មន្ទីរពិសោធន៍សុខភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី (Ecosystem Health LaboratoryEcoHealth) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតបច្ចេកទេស ដើម្បីដោះស្រាយសុខភាពអេកូឡូស៊ីនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទឹកសាប (ទន្លេ បឹង ស្រះ) ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសកម្មភាពមនុស្សសាស្ត្រ។

សេវាកម្មរបស់យើង៖
– ធ្វើគំរូ តាមដាន និងវិភាគគុណភាពទឹកលើផ្ទៃ
– វាយតម្លៃសុខភាពប្រព័ន្ធអេកូ និងផ្តល់មធ្យោបាយដោះស្រាយ
–ធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្អែកលើភស្តុតាងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយ
– ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងគុណភាពទឹក។

Further information
Mr. Socheat CHREA, Lab Manager
E-mail: [email protected] | Tel: +855 95 626 663 | Website: www.nubb.edu.kh

Facebook