១.​​ តួនាទីពិសោធន៍

 • បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតពីបច្ចេកទេសពង្រីកពូជរុក្ខជាតិតាមបែបជាលិកាវប្បកម្មរុក្ខជាតិលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង
 • ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនូវបច្ចេកទេសពង្រីកពូជរុក្ខជាតិតាមបែបជាលិកាវប្បកម្មរុក្ខជាតិ

២. អ្នកទទួលបន្ទុកមន្ទីរពិសោធន៍

ឈ្មោះ៖ លោក រៀន សុធា
តួនាទី៖ មន្ត្រី

ជំនាញ៖ កសិកម្មនិរន្តភាព

អ៊ីម៉េល: [email protected]

លេខទំនាក់ទំនង: 010727616

១.​​ តួនាទីពិសោធន៍

 • ផលិត និងចែកចាយប្រភេទពូជរុក្ខជាតិលម្អរ កូនចេកអំបូងលឿង
 • ផ្ដល់សេវាកម្មស្រាវជ្រាវ និងបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតពីបច្ចេកទេសពង្រីកពូជរុក្ខជាតិលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង

 

២. អ្នកទទួលបន្ទុកមន្ទីរពិសោធន៍

ឈ្មោះ៖ លោក រៀន សុធា
តួនាទី៖ មន្ត្រី

ជំនាញ៖ កសិកម្មនិរន្តភាព

អ៊ីម៉េល: [email protected]

លេខទំនាក់ទំនង: 010727616

១.​​ តួនាទីពិសោធន៍

 • និស្សិតអាច ធ្វើតេស្តជាក់ស្តែងទៅលើការវិភាគ គុណភាពដី
 • ផ្តល់បទពិសោធន៍ថ្មីលើការអនុវត្តដល់និស្សិតជំនាញសាកវប្បកម្ម
 • គាំទ្រការអនុវត្តន៍បន្ទាប់ពីសិក្សាម៉ោងទ្រឹស្តី
 • មានទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេសជាមួយ ស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងស្ថាប័ននានា

២. អ្នកទទួលបន្ទុកមន្ទីរពិសោធន៍

ឈ្មោះ៖ លោក ឃិន សុផារី
តួនាទី៖ មន្ត្រី
ជំនាញ៖ កសិកម្មអភិរក្ស
អ៊ីម៉េល៖ [email protected]
លេខទំនាក់ទំនង៖ 097 633 78 98

១.​​ តួនាទីពិសោធន៍

 • ធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងតាំងបង្ហាញអំពីប្រភេទដីនៅកម្ពុជា
 • ការបង្ហាញព័ត៌មានអំពីគុណភាពដី និងប្រភេទដំណាំរបស់កម្ពុជា
 • សាស្ត្រាចារ្យណែនាំសិស្សឱ្យដឹងអំពីប្រភេទដីរបស់កម្ពុជា ព្រមទាំងធ្វើស្វ័យសិក្សា

២. អ្នកទទួលបន្ទុកមន្ទីរពិសោធន៍

ឈ្មោះ៖ លោក ឃិន សុផារី
តួនាទី៖ មន្ត្រី
ជំនាញ៖ កសិកម្មអភិរក្ស
អ៊ីម៉េល៖ [email protected]
លេខទំនាក់ទំនង៖ 097 633 78 98

១.​​ តួនាទីពិសោធន៍

 • និស្សិតអាច ធ្វើតេស្តជាក់ស្តែងទៅលើការវិភាគ គុណភាពគ្រាប់ធញ្ញជាតិ
 • ផ្តល់បទពិសោធន៍ថ្មីលើការអនុវត្តដល់និស្សិតជំនាញសាកវប្បកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនិងរក្សាទុកគ្រាប់ពូជ
 • មន្ទីរពិសោធន៍មានការរៀបចំផ្នែកឧបករណ៍ សម្ភារៈដើម្បីនិស្សិតបណ្តុះនិងគ្រាប់ពូជដំណាំ

២. អ្នកទទួលបន្ទុកមន្ទីរពិសោធន៍

ឈ្មោះ៖ លោក រៀន រដ្ឋា
តួនាទី៖ អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់កសិកម្ម
ជំនាញ៖ កសិកម្មនិរន្តភាព
អ៊ីម៉េល៖ [email protected]
លេខទំនាក់ទំនង៖ 015 949 555

១.​​ តួនាទីពិសោធន៍

 • ជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលដល់និស្សិត លើជំនាញសត្វល្អិត ចិញ្ចឹម ការប្រមូលសំណាក និងរក្សាសំណាកសត្វល្អិត
 • ផ្ដល់សេវាកម្មលើការស្រាវជ្រាវ ការអនុវត្តន៍ដល់និស្សិត
 • ផ្ដល់កិច្ចសហការស្រាវជ្រាវ បង្ហាត់បង្ហាញដល់សាកលវិទ្យាល័យ និងដៃគូរគម្រោងស្រាវជ្រាវក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍

២. អ្នកទទួលបន្ទុកមន្ទីរពិសោធន៍

ឈ្មោះ៖ លោក រៀន រដ្ឋា
តួនាទី៖ អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់កសិកម្ម
ជំនាញ៖ កសិកម្មនិរន្តភាព
អ៊ីម៉េល៖ [email protected]
លេខទំនាក់ទំនង៖ 015 949 555

១.​​ តួនាទីពិសោធន៍

 • អនុវត្តផ្ទាល់ និងស្រាវជ្រាវ លើការបណ្តុះផ្សិតចំបើង និងផ្សិតអំបោះ
 • អនុវត្តផ្ទាល់ និងស្រាវជ្រាវលើការផលិតមេផ្សិតចំបើង និងផ្សិតអំបោះ

២. អ្នកទទួលបន្ទុកមន្ទីរពិសោធន៍

ឈ្មោះ៖ លោក រៀន រដ្ឋា
តួនាទី៖ អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់កសិកម្ម
ជំនាញ៖ កសិកម្មនិរន្តភាព
អ៊ីម៉េល៖ [email protected]
លេខទំនាក់ទំនង៖ 015 949 555

១.​​ តួនាទីពិសោធន៍

 • និស្សិតអាចធ្វើការការដាំដំណាំ ការពង្រីកពូជរុក្ខជាតិ ការផលិតគ្រាប់ពូជ ការសិក្សាអំពីការលូតលាស់ និងលក្ខខណ្ឌពន្លឺជាដើម
 • និស្សិតអាចធ្វើការសិក្សាទៅលើបន្លែព្រៃ និងសារធាតុចិញ្ចឹម

 

២. អ្នកទទួលបន្ទុកមន្ទីរពិសោធន៍

ឈ្មោះ៖ លោក រៀន សុធា
តួនាទី៖ មន្ត្រី
ជំនាញ៖ កសិកម្មនិរន្តភាព
អ៊ីម៉េល៖ [email protected]
លេខទំនាក់ទំនង៖ 010727616

១.​​ តួនាទីពិសោធន៍

 • ផ្ដល់សេវាកម្មស្រាវជ្រាវ ការអនុវត្តន៍ដល់និស្សិត
 • ធ្វើកិច្ចសហការស្រាវជ្រាវ និងដៃគូរគម្រោងស្រាវជ្រាវ
 • ជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលដល់និស្សិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រសត្វ

២. អ្នកទទួលបន្ទុកមន្ទីរពិសោធន៍

ឈ្មោះ៖ បណ្ឌិត ម៉ម សុផានី
តួនាទី៖ ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្រសត្វ
ជំនាញ៖ វិទ្យាសាស្ត្រសត្វ
អ៊ីម៉េល៖ [email protected]
លេខទំនាក់ទំនង៖ 016 669 906

១.​​ តួនាទីពិសោធន៍

 • ទទួលវះកាត់សង្រ្គោះជីវិតសត្វគ្រប់ប្រភេទ
 • មានពិនិត្យ និងព្យាបាលជម្ងឺសត្វទូទៅ
 • មានធ្វើវ៉ាក់សាំងការពារជម្ងឺឆ្លងសត្វគ្រប់ប្រភេទ
 • មានសេវាប្រឹក្សាយោបល់ដល់អ្នកចិញ្ចឹមសត្វដោយឥតគិតថ្លៃ

២. អ្នកទទួលបន្ទុកមន្ទីរពិសោធន៍

ឈ្មោះ៖ បណ្ឌិត ម៉ម សុផានី
តួនាទី៖ ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្រសត្វ
ជំនាញ៖ វិទ្យាសាស្ត្រសត្វ
អ៊ីម៉េល៖ [email protected]
លេខទំនាក់ទំនង៖ 016 669 906

១.​​ តួនាទីពិសោធន៍

 • ផ្ដល់សេវាកម្មស្រាវជ្រាវ ការអនុវត្តន៍ដល់និស្សិត
 • ធ្វើកិច្ចសហការស្រាវជ្រាវ និងដៃគូរគម្រោងស្រាវជ្រាវ
 • ជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលដល់និស្សិត
 • ផលិត និងចែកចាយពូជត្រី កង្កែប

២. អ្នកទទួលបន្ទុកមន្ទីរពិសោធន៍

ឈ្មោះ៖ លោក ពៅ វិបុល
តួនាទី៖ អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្រសត្វ
ជំនាញ៖ បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម និង ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
អ៊ីម៉េល៖ [email protected]
លេខទំនាក់ទំនង៖ 012 500 451

១.​​ តួនាទីពិសោធន៍

 • និស្សិតអាច ធ្វើតេស្តជាក់ស្តែងទៅលើការវិភាគ ផ្នែករូប-គីមីសាស្រ្តរបស់ផលិតផល
 • ផ្តល់បទពិសោធន៍ថ្មីលើការអនុវត្តដល់និស្សិតជំនាញកែច្នៃអាហារបន្ទាប់ពីរៀនទ្រឹស្តី
 • មន្ទីរពិសោធន៍មានការរៀបចំផ្នែកឧបករណ៍ សម្ភារៈ សារធាតុគីមីផ្សេងៗដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់និស្សិតលើការអនុវត្ត
 • សហការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយការធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ជាមួយដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ
 • មានទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេសជាមួយ ស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងស្ថាប័ននានា

២. អ្នកទទួលបន្ទុកមន្ទីរពិសោធន៍

ឈ្មោះ៖ ក.ហ៊ុន ស៊ីយ៉ា
តួនាទី៖ ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ជំនាញ៖ បច្ចេកវិទ្យាក្រោយប្រមូលផល
អ៊ីម៉េល៖ [email protected]
លេខទំនាក់ទំនង៖ 096 390 8659

១.​​ តួនាទីពិសោធន៍

 • បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងអំពីការបណ្តុះពពួកមីក្រូជីវសាស្ត្រ
 • សិក្សាស្រាវជ្រាវលើពពួកមីក្រុបមានប្រយោជន៍ក្នុងវិស័យកែច្នៃអាហារ
 • សិក្សាស្រាវជ្រាវលើពពួកមីក្រុបមានប្រយោជន៍ក្នុងការផលិតជីធម្មជាតិកសិកម្ម មីក្រុបមានប្រយោជន៍ក្នុងការកំចាត់ពពួកមេរោគក្នុងវិស័យដាំដុះដំណាំ
 • សិក្សាស្រាវជ្រាវលើពពួកមីក្រុបមានប្រយោជន៍ក្នុងវិស័យផលិតចំណីសត្វ និងវិស័យចិញ្ចឹមសត្វ
 • សហការណ៍អនុវត្តគម្រោងជាមួយដៃគូរជាតិ និងអន្តរជាតិ
 • ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស

២. អ្នកទទួលបន្ទុកមន្ទីរពិសោធន៍

ឈ្មោះ៖ ក.ហ៊ុន ស៊ីយ៉ា
តួនាទី៖ ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ជំនាញ៖ បច្ចេកវិទ្យាក្រោយប្រមូលផល
អ៊ីម៉េល៖ [email protected]
លេខទំនាក់ទំនង៖ 096 390 8659

១.​​ តួនាទីពិសោធន៍

 • បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតជំនាញកែច្នៃអាហារលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង
 • សហការណ៍អនុវត្តគម្រោងជាមួយដៃគូរជាតិ និងអន្តរជាតិ
 • សហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋ ក្រុមហ៊ុនឯកជន ទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍផលិតផលកែច្នៃដោយប្រើប្រាស់នូវវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុក
 • ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនូវបច្ចេកទេសកែច្នៃចំណីអាហារ

២. អ្នកទទួលបន្ទុកមន្ទីរពិសោធន៍

–  Name: Mr.LIM Seiha

–  Position: Lap Manager

–  Education Background:B.Sc.Agro-industry

–  E-mail :[email protected]

–  Tel: 012 88 19 22

១.​​ តួនាទីពិសោធន៍

 • សម្រួលដល់ការសិក្សាវិភាគស្រាវជ្រាវលើគុណភាពផលិតផល
 • ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីធានានូវគុណភាពផលិតផលកែច្នៃផ្សេងៗ
 • និស្សិតជំនាញកែច្នៃអាហារអាចអនុវត្តលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជាក់ស្តែង
 • អភិវឌ្ឍ និងផ្តល់បច្ចេកទេសវិភាគតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ
 • លើកកម្ពស់ផលិតផលកែច្នៃក្នុងស្រុកឱ្យកាន់តែមានគុណភាព និងសុវត្ថិភាព

២. អ្នកទទួលបន្ទុកមន្ទីរពិសោធន៍

ឈ្មោះ៖ ក.ហ៊ុន ស៊ីយ៉ា
តួនាទី៖ ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ជំនាញ៖ បច្ចេកវិទ្យាក្រោយប្រមូលផល
អ៊ីម៉េល៖ [email protected]
លេខទំនាក់ទំនង៖ 096 390 8659

Facebook