មន្ទីរពិសោធន៍មីក្រូជីវសាស្រ្តបណ្តុះបណ្តាល៖
១. បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងអំពីការបណ្តុះពពួកមីក្រូជីវសាស្ត្រ
២. សិក្សាស្រាវជ្រាវលើពពួកមីក្រុបមានប្រយោជន៍ក្នុងវិស័យកែច្នៃអាហារ
៣. សិក្សាស្រាវជ្រាវលើពពួកមីក្រុបមានប្រយោជន៍ក្នុងការផលិតជីធម្មជាតិកសិកម្ម មីក្រុបមានប្រយោជន៍ក្នុងការកំចាត់ពពួកមេរោគក្នុងវិស័យដាំដុះដំណាំ
៤. សិក្សាស្រាវជ្រាវលើពពួកមីក្រុបមានប្រយោជន៍ក្នុងវិស័យផលិតចំណីសត្វ និងវិស័យចិញ្ចឹមសត្វ
៥. សហការណ៍អនុវត្តគម្រោងជាមួយដៃគូរជាតិ និងអន្តរជាតិ
៦. ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស

សម្រាប់ព៍ត៌មានបន្ថែម៖
–  Name: Mr.LIM Seiha
–  Position: Lap Manager
–  Education Background : B.Sc.Agro-industry
–  E-mail :[email protected]
–  Tel: 012 88 19 22

Facebook