មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង ពាណិជ្ចកម្ម និងទេសចរណ៍

លរ

ជំនាញ

រយៈពេលិក្សា

បរិញ្ញាបត្រ គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

៤ឆ្នាំ

បរិញ្ញាបត្រ គណនេយ្យ

៤ឆ្នាំ

បរិញ្ញាបត្រ ទីផ្សារ

៤ឆ្នាំ

បរិញ្ញាបត្រ ទេសចរណ៍

៤ឆ្នាំ

បរិញ្ញាបត្រ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ

៤ឆ្នាំ

មហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្រ្ត និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍

លរ

ជំនាញ

រយៈពេលិក្សា

បរិញ្ញាបត្រ សេដ្ឋកិច្ច និងពន្ធដារ

៤ឆ្នាំ

បរិញ្ញាបត្រ សេដ្ឋកិច្ច និងវិទ្យាសាស្រ្តទិន្នន័យ

៤ឆ្នាំ

បរិញ្ញាបត្រ នីតិសាស្រ្ត (ច្បាប់)

៤ឆ្នាំ

បរិញ្ញាបត្រ សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម

៤ឆ្នាំ

១០

បរិញ្ញាបត្រ រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងអភិបាលកិច្ច

៤ឆ្នាំ

១១

បរិញ្ញាបត្រ អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ និងតំបន់

៤ឆ្នាំ

១២

បរិញ្ញាបត្រ ចិត្តវិទ្យា

៤ឆ្នាំ

មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ

លរ

ជំនាញ

រយៈពេលិក្សា

១៣

បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្រ្តសត្វ

៤ឆ្នាំ

១៤

បរិញ្ញាបត្រ សាកវប្បកម្ម

៤ឆ្នាំ

១៥

បរិញ្ញាបត្រ កែច្នៃអាហារ

៤ឆ្នាំ

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា

លរ

ជំនាញ

រយៈពេលិក្សា

១៦

បរិញ្ញាបត្រ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

៤ឆ្នាំ

១៧

បរិញ្ញាបត្រ វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

៥ ឆ្នាំ

មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងអប់រំ

លរ

ជំនាញ

រយៈពេលិក្សា

១៨

បរិញ្ញាបត្រ អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ

៤ឆ្នាំ

១៩

បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

៤ឆ្នាំ

២០

បរិញ្ញាបត្រ ស្ថាបត្យកម្ម

៤ឆ្នាំ

២១

បរិញ្ញាបត្រ សិក្សាព័ត៌មានឌីជីថល

៤ឆ្នាំ

វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស

លរ

ជំនាញ

រយៈពេលិក្សា

២២

បរិញ្ញាបត្រ អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស

៤ឆ្នាំ

២៣

បរិញ្ញាបត្រ អក្សរសាស្រ្តបារាំង

៤ឆ្នាំ

២៤

បរិញ្ញាបត្រ អក្សរសាស្រ្តកូរ៉េ

៤ឆ្នាំ

២៥

បរិញ្ញាបត្រ អក្សរសាស្រ្តចិន

៤ឆ្នាំ

២៦

បរិញ្ញាបត្រ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

៤ឆ្នាំ

 

Facebook