មន្ទីរពិសោធន៍សុវត្ថិភាពអាហារផ្តល់ជូននិស្សិតនូវ៖
១. សម្រួលដល់ការសិក្សាវិភាគស្រាវជ្រាវលើគុណភាពផលិតផល
២. ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីធានានូវគុណភាពផលិតផលកែច្នៃផ្សេងៗ
៣. និស្សិតជំនាញកែច្នៃអាហារអាចអនុវត្តលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជាក់ស្តែង
៤. អភិវឌ្ឍ និងផ្តល់បច្ចេកទេសវិភាគតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ
៥. លើកកម្ពស់ផលិតផលកែច្នៃក្នុងស្រុកឱ្យកាន់តែមានគុណភាព និងសុវត្ថិភាព

សម្រាប់ព៍ត៌មានបន្ថែម៖
-Name: Ms. Hun Siya
-Position: Head, Department of Food Processing
-Education Background: B.Sc. Horticulture, M.Sc. Postharvest Technology
-E-mail: [email protected]
-Tel:0963908659

Facebook