មន្ទីរពិសោធន៍កែច្នៃអាហារបណ្តុះបណ្តាល៖
១. បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតជំនាញកែច្មៃអាហារលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង
២. សហការណ៍អនុវត្តគម្រោងជាមួយដៃគូរជាតិ និងអន្តរជាតិ
៣. សហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋ ក្រុមហ៊ុនឯកជន ទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឈន៍ផលិតផលកែច្នៃដោយប្រើប្រាស់នូវវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុក
៤. ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនូវបច្ចេកទេសកែច្នៃចំណីអាហារ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖
–  Name: Mr.LIM Seiha
–  Position: Lap Manager
–  Education Background : B.Sc.Agro-industry
–  E-mail :[email protected]
–  Tel: 012 88 19 22

Facebook