ល.រ

មន្ទីរពិសោធន៍

តួនាទីពិសោធន៍

អ្នកទទួលបន្ទុកមន្ទីរពិសោធន៍

មន្ទីរពិសោធន៍សុខភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

Ecosystem Health Laboratory (EcoHealth)

មន្ទីរពិសោធន៍សុខភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី (EcoHealth) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតបច្ចេកទេស ដើម្បីដោះស្រាយសុខភាពអេកូឡូស៊ីនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទឹកសាប (ទន្លេ បឹង ស្រះ) ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសកម្មភាពមនុស្សសាស្ត្រ។

សេវាកម្មរបស់យើង
ធ្វើគំរូ តាមដាន និងវិភាគគុណភាពទឹកលើផ្ទៃ
វាយតម្លៃសុខភាពប្រព័ន្ធអេកូ និងផ្តល់មធ្យោបាយដោះស្រាយ
ធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្អែកលើភស្តុតាងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយ
ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងគុណភាពទឹក

Ecosystem Health Laboratory (EcoHealth) is established to provide scientific knowledge and technical innovative solutions to address the ecological health of freshwater ecosystems (rivers, lakes, ponds) impacted by anthropogenic activities.

Our services:

– Conduct sampling, monitoring & analysis quality of surface water

– Assess ecosystem health & provide remedy

– Perform evidence-based research for policy development

– Provide technical training on water quality related issues

– Name: Dr. Ratha CHEA

– Position: Dean of Graduate School, EcoHealth Lab Director

– E-mail: [email protected]

– Tel: +855 12 319 045

 

មន្ទីរពិសោធន៍កែច្នៃអាហារ

Food Processing Lab

១. បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតជំនាញកែច្មៃអាហារលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង

២. សហការណ៍អនុវត្តគម្រោងជាមួយដៃគូរជាតិ និងអន្តរជាតិ

៣. សហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋ ក្រុមហ៊ុនឯកជន ទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឈន៍ផលិតផលកែច្នៃដោយប្រើប្រាស់នូវវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុក

៤. ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនូវបច្ចេកទេសកែច្នៃចំណីអាហារ

1. Training students majoring food processing on practical work

2. Implement project collaboration both national and international partners

3. Cooperate with government and non-government institutions, private company, both national and international on products research and development by using local raw materials

4. Participate in disseminating food processing techniques

  Name: Mr.LIM Seiha

  Position: Lap Manager

  Education Background:B.Sc.Agro-industry

  E-mail :[email protected]

  Tel: 012 88 19 22

 

មន្ទីរពិសោធន៍មីក្រូជីវសាស្ត្រ

Microbiology Lab

១. បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងអំពីការបណ្តុះពពួកមីក្រូជីវសាស្ត្រ

២. សិក្សាស្រាវជ្រាវលើពពួកមីក្រុបមានប្រយោជន៍ក្នុងវិស័យកែច្នៃអាហារ

៣. សិក្សាស្រាវជ្រាវលើពពួកមីក្រុបមានប្រយោជន៍ក្នុងការផលិតជីធម្មជាតិកសិកម្ម មីក្រុបមានប្រយោជន៍ក្នុងការកំចាត់ពពួកមេរោគក្នុងវិស័យដាំដុះដំណាំ

៤. សិក្សាស្រាវជ្រាវលើពពួកមីក្រុបមានប្រយោជន៍ក្នុងវិស័យផលិតចំណីសត្វ និងវិស័យចិញ្ចឹមសត្វ

៥. សហការណ៍អនុវត្តគម្រោងជាមួយដៃគូរជាតិ និងអន្តរជាតិ

៦. ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស

1. Training students on practical work of microbial cultivation

2. Research on beneficial microorganisms in food processing

3. Research on useful microorganisms in production of organic fertilizers, useful microorganisms in controlling pathogen in the field of crop production

4. Research on beneficial microorganisms in animal feed production and animal husbandry

5. Implement project collaboration both national and international partners

6. Dissemination new technique to relevant partners

មន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យសាស្ត្រទូទៅ

General Science Lab

១.  និស្សិតអាច ធ្វើតេស្តជាក់ស្តែងទៅលើការវិភាគ ផ្នែករូប-គីមីសាស្រ្តរបស់ផលិតផល

២.ផ្តល់បទពិសោធន៍ថ្មីលើការអនុវត្តដល់និស្សិតជំនាញកែច្នៃអាហារបន្ទាប់ពីរៀនទ្រឹស្តី

៣.  មន្ទីរពិសោធន៍មានការរៀបចំផ្នែកឧបករណ៍ សម្ភារៈ សារធាតុគីមីផ្សេងៗដើម្បីបង្កភាព

ងាយស្រួលដល់និស្សិតលើការអនុវត្ត

៤.  សហការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយការធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ជាមួយដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ

៥.  មានទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេសជាមួយ ស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងស្ថាប័ននានា

1.  Laboratory experiment on Physic-chemistry and ordinary lab work

2. Provide real practice for student after class

3. Facilitate materials for doing experimental

4. Research cooperate with internal and external partners

  Name: Ms. Hun Siya

  Position: Head, Department of Food Processing

  Education Background: B.Sc. Horticulture, M.Sc. Postharvest Technology

  E-mail: [email protected]

  Tel:0963908659

 

 

មន្ទីរពិសោធន៍សុវត្ថិភាពអាហារ

Food Safety Lab

១. សម្រួលដល់ការសិក្សាវិភាគស្រាវជ្រាវលើគុណភាពផលិតផល

២. ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីធានានូវគុណភាពផលិតផលកែច្នៃផ្សេងៗ

៣. និស្សិតជំនាញកែច្នៃអាហារអាចអនុវត្តលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជាក់ស្តែង

៤. អភិវឌ្ឍ និងផ្តល់បច្ចេកទេសវិភាគតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ

៥. លើកកម្ពស់ផលិតផលកែច្នៃក្នុងស្រុកឱ្យកាន់តែមានគុណភាព និងសុវត្ថិភាព

1. Provide lab research for student are doing with food safety

2. Develop new products and quality

3. Facilitate materials for doing experimental

4. Research cooperate with internal and external partners

មន្ទីរពិសោធន៍ជាលិកាវប្បកម្មរុក្ខជាតិ

Plant Tissue Culture Lab

 

១. បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតជំនាញសាកវប្បកម្មពីបច្ចេកទេសពង្រីកពូជរុក្ខជាតិតាមបែបជាលិកាវប្បកម្មលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង

២. ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនូវបច្ចេកទេសពង្រីកពូជរុក្ខជាតិតាមបែបជាលិកាវប្បកម្ម

1. Training students majoring Horticulture on practical work of Plant Tissue Culture

2. Participate in disseminating Plant Tissue culture techniques

  Name: Mr.RIEN Sothea

  Position: lab Manager

  Education Background: B.Sc.Social Development, M.Sc. Sustainable of Agriculture

  E-mail: [email protected]

  Tel: 011/010727616

 

ថ្នាលបណ្តុះរុក្ខជាតិ

Plan Nursery

១.ផលិត និងចែកចាយប្រភេទពូជរុក្ខជាតិលម្អរ កូនចេកអំបូងលឿង

២.ផ្ដល់សេវាកម្មស្រាវជ្រាវ និងបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតពីបច្ចេកទេសពង្រីកពូជរុក្ខជាតិលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង

1. Propagate and Distribution of ornamental plant varieties and banana

2. Provide Research and Training students majoring Horticulture on practical work of Plant Propagation techniques

 

មន្ទីរពិសោធន៍បាណកសត្វ

Entomology Lab

១. ជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលដល់និស្សិត លើជំនាញសត្វល្អិត ចិញ្ចឹម ការប្រមូលសំណាក និងរក្សាសំណាកសត្វល្អិត

២.ផ្ដល់សេវាកម្មស្រាវជ្រាវ អនុវត្តន៍ដល់ និស្សិត និងសាស្រ្តាចារ្យបង្រៀន

៣. ផ្ដល់កិច្ចសហការស្រាវជ្រាវ បង្ហាត់បង្ហាញដល់សាកលវិទ្យាល័យ និងដៃគូរគម្រោងស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍

1. To support for training to students in Entomology subject, and growing, collecting and keeping for insect samples.

2. To support for research and practical to lecturers and students.

3. To cooperate on research with university partners and other project partners

                                                              Name: Mr.RIEN Ratha

                                                              Position: Coordinator, Department of Horticulture

                                                              Education Background: B.Sc. Horticulture, M.Sc. Sustainable of Agriculture

                                                              E-mail: [email protected]

                                                              Tel: 015 949 555

 

 

 

មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យគុណភាពគ្រប់ធញ្ញជាតិ

Seed Lab

១. និស្សិតអាច ធ្វើតេស្តជាក់ស្តែងទៅលើការវិភាគ គុណភាពគ្រាប់ធញ្ញជាតិ

២.ផ្តល់បទពិសោធន៍ថ្មីលើការអនុវត្តដល់និស្សិតជំនាញសាកវប្បកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនិងរក្សាទុកគ្រាប់ពូជ

៣. មន្ទីរពិសោធន៍មានការរៀបចំផ្នែកឧបករណ៍ សម្ភារៈដើម្បីនិស្សិតបណ្តុះនិងគ្រាប់ពូជដំណាំ

៤. សាស្រ្តាចារ្យ អាចនាំនិស្សិតដើម្បីអនុវត្តន៍បន្ទាប់ពីសិក្សាម៉ោងទ្រឹស្តី

៥. មានទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេសជាមួយ ស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងស្ថាប័ននានា

1. Researcher and students can practical tests on grain quality analysis

2.Provide new practical experience to horticultural students related to seed storage

3. The laboratory is equipped with equipment for students to plant and plant seeds.

4. To support technique practice after theory for seed quality

5. Collaboration technique with national international and Organization for seed analysis

 

 

មន្ទីរពិសោធន៍ផ្សិត

Mushroom lab

១. អនុវត្តផ្ទាល់ និងស្រាវជ្រាវ លើការបណ្តុះផ្សិតចំបើង និងផ្សិតអំបោះ

២.អនុវត្តផ្ទាល់ និងស្រាវជ្រាវលើការផលិតមេផ្សិតចំបើង និងផ្សិតអំបោះ

1. Support to practical and research for the students and researcher on mushroom production.

2. Support to practical and research for the students and researcher on mycelium mushroom production.

 

១០

មន្ទីរពិសោធន៍ដី

Soil Science Lab

១. និស្សិតអាច ធ្វើតេស្តជាក់ស្តែងទៅលើការវិភាគ គុណភាពដី

២. ផ្តល់បទពិសោធន៍ថ្មីលើការអនុវត្តដល់និស្សិតជំនាញសាកវប្បកម្ម

៣.មន្ទីរពិសោធន៍មានការរៀបចំផ្នែកឧបករណ៍ សម្ភារៈ សារធាតុគីមីផ្សេងៗដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់និស្សិតលើការអនុវត្ត

៤. សាស្រ្តាចារ្យ អាចនាំនិស្សិតដើម្បីអនុវត្តន៍បន្ទាប់ពីសិក្សាម៉ោងទ្រឹស្តី

៥. មានទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេសជាមួយ ស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងស្ថាប័ននានា

1. Support student and researcher practice for soil analysis

2. Provide new practical experience to horticultural students

3. The laboratory has a set of equipment, materials, chemicals to make it easier for students to practice.

4. To support technique practice after theory for soil science

5. Collaboration technique with national international and Organization for soil analysis

   Name: Mr. KHIN Sophary

   Position: Lap Manager

   Education Background: B.Sc. Horticulture, M.Sc. Conservation Agriculture

   E-mail:[email protected]

   Tel: 097 633 78 98

 

 

សារមន្ទីរដី

Soil Museum

 

1. Research and exhibit on soil types in Cambodia

2. Disclosure of information on soil quality and crop type of Cambodia

3. Lecturers can advise students to know about the soil type of Cambodia

4. Collaboration technique with national international and Organization

១២

មន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្រ្តសត្វ

Animal Science Lab

១.ផ្ដល់សេវាកម្មស្រាវជ្រាវ អនុវត្តន៍ដល់និស្សិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រសត្វ និងស្រា្តចារ្យ

២. ផ្ដល់កិច្ចសហការស្រាវជ្រាវ បង្ហាត់បង្ហាញដល់សាកលវិទ្យាល័យ និងដៃគូរគម្រោងស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍

៣. ជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលដល់និស្សិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រសត្វ

1. Support students and researcher practice for animal science

2 Research cooperate with internal and external partners

3 Nurseries to couch and apply skills for students of animal science.

       Name: Mr. PEUO Vibol

       Position: Coordinator, Department of Animal Science 

       Education Background: B.Sc. Rural development & Agricultural Economics

M.Sc. Agricultural Technology (Thailand)

M.Sc. Natural Resource Management (Cambodia)

       E-mail: [email protected]

       Tel: 012 500 451

 

 

 

គ្លីនិកវេជ្ជសាស្រ្តសត្វ

NUBB-Veterinary Clinic

 

 

1.ទទួលវះកាត់សង្រ្គោះជីវិតសត្វគ្រប់ប្រភេទ

2.មានពិនិត្យ និងព្យាបាលជម្ងឺសត្វទូទៅ

3.មានធ្វើវ៉ាក់សាំងការពារជម្ងឺឆ្លងសត្វគ្រប់ប្រភេទ

4.មានសេវាប្រឹក្សាយោបល់ដល់អ្នកចិញ្ចឹមសត្វដោយឥតគិតថ្លៃ

1.Available for veterinary surgeries

2.General veterinary diagnosis and treatments

3 Available for pet vaccinations

4 Livestock free consultations

កន្លែងបង្កាត់ ភ្ញាស់ត្រី និងកង្កែប

១.ផលិត និងចែកចាយពូជត្រី កង្កែប

២.ផ្ដល់សេវាកម្មស្រាវជ្រាវ អនុវត្តន៍ដល់ និស្សិត

៣. ផ្ដល់កិច្ចសហការស្រាវជ្រាវ បង្ហាត់បង្ហាញដល់សាកលវិទ្យាល័យ និងដៃគូរគម្រោងស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍

៤. ជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលដល់និស្សិត​

1 Production and distribution of fish and frog species

2 Support students and researcher practice for animal science

3 Research cooperate with internal and external partners

4.Nurseries to couch and apply skills for students of animal science.

កសិដ្ឋានស្រាវជ្រាវ និងបណ្តុះបណ្តាល

Research and Training Farm 

១. ផលិត និងចែកចាយពូជដំឡូងមី

២. ផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ស្រូវពូជដល់កសិករ

៣. ផ្ដល់សេវាកម្មស្រាវជ្រាវ អនុវត្តន៍ដល់ និស្សិតជំនាញសាកវប្បកម្ម និងវិទ្យាសាស្ត្រសត្វ

៤. ផ្ដល់កិច្ចសហការស្រាវជ្រាវ បង្ហាត់បង្ហាញដល់សាកលវិទ្យាល័យ និងដៃគូរគម្រោងស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍

៥. ជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលដល់គ្រូវិទ្យាល័យក្នុងការសិក្សា និងអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសបំណិនរកចំណូល ។

1 Production and distribution of Healthy Cassava

2 Production and distribution of Seed rice

3 Support students and researcher practice for Horticulture and Animal science

4 Implement project collaboration both national and international partners

5.Nurseries to couch and apply skills for students

 

  Name: Mr.LONG Tith

  Position: Vice dean and Farm Manager

  Education Background:

 B.Sc. Agronomy, M.Sc. Public Administration

  E-mail: [email protected]

  Tel: 016 60 20 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook