មន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្រ្តទូទៅមានបណ្តុះបណ្តាល៖
១.  និស្សិតអាច ធ្វើតេស្តជាក់ស្តែងទៅលើការវិភាគ ផ្នែករូប-គីមីសាស្រ្តរបស់ផលិតផល
២.ផ្តល់បទពិសោធន៍ថ្មីលើការអនុវត្តដល់និស្សិតជំនាញកែច្នៃអាហារបន្ទាប់ពីរៀនទ្រឹស្តី
៣.  មន្ទីរពិសោធន៍មានការរៀបចំផ្នែកឧបករណ៍ សម្ភារៈ សារធាតុគីមីផ្សេងៗដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់និស្សិតលើការអនុវត្ត
៤.  សហការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយការធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ជាមួយដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ
៥.  មានទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេសជាមួយ ស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងស្ថាប័ននានា

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖
Name: Ms. Hun Siya
Position: Head, Department of Food Processing
Education Background: B.Sc. Horticulture, M.Sc. Postharvest Technology
E-mail: [email protected]
Tel:0963908659

Facebook