉ូដែលគាំទ្រការសម្រេចចិត្ត និងសរសេរអត្ថបទស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តីជាតិ និងអន្តរជាតិ

.ជំនាញចិត្តចលនា (Psychomotor Skills)

– ​ វិភាគ និងវាយតម្លៃ បញ្ហាបរិស្ថាន និងរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន

– បង្កើតឧបករណ៍ / ម៉ូឌែលគាំទ្រការសម្រេចចិត្តក្នុងរយៈពេលខ្លី មធ្យមនិងរយៈពេលវែង និងការអនុវត្តអភិរក្ស នៅក្នុងបរិបទផ្លាស់ប្តូរជាសាកល

– អភិវឌ្ឍគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី រយៈពេលខ្លី មធ្យម និងវែង ឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលសាកល។

៣. ឱកាសការងារ

– ជាអ្នកបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី (Ecosystem specialist)ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន ឬអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយបរិស្ថានប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម ប្រកបដោយចីរភាព

– ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ថ្នាក់ជាតិ ឬអន្តរជាតិ(National/International Consultant)ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាស្តីពីការអភិរក្ស និងការគ្រប់គ្រងជីវៈចម្រុះ នៅក្នុងតំបន់មេគង្គ

– ជាសាស្ត្រាចារ្យ គ្រូបណ្តុះបណ្តាល និងអ្នកស្រាវជ្រាវ ក្នុងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ ឬឯកជន និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ ក្រុមហ៊ុននានា

– ជាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន អភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាតិតាមបណ្តាអង្គភាពរាជរដ្ឋាភិបាល និងបណ្តាអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

– និស្សិតអាចបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតស្រាវជ្រាវ លើជំនាញផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិស្ថាន។

៤.​ កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញនិរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

ឆ្នាំទី១
លេខកូដ ឆមាសទី១ លេខកូដ ឆមាសទី២
មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង
GS.SEM/
CSA.M1-M11
Community Ecology and Ecosystem Functioning 3 45 GS.SEM/
CB.M2-M12
Conservation Biology 3 45
GS.SEM/
FME.M1-M11
Field Methods in Ecology 3 45 GS.SEM/
GIS.M2-M12
GIS & Remote Sensing 3 45
GS.SEM/
RM.M3-M11
Research Methodology 3 45 GS.SEM/
EE.M2-M12
Ecological Economics 3 45
GS.SEM/
SWC.M3-M11
Scientific Writing and Communication 3 45 GS.SEM/
BS.M1-M12
Basic Statistics 3 45
សរុប 12 180 សរុប 12 180
ឆ្នាំទី២
លេខកូដ ឆមាសទី១ លេខកូដ ឆមាសទី២
មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង
GS.SEM/
ML.M3-M21
Human Machine Learning 3 45
GS.SEM/
ESR.M1-M21
Ecological Status and Reference Condition 3 45
GS.SEM/
CCA.M4-M21
Climate Change Adaptation and Mitigation 3 45
សរុប 9 135 សរុប
Facebook