មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង ពាណិជ្ចកម្ម និងទេសចរណ៍

ល.រ ជំនាញ រយៈពេលសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ៤ឆ្នាំ
បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញគណនេយ្យ ៤ឆ្នាំ
បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញទីផ្សារ ៤ឆ្នាំ
បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញទេសចរណ៍ ៤ឆ្នាំ
បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ៤ឆ្នាំ

⬇️ព័ត៌មានលំអិតអំពីជំនាញនីមួយៗ

មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍

ដេប៉ាតឺម៉ង់ ពាណិជ្ជកម្ម

បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ ជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
ជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

កម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
ជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ត្រូវបានរៀបចំឡើង​ក្នុងគោលបំណង​អភិវឌ្ឍន៍ការយល់ដឹងឱ្យបានទូលំទូលាយ
សមត្ថភាពអង្កេត ស្រាវជ្រាវ ប្រើប្រាស់​វិធីសាស្ត្រ​ស្រាវជ្រាវ​បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ
និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសមស្រប ជម្រុញ​សមត្ថភាព​ឱ្យមានកម្រិតជំនាញខ្ពស់​ក្នុង​វិស័យ​ធុរកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម
និងក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកដឹកនាំ ឬសហគ្រិនសម័យថ្មី ដែល​ ជាចលករជម្រុញវិស័យធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា។

២.លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល(Program Learning Outcomes: PLO)

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
ជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ការអប់រំឧត្តមសិក្សា
អ្នកសិក្សា​​នឹងទទួលបានសមត្ថភាពឆ្លើយតបនឹងលទ្ធផលសិក្សារបស់ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា(ក.គ.ជ.ក.)
សមត្ថភាពសតវត្សទី២១(Century Learning Outcomes: CLOs) និងសមត្ថភាព​ឆ្លើយតប​នឹងស្តង់ដារ​និស្សិត(Students’
Standard Learning Outcomes: SLOs) របស់ស.ជ.ប.ដ. ៖

ក.ចំណេះដឹង(Knowledge)

PILOs បរិយាយសមត្ថភាពទទួលបាន

 • PLO1: បកស្រាយពាក្យគន្លឹះ
  ទស្សនទានទ្រឹស្តី ទ្រឹស្តីពាក់ព័ន្ធ និងគោលការណ៍នានា​​ វិធីសាស្ត្រ រូបមន្តដែលពាក់ព័ន្ធ​ ក្នុងមុខវិជ្ជាមេរៀននីមួយៗ ​នៃរចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធី
 • PLO2: ពន្យល់ពីកត្តាជះឥទ្ធិពលនិងកត្តាសម្រេចចិត្តលើការគ្រប់គ្រង​អង្គភាពអាជីវកម្ម​ដែល​ឆ្លើយ​តប​នឹង​អង្គភាព ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ​តាមរយៈការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ និងព្យាករណ៍
 • PILO3.ពន្យល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រង ផលិតកម្ម សេវាកម្ម  ការទិញ-លក់ដឹកជញ្ជូន គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ ទីផ្សារ និងការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ​ប្រកប​ដោយភាពច្នៃ​ប្រឌិត ឆ្លើយតបនឹងការប្រកួតប្រជែង ច្បាប់ សង្គម និងអន្តរជាតិ
 • PILO4.​បកស្រាយពីសារសំខាន់នៃការរៀបចំផែនការ៖ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ រយៈពេលវែង មធ្យម និងខ្លី ផែនការប្រតិបត្តិផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ផែនការទីផ្សារ (ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ)

ខ.ជំនាញក្នុងការគិត(Cognitive Skills)

 •  PILO5.ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របែបគណិតវិទ្យា ស្ថិតិ ដើម្បីព្យាករណ៍ វិភាគ​សង្គម សេដ្ឋកិច្ច
  និងប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន​ដើម្បីធ្វើ​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហានានា ដូចជាការ​គ្រប់​គ្រង​​លើផលិតកម្ម សេវាកម្មការទិញ-លក់ ដឹកជញ្ជូន គណនេយ្យ ទីផ្សារ
 • PILO6. ផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំ គ្រប់គ្រងអង្គភាពស្របតាម​រចនា​សម្ព័ន្ធ និង​បរិយាកាសជះឥទ្ធិពលនិងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ​រចនា​សម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង​ដើម្បី​ប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល ស្របតាម​លទ្ធភាពនិង​សមត្ថភាព​​របស់អង្គភាព
 • PILO7.យកចំណេះដឹងទ្រឹស្តីទស្សនទាន ឬគោលការណ៍អំពីការគ្រប់គ្រង ការដឹកនាំ ដែលបានពីការសិក្សា(PL03)​ទៅអនុវត្ត និងបង្កើត​ដំណោះស្រាយ និងរៀបចំផែនការ​អាជីវកម្ម (ផលិតកម្ម សេវាកម្ម    ការទិញ-លក់ ការជួល ការគ្រប់គ្រង​ធនធាន​មនុស្ស ការប្រើប្រាស់​ពត៌មាននិងទំនាក់ទំនង)

 គ.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ(Interpersonal
Skills and Responsibility)

 • PILO8.បង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមធ្វើការងារក្រុម អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្រុម និង​អនុវត្តភាព​ជា​អ្នក​ដឹកនាំក្រុម អង្គភាពសហគមន៍និងសង្គម
 • PLO9: សិក្សាឬចុះស្រាវជ្រាវ ដើម្បីរៀបចំផែនការ បង្កើតគម្រោង​ស្នើសុំ​និង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​សមស្រប​លើការងារគ្រប់គ្រងទូទៅអង្គភាព ធនធាន​មនុស្ស ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលកើតមាន​តួនាទី​និង​ការងារក្នុង​និងក្រៅអង្គភាព
 • PLO10:ប្រើវប្បធម៌ចែករំលែកដល់អង្គភាព សហគមន៍ និងសង្គម លើព័ត៌មាន ហិរញ្ញវត្ថុ ការអប់រំ តាមរយៈការចុះសិក្សា​អំពី​អង្គភាព(Internship)ការងារសហគមន៍ និងការងារសង្គម

.ជំនាញលេខនព្វន្តព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង (Numerical Skills, Information Technology and Communication)

 • PLO11:ប្រើប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានបច្ចេកពត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រ គណិតវិទ្យា ស្ថិតិ ​ជាមូលដ្ឋាន​ក្នុងការសិក្សា ស្រាវជ្រាវការប្រមូលទិន្នន័យ ការបកស្រាយ និងការផ្សព្វផ្សាយពត៌មាន និងគំនិតថ្មី ដែល បាន​រក​ឃើញ
 • PLO12:ប្រើទ្រឹស្តីជាមូលដ្ឋានក្នុងការសរសេររបាយការណ៍អាជីវកម្ម របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនិង​រៀបចំ​បទបង្ហាញ​ដើម្បី​ទទួល​បានការគាំទ្រដោយ ប្រើវិធីសាស្ត្រ​ស្រាវជ្រាវលក្ខណៈ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ (គុណ​វិស័យនិង/ឬ បរិមាណ​វិស័យ)
 • PLO13:   និយាយនិងបកស្រាយ​ដោយប្រើពាក្យពេចន៍ត្រឹមត្រូវ ងាយ​យល់(ភាសាជាតិ និងភាសាអង់គ្លេស) ទៅ​តាមព្រឹត្តិ​ការណ៍ និងអ្នកចូលរួម

៣.ឱកាសការងារ

        ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និស្សិតនឹង​ទទួល​បាន​ឱកាស​ការងារ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  • មន្ត្រីរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋ
  • អ្នកគ្រប់គ្រងអង្គភាពអាជីវកម្ម សហគ្រាសក្រុមហ៊ុន នាយក/នាយក​រងចាត់ការ​ទូទៅ នាយក/រងផ្នែកនៃអង្គភាព ឬនាយក/នាយករង​សាខារបស់សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន
  • ជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
  • ប្រតិបត្តិករអាជីវកម្ម
  • ម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន និងជាសហគ្រិនអ្នកស្រាវជ្រាវ​ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម​(ស្រាវជ្រាវ វិភាគនិង​ផ្តល់​អនុ​សាសន៍)
  • អ្នកប្រឹក្សាយោបល់អាជីព។

៤. កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រ ជំនាញគ្រប់គ្រង

លេខកូដមុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោងផ្សេងៗ
ឆមាសទី១ឆមាសទី២
ឆ្នាំទី១
KC.S1-B11វប្បធម៌ អរិយធម៌ខ្មែរ
Khmer Culture and Civilization
345 
IE.S3-B11លំនាំដើមសេដ្ឋកិច្ច
Introduction to Economic
345 
CA.M3-B11អនុវត្តកុំព្យូទ័រ
Computer Application
345 
EP1.L3-B11ភាសាអង់គ្លេស ភាគ១
English Part I
345 
IB.S3-B11លំនាំដើមអាជីវកម្ម
Introduction to Business
345 
PA.S3-B12រដ្ឋបាលសាធារណៈ
Public Administration
345 
PH.S3-B12ទស្សនវិជ្ជា
Philosophy
345 
ME.M3-B12គណិតសេដ្ឋកិច្ច
Math for Economics
345 
EP2.L3-B12ភាសាអង់គ្លេស ភាគ២
English Part II
345 
PM.S1-B12Principle of Management345 
OAC.S3-B12One Asia Community345 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប33495 
ឆ្នាំទី២
BS.M1-B21ស្ថិតិអាជីវកម្ម
Business Statistics
345 
LEB.S1-B21បរិយាកាសអាជីវកម្ម និងច្បាប់
Legal and environmental Business
345 
PA.M1-B21មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគណនេយ្យ
Principle of Accounting
345 
MB.S1-B21រូបិយវត្ថុ និងធនាគារ
Money and Banking
345 
OB.S1-B21Organization Behavior345 
EBT.L3-B21ភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់ជំនាញអាជីវកម្ម
English for Business Terminology
345 
ME.M1-B22ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច
Macro-economics
345 
MM.S2-B22គ្រប់គ្រងទីផ្សារ
Marketing Management
345 
MA.S2-B22គណនេយ្យគ្រប់គ្រង
Managerial Accounting
345 
CB.S2-B22ឥរិយាបទអតិថិជន
Consumer Behavior
345 
CM.M2-B22ការគ្រប់គ្រងឥណនទាន
Credit Management
345 
AW.L3-B22ជំនាញសរសេរ
Academic Writing
345 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប36540 
ឆ្នាំទី៣
HRM.S2-B31ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
Human Resource Management
345 
POM.M2-B31ការគ្រប់គ្រងផលិតផល និងម៉ាកយីហោ
Product and Brand Management
345 
FM.S2-B31Financial Management345 
IM.M3-B31ការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ
Investment Management
345 
BL.L3-B31លិខិតធុរកិច្ច
Business Letter
345 
 Seminar/ Workshop    
TQM.S2-B32ការគ្រប់គ្រងគុណភាពសរុប
Total Quality Management
345 
BRM.S3-B32វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវអាជីវកម្ម
Business Research Methodology
345 
ES.S2-B32Entrepreneurship345 
LS.S2-B32Leadership345 
EC1.S4-B32មុខវិជ្ជាជ្រើសរើស
Elective Course*
345 
I.S2-B32ការហាត់ការ
Internship
3135 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប33585 
ឆ្នាំទី៤
SWC.S3-B41ការសរសេរតាមបែបវិទ្យាសាស្រ្ត និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង
Scientific Writing & Communication
345 
IBM.S2-B41International Business Management345 
PM.S2-B41Project Management345 
EC2.S4-B41មុខវិជ្ជាជ្រើសរើស
Elective Course*
345 
SW.S2-B41កិច្ចការសង្គម
Social Work
115 
CS.S2-B42Option1 Graduate ExamCompetitive Strategy345 
SM.S2-B42Strategic Management345 
MAB.S2-B42Managing Across Border345 
 Option2ការស្រាវជ្រាវ និងសរសេរសារណាបទ
“Research &Thesis”
3  
ចំនួនក្រេឌីតសរុប22330 

សម្គាល់៖

*1ក្រេឌីតស្មើនឹង15ម៉ោង

*សរុបរួមឆ្នាំទី1 ទី2
ទី3
និងឆ្នាំទី4​​
ក្រេឌីតសរុបមានចំនួន​ ១២៤ក្រេឌីត

មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍

ដេប៉ាតឺម៉ង់ ពាណិជ្ជកម្ម

បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ គណនេយ្យ

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញ គណនេយ្យ

        កម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញគណនេយ្យ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

– ផ្តល់ឱ្យអ្នក​សិក្សា​នូវ​ចំណេះ​ដឹង និងជំនាញទាក់ទងនឹងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបញ្ជីគណនេយ្យឱ្យត្រូវនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារ ដើម្បីលើកស្ទួយ​សេដ្ឋកិច្ច ពួកគេក៏ដូចជាសង្គមជាតិ។

– ផ្តល់នូវអាជីពគណនេយ្យករប្រកប គុណវុឌ្ឍិ គោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់សមត្ថភាពក្នុងការគិតពិចារណាជាប្រព័ន្ធ​និងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាន។

– អ្នកសិក្សាមានសមត្ថភាពអាចក្លាយជាអ្នកអាជីពការងារមួយ ចំនួនដូចជា គណនេយ្យករ បេឡាករ ស្មៀនគណនេយ្យ អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកពន្ធដារ អ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធកម្មវិធីគណនេយ្យលើកុំព្យូទ័រ គណនេយ្យករឯកជន នាយកគ្រប់គ្រងហិញ្ញវត្ថុ សវនករ​ និងអាជីពផ្សេងទៀតដែលទាក់ទង នឹងគណនេយ្យ។

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបរិញ្ញាបត្រជំនាញ គណនេយ្យ

        ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ គណនេយ្យ និស្សិតជ័យលាភី​ នឹងទទួល​បាននូវ​ ចំណេះដឹង ជំនាញក្នុងការគិត  ជំនាញ​ទំនាក់​ទំនង​អន្តរ​បុគ្គ​ល​​​ និងការទទួលខុសត្រូវ ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង ដូច​ខាង​ក្រោម៖

.ចំណេះដឹង (Knowledge)

    PLO1: បកស្រាយអំពីគោលការណ៍​ បរិយាកាស បទបញ្ញត្តិ និងការអនុលោមតាមច្បាប់នៃ គណនេយ្យ

    PLO2: ពន្យល់អំពីការអនុវត្ត ការទទួលខុសត្រូវ និងយល់ដឹងអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ គណនេយ្យករ

    PLO3: យល់ដឹងអំពីមាតិកា ទស្សនទាន គោលការណ៍ រចនាសម្ព័ន្ធ និងការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងក្នុង និងក្រៅអង្គភាព

    PLO4: ចេះវិភាគ ចូលរួម និងបកស្រាយព័ត៌មានក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

    PLO5: ចេះកំណត់ពីភាពខុសគ្នានៃប្រព័ន្ធកំណត់ថ្លៃដើម និងការអនុវត្តរបស់អង្គភាពផ្តល់  សេវា​និងសហគ្រាសផលិត

    PLO6: ចេះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃស្ថានភាពអនុវត្តន៍របស់អង្គភាពតាមរយៈការធ្វើសវនកម្ម របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ខ.ជំនាញក្នុងការគិត(Cognitive Skills)

    PLO7: មានសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ និងបង្កើតនីតិវិធីគណនេយ្យថ្មីឱ្យស្របនឹងនវានុវត្តន៍របស់សង្គមជាតិ និងទីផ្សារការងារ

    PLO8: រៀបចំគម្រោងផែនការថវិកា និងវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីដឹងពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គភាពសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

    PLO9: បង្កើតប្រព័ន្ធដើម្បីកំណត់ ការប្រមូល ការវាស់វែង ការសង្ខេប និងការវិភាគទាំងទិន្នន័យ ហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រៅពីហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងអង្គភាព។

គ.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ(Interpersonal Skills and Responsibility)  

    PLO10: អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពជំនាញតាមរយៈការស្នើសុំធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តត្រូវជំនាញ និងការ ចុះកម្មសិក្សាតាមអង្គភាពឯកជន អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័នរដ្ឋ

    PLO11: ចែករំលែកចំណេះដឹងគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយធ្វើកិច្ចសិក្សាជាក្រុម​ និងផ្តល់ជាមតិ យោបល់ផ្ទាល់ ឬតាមរយៈបណ្តាញសង្គម

    PLO12: មានទំនួលខុសត្រូវលើកិច្ចការដែលខ្លួនត្រូវធ្វើ កិច្ចការដែលគ្រូប្រគល់ឱ្យធ្វើ និងស្រាវជ្រាវព័ត៌មាននៅបណ្ណាល័យ គេហទំព័រ និងសាកសួររៀមច្បងចាស់ៗដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដើម្បី ទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អៗ។

ឃ.ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង (Numerical Skills, Information Technology and Communication)

    PLO13: អនុវត្តន៍ការចុះបញ្ជីដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការអង្គភាពតាមកម្មវិធីគណនេយ្យលើ កុំព្យូទ័រ បន្ថែមពីការចុះបញ្ជីដោយដៃ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសក្តិសិទ្ធភាព

    PLO14: មានសមត្ថភាពស្វែងរក និងកែតម្រូវទិន្នន័យនៅពេលបញ្ចូលទិន្នន័យមិនប្រក្រតីក្នុង កម្មវិធីកាន់តែច្បាស់

    PLO15: កំណត់ពីរបៀបរក្សាទុកទិន្នន័យឱ្យមានសុវត្ថិភាព​ ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង របាយការណ៍ផ្សេងៗ

    PLO16: ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងធ្វើនិយ័តកម្មស្តុកទំនិញនៅពេលមានវិសមភាពកើតឡើង

    PLO17: ចេះធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីគណនេយ្យលើកុំព្យូទ័រ និងតាមដានសមតុល្យសាច់ប្រាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់។

៣. ឱកាសការងារ

        ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញគណនេយ្យ និស្សិតនឹងអាចទទួលបានឱកាសការងារដូចខាងក្រោម៖

– ស្មៀនគណនេយ្យករតាមក្រុមហ៊ុនឯកជន អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ឬអង្គភាពរដ្ឋាភិបាល

– គណនេយ្យករ តាមក្រុមហ៊ុនឯកជន អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ឬអង្គភាពរដ្ឋាភិបាល

– សវនករផ្ទៃក្នុង ឬសវនករឯករាជ្យ

– មន្រ្តីពន្ធដារក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ

– ហិរញ្ញឹកតាមក្រុមហ៊ុនឯកជន អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ឬអង្គភាពរដ្ឋាភិបាល

– អ្នកប្រឹក្សាគណនេយ្យ

– ការងារផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត ។

៤. កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ គណនេយ្យ

លេខកូដ មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង ផ្សេងៗ
ឆមាសទី១ ឆមាសទី២
ឆ្នាំទី១
KHC.S1-B11 វប្បធម៌ អរិយធម៌ខ្មែរ Khmer Culture and Civilization 3 45
IE.S3-B11 លំនាំដើមសេដ្ឋកិច្ច Introduction to Economic 3 45
CA.M3-B11 អនុវត្តកុំព្យូទ័រ Computer Application 3 45
EP1.L3-B11 ភាសាអង់គ្លេស ភាគ១ English Part I 3 45
RFT(FA1).M2-B11 ការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ Recording Financial Transaction 3 45
PA.S3-B12 រដ្ឋបាលសាធារណៈ Public Administration 3 45
PH.S3-B12 ទស្សនវិជ្ជា Philosophy 3 45
ME.M3-B12 គណិតសេដ្ឋកិច្ច Math for Economics 3 45
EP2.L3-B12 ភាសាអង់គ្លេស ភាគ២ English Part II 3 45
MI (MA1).M2-B12 ព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង Management Information 3 45
ចំនួនក្រេឌីតសរុប 30 450
ឆ្នាំទី២
IS.M1-B21 លំនាំដើមស្ថិតិ Introduction to Statistics 3 45
LEB.S1-B21 បរិយាកាសអាជីវកម្ម និងច្បាប់ Legal and environmental Business 3 45
MFR (FA2).S1-B21 ការរក្សាការកត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុ Maintaining Financial Record 3 45
MB.S1-B21 រូបិយវត្ថុ និងធនាគារ Money and Banking 3 45
MCF(MA2).S1-B21 ការគ្រប់គ្រងថ្លៃដើម និងហិរញ្ញវត្ថុ Managing Cost and Finance 3 45
EBT.L3-B21 ភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់ជំនាញអាជីវកម្ម English for Business Terminology 3 45
AW.L3-B22 ជំនាញសរសេរ Academic Writing 3 45
ME.M1-B22 ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច Macro-economics 3 45
BT.M2-B22 ពន្ធដារអាជីវកម្ម Business Taxation 3 45
BT(FBT).M1-B22 បច្ចេកវិទ្យាអាជីវកម្ម Business Technology 3 45
IA.M2-B22 គណនេយ្យកម្រិតមធ្យម Intermediate Accounting 3 45
FT.S2-B22 ដំណើរកំសាន្ត Field Trip 2 90
ចំនួនក្រេឌីតសរុប 36 585
ឆ្នាំទី៣
P.S2-B31 លទ្ធកម្ម Procurement 3 45
CA(QB.Pro).M1-B31 គណនេយ្យសម្រាប់កុំព្យូទ័រ (ឃ្វីកប៊ុកប្រូ) Computer for Accounting (QuickBooks Pro) 3 45
MA(FMA).S2.B31 ការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ Management Accounting(FMA) 3 45
FA(FFA).S2-B31 គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ Financial Accounting (FFA) 3 45
BL.L3-B31 លិខិតអាជីវកម្ម Business Letter 3 45
Seminar/ Workshop
RMI.S2-B32 ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងធានារ៉ាប់រង Risk Management and Insurance 3 45
BRM.S3-B32 វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវអាជីវកម្ម Business Research Methodology 3 45
FAU.S2-B32 មូលដ្ឋានគ្រឹះសនវកម្ម Foundation in Audit(FAU) 3 45
CA(PA).M1-B32 គណនេយ្យសម្រាប់កុំព្យូទ័រ (គណនេយ្យភីចទ្រី) Computer for Accounting (Peachtree Accounting) 3 45
EP.S4-B32 សហគ្រិនភាព Entrepreneurship 3 45
I.S2-B32 ការហាត់ការ Internship 3 135
ចំនួនក្រេឌីតសរុប 33 585
ឆ្នាំទី៤
SWC.S3-B41 ការសរសេរតាមបែបវិទ្យាសាស្រ្ត និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង Scientific Writing & Communication 3 45
PF.S3-B41 ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ Public Finance 3 45
FFM.S2-B41 មូលដ្ឋានគ្រឹះការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ Foundation Financial Management 3 45
PM.S2-B41 ការគ្រប់គ្រងគម្រោង Project Management 3 45
SW.S2-B41 កិច្ចការសង្គម Social Work 1 15
AA.M2-B42 Option1 Graduate Exam គណនេយ្យកម្រិតខ្ពស់ Advanced Accounting 3 45
FSA.M2-B42 ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ Financial Statement Analysis 3 45
MAB.S2-B42 ការគ្រប់គ្រងអន្តរវប្បធម៌ Managing Across Border** 3 45
Option2 ការស្រាវជ្រាវ និងសរសេរសារណាបទ “Research &Thesis” 9
ចំនួនក្រេឌីតសរុប 22 330

សម្គាល់៖

*1ក្រេឌីតស្មើនឹង15ម៉ោង

*សរុបរួមឆ្នាំទី1 ទី2 ទី3និងឆ្នាំទី4​​ ក្រេឌីតសរុបមានចំនួន​ ១២១ក្រេឌីត

មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍

ដេប៉ាតឺម៉ង់ ពាណិជ្ជកម្ម

បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ ទីផ្សារ

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញ
ទីផ្សារ

កម្មវិធីអប់រំបរិញ្ញាបត្រ ជំនាញទីផ្សារ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់នូវចំណេះដឹង ជំនាញ និងបំណិនឆ្លើយតបនឹងបរិយាកាសប្រែប្រួល នៃសេដ្ឋកិច្ច បច្ចេកវិទ្យា ឧស្សាហកម្ម៤.០ និងទីផ្សារពិភពលោក។ ចំណេះដឹងផ្ដោតទៅលើគោលគំនិត ទស្សនាទាន និងទ្រឹស្ដីទីផ្សារទូទៅ និងបច្ចេកវិទ្យា ជំនាញទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ដែលចាំបាច់ក្នុងវិស័យទីផ្សារ ដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មនៅលើផ្លាតហ្វមឌីជីថល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មានទំនើប ព្រមទាំងបំណិន សមត្ថភាពសតវត្សទី២១ ស្របតាមតម្រូវការរបស់ទីផ្សារ។ បណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតឱ្យក្លាយទៅជាអ្នកទីផ្សារជំនាញប្រកបដោយ គុណវឌ្ឍិពិតប្រាកដ ដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ ទីផ្សារការងារទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបរិញ្ញាបត្រជំនាញ ទីផ្សារ

ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
ជំនាញទីផ្សារ និស្សិតជ័យលាភី នឹងទទួលបាននូវ ចំណេះដឹង
ជំនាញក្នុងការគិត ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ
ដូចខាងក្រោម៖

ក.ចំណេះដឹង(Knowledge)

PLO1:
បកស្រាយទស្សនទាន ទ្រឹស្តី និងសារៈសំខាន់នៃមុខវិជ្ជានីមួយៗក្នុងជំនាញទីផ្សារ នៅក្នុងបរិបទបច្ចេកវិទ្យា
និងទីផ្សារការងារ(C1.2, C2.1, C3.5)

PLO2:
រៀបចំឥរិយាបថ ចំណេះដឹង បង្កើនសមត្ថភាពបំពេញការងារ និងគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីស្ទាប់ស្ទង់ទីផ្សារ
ទីផ្សារផលិតផលនិងសេវាកម្ម
និងការរៀបចំទីផ្សារក្នុងនាមជាអ្នកទីផ្សារក្នុងបរិបទបច្ចេកវិទ្យាទំនើបស្របតាមបរិបទទីផ្សារ(C1.1, C1.2, C3.1,
C3.2)

ខ.ជំនាញក្នុងការគិត(Cognitive Skills)


PLO3: សិក្សា អង្គេត និងស្រាវជ្រាវ
ដើម្បីបង្កើត ច្នៃប្រឌិត កែលម្អផលិតផល និងសេវាកម្ម ស្របទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុក តំបន់
និងផ្សេងៗ(C6.1, C6.2, C8.2)

PLO4: ប្រើប្រាស់ចំណេះដឹង
វិភាគ និងលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ ដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើប បែបអង្គភាព
ឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទសង្គម ទីផ្សារ និងការប្រកួតប្រជែងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស(C1.1, C4.1, C5.1, C.12.1, C15.1)

គ.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល
និងការទទួលខុសត្រូវ(
Interpersonal Skills and Responsibility)

PLO5:
ប្រាស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ធ្វើផែនកាក្នុងការកំណត់នូវតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួន និងក្រុមការងារ
ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលដល់ការដោះស្រាយបញ្ហា និងបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អ និងអភិវឌ្ឍ ក្នុងសកម្មភាពទីផ្សារ
ជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ អ្នកវិនិយោគ អតិថិជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងអង្គភាព
(C3.1,C3.3, C4.1, C4.2, C5.1, C5.3, C10.2)

PLO6: អភិវឌ្ឍការងារក្រុម
ហ្វឹកហាត់សហការី អង្គភាព ដើម្បីសម្រេច និងកំណត់សកម្មភាពផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារសមត្ថភាពសតវត្សតិ២១
និងអង្គភាព(C7.1, C7.2, C14.3,)

PLO7: បង្កើតផលិតផល
សេវាកម្មថ្មីៗ មធ្យោបាយថ្មីៗឱ្យមានភាពសម្បូរបែបក្នុងទីផ្សារ និងសង្គមប្រកដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម
អ្នកវិនិយោគ អតិថិជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃ ទៀតដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃការធ្វើអាជីវកម្ម(C13.1, C13.2)

PLO8:
អនុវត្តសមត្ថភាពពីរៀន និងស្រាវជ្រាវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសហគមន៍ទូលំទូលាយ និងរឹងមាំនៃភាពចម្រុះ ឧស្សាហកម្ម
សហគ្រាស និងសហគ្រិន ដើម្បីបង្កើតបាននូវឱកាស ផលិតភាពប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធិភាពក្នុងបរិបទទីផ្សារ(C1.1, C1.2, C9.2)

ឃ.ជំនាញទំនាក់ទំនង ព័ត៌មានវិទ្យា
និងលេខនព្វន្ត (
Communication, Information Technology, and Numerical Skills)

PLO9:
ប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្ត គណនា សរសេររបាយការណ៍ទីផ្សារដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាន កុំព្យូទ័រ ស្ថិតិ Software, SPSS និង
Excel, បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបំពេញការងារ (C11.2, C11.3, C11.4)

PLO10:ស្រាវជ្រាវ
វិភាគទិន្នន័យ ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងផ្តល់អនុសាសន៍ លើលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ និង ធ្វើបទបង្ហាញ
ផ្សព្វផ្សាយនូវលទ្ធផលរបស់ខ្លួនដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ទាំងក្នុងសកម្មភាពសិក្សា អង្គភាព
និងសង្គមក្នុងបរិបទទីផ្សារឌីជីថល(C8.1, C8.2, C11.4, C12.2)

PLO11:អនុវត្តប្រព័ន្ធការងារទីផ្សារ
ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានតាមបរិបទទីផ្សារឌីជីថលសមស្របតាមស្ថានភាពអង្គភាព សង្គម
និងសមត្ថភាពសតវត្សទី២១(C11.1, C11.2)

.ជំនាញចិត្តចលនា (Psychomotor Skills)

PLO12:បង្កើតបណ្ដាញ
និងផែនការប្រតិបត្តិការទីផ្សារដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឌីជីថលសម្រាប់បម្រើអាជីវកម្មក្នុងស្រុក ជាតិ និងអន្តរជាតិ
ដើម្បីលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តិភាព និងការគោរពសម្រាប់ភាពចម្រុះគ្នាក្នុងវិស័យទីផ្សារ (C12.1, C12.2, C14.1, C14.2,
C14.3)

PLO13:ទទួលបាននូវសមត្ថភាពអនុវត្តនូវគំនិតនវានុវត្តន៍ភាពជាសហគ្រិនភាព
លើម៉ូឌែលអាជីវកម្ម និងយុទ្ធសាស្ត្រតាមរយៈទ្រឹស្ដី និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ការសរសរម៉ូដែលផែនការអាជីវកម្ម
ឆ្លើយតបនឹងពេលវេលា បរិយាកាស(តម្រូវការទីផ្សារ)
ព្រមទាំងមានសមត្ថភាពធ្វើបទបង្ហាញនិងប្រើប្រាស់សម្ភារៈទ្រទ្រង់បែបឌីជីថលសមស្រប (C15.1, C15.2)

PLO14:ហ្វឹកហាត់ជំនាញ
ទ្រឹស្ដី តាមរយៈអនុវត្តជាក់ស្ដែង សិក្ខាសាលា ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា ការងារសង្គម
និងការចុះហាត់ការផ្ទាល់តាមអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទីផ្សារឌីជីថលដែលទាមទារឱ្យមានការតស៊ូ អំណត់អត់ធន់
ចេះបត់បែនតាមកាលៈទេសៈទាំងក្នុងវិស័យសិក្សា និងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព(C1.1, C2.1)

៣. ឱកាសការងារ

ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
ជំនាញទីផ្សារ និស្សិតនឹងអាចទទួលបានឱកាសការងារដូចខាងក្រោម៖

– មន្រ្តីរាជការ (ករណីប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ)

– អ្នកស្រាវជ្រាវវិភាគធុរកិច្ច និងទីផ្សារ

– អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាអាជីវកម្ម

– អ្នករៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ

– អ្នកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ

– អ្នកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន និងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់

– អ្នករចនាទីផ្សារ និងភ្នាក់ងារទីផ្សារ

– អ្នកគ្រប់គ្រងទីផ្សារតាមស្ថាប័នធុរកិច្ច។

៤. កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រ ជំនាញទីផ្សារ

លេខកូដមុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោងផ្សេងៗ
ឆមាសទី១ឆមាសទី២
ឆ្នាំទី១
KCC.S3-B11វប្បធម៌ អរិយធម៌ខ្មែរ Khmer Culture and Civilization345 
IE.S3-B11លំនាំដើមសេដ្ឋកិច្ច
Introduction to Economic
345 
CA.M3-B11អនុវត្តកុំព្យូទ័រ
Computer Application
345 
EP1.L3-B11ភាសាអង់គ្លេស ភាគ១
English Part I
345 
IB.S3-B11លំនាំដើមអាជីវកម្ម
Introduction to Business
345 
PA.S3-B12រដ្ឋបាលសាធារណៈ
Public Administration
345 
PH.S3-B12ទស្សនវិជ្ជា
Philosophy
345 
MEc.M3-B12គណិតសេដ្ឋកិច្ច
Math for Economics
345 
EP2.L3-B12ភាសាអង់គ្លេស ភាគ២
English Part II
345 
BoMk.S1-B12មូលដ្ឋានគ្រឹះទីផ្សារ
Basic of Marketing
345 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប30450 
ឆ្នាំទី២
FOWI.S3-B21មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរ(១)
Foundation of Writing I
345 
RM.S2-B21ការគ្រប់គ្រងការលក់រាយ
Retails Management
345 
CB.S2-B21ឥរិយាបថអតិថិជន
Consumer Behavior
345 
MkD.S1-B21ការរចនាទីផ្សារ
Marketing Design
345 
LEB.S1-B21បរិយាកាសអាជីវកម្ម និងច្បាប់
Legal and Environmental Business
345 
TWASDG.S2-B21របៀបវារៈសកលនិងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ ប្រកបដោយចីរភាព
The World Agenda and the SDGs
345 
FOWII.L3-B22មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរ (២)
Foundation of Writing II
345 
PS.S1-B22យុទ្ធសាស្ត្រកំណត់តម្លៃ
Pricing Strategies
345 
MkR.S1-B22ស្រាវជ្រាវទីផ្សារ
Marketing Research
345 
MSM.S2-B22យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ និងការគ្រប់គ្រង
Marketing Strategy and Management
345 
CAMk.M1-B22គណនេយ្យថ្លៃដើមក្នុងផ្នែកទីផ្សារ
Cost Accounting in Marketing
345 
S:EIA.S2-B22ចីរភាព៖ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន
Sustainability: Environmental Impact Assessment
345 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប36540 
ឆ្នាំទី៣
EW.L3-B31ការសរសេរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
Effective Writing
345 
PTQM.S2-B31ផលិតកម្ម និងការគ្រប់គ្រង គុណភាពសរុប
Production and Total Quality Management
345 
HRM.S2-B31ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
Human Resource Management
345 
AAPS.S2-B31យុទ្ធសាស្រ្តការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការផ្សព្វផ្សាយ
Advertising and Promotional Strategy
345 
JANT.S2-B31បច្ចេកទេសសារព័ត៌មាន និងនិទានកថានៃព័ត៌មានឌីជីថល
Journalism and Narrative Techniques of Digital Information
345 
 Seminar/ Workshop    
BRM.S3-B32វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវអាជីវកម្ម
Business Research Methodology
345 
SM.S2-B32ការគ្រប់គ្រងការលក់
Sale Management
345 
BLC.L3-B32លិខិតធុរកិច្ច និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង
Business Letter and Communication
345 
LASCM.S2-B32ការដឹកជញ្ជូន និងការគ្រប់គ្រងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់
Logistics and Supply Chain Management
345 
PDMkJR.S2-B32ការអនុវត្តក្នុងទីផ្សារឌីជីថល និងរបាយការណ៍សារព័ត៌មាន
Practicum in Digital Marketing and Journalism report
345 
Int.-B32ការហាត់ការ
Internship
3135 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប33585 
ឆ្នាំទី៤
EAI.S2-B41សហគ្រិនភាព និងភាពច្នៃប្រឌិត
Entrepreneurship and Innovation
345 
SWC.S3-B41ការសរសេរតាមបែបវិទ្យាសាស្រ្ត និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង
Scientific Writing & Communication
345 
CRM.S2-B41ការគ្រប់គ្រងការលក់
Sale Management
345 
IM.S2-B41ការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ
Investment Management
345 
SW.S2-B41កិច្ចការសង្គម
Social Work
345 
IMK.S2-B42Option1 Graduate Examទីផ្សារអន្តរជាតិ
International Marketing **
345 
DMk.S1-B42ទីផ្សារឌីជីថល
Digital Marketing **
345 
MAB.S2-B42ការគ្រប់គ្រងអន្តរវប្បធម៌
Managing Across Border**
345 
 Option2ការស្រាវជ្រាវ និងសរសេរសារណាបទ
“Research &Thesis”
9  
ចំនួនក្រេឌីតសរុប22510 

សម្គាល់៖

*1ក្រេឌីតស្មើនឹង15ម៉ោង

*សរុបរួមឆ្នាំទី1 ទី2
ទី3
និងឆ្នាំទី4
ក្រេឌីតសរុបមានចំនួន ១២១ក្រេឌីត

មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍

ដេប៉ាតឺម៉ង់ ទេសចរណ៍

បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ ទេសចរណ៍

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញ
ទេសចរណ៍

កម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញទេសចរណ៍ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖
-ផ្តល់ឱ្យអ្នកសិក្សានូវចំណេះដឹង សមត្ថភាព ជំនាញ (ក្នុងការគិត អន្តរបុគ្គលនិងការទទួលខុសត្រូវ ជំនាញនព្វន្តលេខ ពត៌មានវិទ្យាចិត្តចលនា) និងការអនុវត្តក្នុងជំនាញទេសចរណ៍។
-ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍និស្សិតនូវសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យសេវាកម្ម ជាពិសេស លើសេវាកម្មទេសចរណ៍ដែលគ្របដណ្តប់ទៅលើសេវាសណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ ភោជនីយដ្ឋាន ការដឹកជញ្ជូន និងសេវាកម្មដទៃទៀតទាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរណ៍។
-ផ្តល់ឱកាសឱ្យនិស្សិតហ្វឹកហាត់ជំនាញរបស់ខ្លួនតាមរយៈការចុះហាត់ការ ការចុះទស្សនៈកិច្ចសិក្សា និងការងារសង្គម ក្នុងគោលបំណងថែរក្សា អភិរក្សធនធានធម្មជាតិ វប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងពង្រីកចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតក្នុងនាមជាសហគ្រិនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ដែលអាចចូលរួមចំណែកកសាងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារសហគមន៍និងសង្គមជាតិ
-ផ្តល់ឱកាសការងារជាមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងវិស័យវិស័យទេសចរណ៍ មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរ អ្នកគ្រប់គ្រងកន្លែងកម្សាន្ត រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ អ្នកចាត់ចែងការងារបដិសណ្ធារកិច្ច អ្នកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ (បើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន) ក៏ដូជជា ជាមន្រ្តីរាជការ (ករណីប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ)។
-បង្កើនឱ្យមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិអំពីធនធានធម្មជាតិ វប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងស្រុក។

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបរិញ្ញាបត្រជំនាញ ទេសចរណ៍

ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
ជំនាញទេសចរណ៍ និស្សិតជ័យលាភី នឹងទទួលបាននូវ ចំណេះដឹង
ជំនាញក្នុងការគិត ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ
ដូចខាងក្រោម៖

ក.ចំណេះដឹង(Knowledge)

PLO1:
បង្កើតទ្រឹស្តីទស្សនទាននានាទាក់ទងនឹងវិស័យនិងអនុវិស័យទេសចរណ៍ ដោយប្រើប្រាស់ចំណេះដឹង ទ្រស្ដី ព័ត៌មាន ទិន្នន័យ និងបទពិសោធន៍ដែលនិស្សិតផ្ទាល់ទទួលបាន(C3.5 C10.1)

PLO2:
បកស្រាយអំពីតម្រូវការច្បាស់លាស់របស់ខ្លួនក្នុងការបំពេញការងារប្រកបដោយកម្លាំងសុភវិនិច្ឆ័យ ជឿជាក់ ច្នៃប្រឌិត និងអភិវឌ្ឍខ្លួនដោយចេញពីគោលគំនិតចាស់ៗ ឱ្យឆ្លើយតបទៅនិងបរិបទសង្គម និងតម្រូវការរបស់អតិថិជន ដើម្បីរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារទេសចរណ៍ឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព(C1.2, C2.2 C3.2, C3.3 C4.2, C8.2)

ខ.ជំនាញក្នុងការគិត(Cognitive Skills)


PLO3: អង្កេត ស្វែងយល់ វាយតម្លៃពត៌មាន ថ្លឹងថ្លែងព្រឹត្តិការណ៍សង្គម ដែលជះឥទ្ធិពលមកលើវិស័យ/អនុវិស័យទេសចរណ៍ ដើម្បីដាក់ចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រ និងបង្កើតនូវផលិតផលទេសចរណ៍ថ្មីៗ ព្រមទាំងអនុវត្តនូវគុំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មី សម្រាប់សហគមន៍ និងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត (C6.1, C6.2 C8.1, C8.2, C11.2)

PLO4: ប្រើប្រាស់ និងផ្ទេរចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើត និងជម្រុញវិស័យទេសចរណ៍ឱ្យជោគជ័យ និងរីកចម្រើន ស្របទៅតាមបរិបទសង្គមតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនានាតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល(C7.1, C7.3, C11.3, C11.4)

PLO5:
អនុវត្តការស្រាវជ្រាវស្ថានភាព បរិយាកាស ការរៀបចំទិន្នន័យ ការវិភាគស៊ីជម្រៅ និងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ដែលឆ្លើយតបបរិបទសង្គមជាពិសេសវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងបរិបទសង្គមឌីជីថល(C6.1, C6. 2, C9.1., C9.2)

គ.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ((Interpersonal Skills and Responsibility

PLO6: ពង្រីក និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអាជីពក្នុងវិស័យសេវាកម្ម ជាពិសេសទៅលើ បដិសណ្ឋារកិច្ច មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ មណ្ឌលកំសាន្ត សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ និងផ្នែកភាសាក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ស្របតាមបរិបទសង្គម ស្តង់ដារជាតិ អាស៊ាន ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្ពស់(C13.2, C12.1, C12.2, C3.3)

PLO7: បង្កើនបំណិនទំនាក់ទំនង ស្មារតីធ្វើការងារជាក្រុមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងអនុវត្តភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលសមស្របដោយផ្អែកលើចំណេះមូលដ្ឋាន បច្ចេកវិទ្យា តាមបរិបទអង្គ-ភាព និងសង្គម(C7. 1, C7.3, C3. 5,)

PLO8:
អនុវត្តកាតព្វកិច្ចប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ មានក្រមសីលធ៌មវិជ្ជាជីវ: ក្នុងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន ទាំងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាទូទៅ និងការងារបច្ចេកទេស(C5.1, C5.2 C5.3)

PLO9:
មានទំនួលលខុសត្រូវចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួន និងវិជ្ជាជីវៈ ដោយប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងនិងគុណវុឌ្ឍដែលទទួលបានពីការសិក្សា ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសេវាកម្មទេសចរណ៍ក្នុងសហគមន៍ និងសង្គមនាយុគសម័យឌីជីថល (C11.2, C11.3)

ឃ.ជំនាញទំនាក់ទំនង ព័ត៌មានវិទ្យា
និងលេខនព្វន្ត (
Communication, Information Technology, and Numerical Skills)

PLO10:ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគណនា ស្ថិតិ និងចេះសរសេររបាយការណ៍វិភាគទិន្នន័យតាមកម្មវិធីSPSS and Excel ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន ផ្តល់អនុសាសន៍ និងធ្វើបទបង្ហាញជាសាធារណ: ដោយប្រើប្រាស់ភាពច្នៃប្រឌិតជាមួយបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល C8.1 C8.2, C11.3 C11.4

PLO11:អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវ ទំនាក់ទំនង និង ដោះស្រាយបញ្ហានានាក្នុងអាជីបវិជ្ជាជីវៈដែលពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យ ទេសចរណ៍(C5.2, C5. 3, C10.1 C10.2 C11.1-3)

.ជំនាញចិត្តចលនា (Psychomotor Skills)

PLO12:មានជំនាញក្នុងការដំណើរការឧបករណ៍បរិក្ខាបច្ចេកទេស/គ្រឿងម៉ាស៊ីនស្មុគ្រស្មាញជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹង បដិសណ្ឋារៈ សិក្ខាសាលា ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា ការងារសង្គម និងការចុះហាត់ការផ្ទាល់តាមអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ (C1.1, C1.2, C2.2, C14.1, C14.2, C14.3)

PLO13:ទទួលបាននូវសមត្ថភាពអនុវត្តនូវគំនិតនវានុវត្តន៍ភាពជាសហគ្រិនភាព លើម៉ូឌែលអាជីវកម្ម និងយុទ្ធសាស្ត្រតាមរយៈទ្រឹស្ដី និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ការសរសរម៉ូឌែលអាជីវកម្ម និងផែនការអាជីវកម្ម ឆ្លើយតបនឹងពេលវេលា បរិយាកាសព្រមទាំងមានសមត្ថភាពធ្វើបទបង្ហាញនិងប្រើប្រាស់សម្ភារៈទ្រទ្រង់បែបឌីជីថលសមស្រប(C15.1, C15.2, C11.3)

PLO14:បង្កើតបណ្ដាញប្រព័ន្ធ និងផែនការប្រតិបត្តិការទេសចរណ៍សម្រាប់បម្រើអាជីវកម្ម តំបន់ ស្រុក ជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តិភាព និងការគោរពសម្រាប់ភាពចម្រុះគ្នាក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ (C4.1, C8.2, C9.1, C9.2, C12.1, C12.2, C14.1, C14.2, C14.3)

៣. ឱកាសការងារ

ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
ជំនាញទេសចរណ៍ និស្សិតនឹងអាចទទួលបានឱកាសការងារដូចខាងក្រោម៖

 • មន្រ្តីរាជការ (ករណីប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ)
 • អ្នកគ្រប់គ្រងកន្លែងកម្សាន្ត រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍
 • មន្រ្តីរាជការ (ករណីប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ)
 • អ្នកចាត់ចែងការងារបដិសណ្ធារកិច្ច
 • អ្នកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍
 • ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ (បើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន)
 • អ្នកគ្រប់គ្រងនៅស្ថាបនឯកជន
 • អ្នកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរណ៍
 • មន្ត្រីទេសចរណ៍
 • អ្នកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ
 • អ្នកគ្រប់គ្រងភ្នាក់ងារទេសចរណ៍
 • មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរ
 • អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យធ្វើដំណើរ

៤. កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ ទេសចរណ៍

លេខកូដមុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោងផ្សេងៗ
ឆមាសទី១ឆមាសទី២
ឆ្នាំទី១
KCC.S3-B11វប្បធម៌ អរិយធម៌ខ្មែរ Khmer Culture and Civilization345 
IE.S3-B11លំនាំដើមសេដ្ឋកិច្ច
Introduction to Economic
345 
CA.M3-B11អនុវត្តកុំព្យូទ័រ
Computer Application
345 
EP1.L3-B11ភាសាអង់គ្លេស ភាគ១
English Part I
345 
IB.S3-B11លំនាំដើមអាជីវកម្ម
Introduction to Business
345 
PA.S3-B12រដ្ឋបាលសាធារណៈ
Public Administration
345 
PH.S3-B12ទស្សនវិជ្ជា
Philosophy
345 
MEc.M3-B12គណិតសេដ្ឋកិច្ច
Math for Economics
345 
EP2.L3-B12ភាសាអង់គ្លេស ភាគ២
English Part II
345 
IT.S1-B12លំនាំដើមទេសចរណ៍345 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប30450 
ឆ្នាំទី២
FMT.M1-B21ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យទេសចរណ៍345 
LEB.S1-B21បរិយាកាសអាជីវកម្ម និងច្បាប់345 
FP.S1-B213. ផលិតកម្មម្ហូបអាហារ345 
MFEW.S2-B214. ការគ្រប់គ្រងបរិក្ខា ថាមពល និងទឹក345 
NC.S2-B215. ការអភិរក្សធម្មជាតិ345 
FWI.L3-B216. មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរ (១)345 
TA.S2-B221. ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍345 
HM.S1-B222. ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ345 
GPA.S2-B223. អភិបាលកិច្ចតំបន់ការពារ345 
SIM.S1-B224. នវានុវត្តន៍សេវាកម្ម និងការគ្រប់គ្រង345 
SFB.S2-B225. អាហារ និងភេសជ្ជៈប្រកបដោយចីរភាព345 
FWII.L3-B226. មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរ (២)345 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប36540 
ឆ្នាំទី៣
EW.L3-B31ការសរសេរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
Effective Writing
345 
PTG.S2-B312. វិជ្ជាជីវៈមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍345 
HRM.S2-B31ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
Human Resource Management
345 
RM.S2-B314. ការគ្រប់គ្រងរីសត345 
HCT.S2-B315. បេតិកភណ្ឌ និងទេសចរណ៍វប្បធម៌345 
 Seminar/ Workshop    
BRM.S3-B32វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវអាជីវកម្ម
Business Research Methodology
345 
BLC.S3-B322. លិខិតធុរកិច្ច និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង345 
TO.S2-B323. ប្រតិបត្តិការទេសចរណ៍345 
SHM.S2-B324. ការគ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព345 
EC2.S4-B325. មុខវិជ្ជាជ្រើសរើស345 
I.S2-B326. ចុះកម្មសិក្សា3135 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប33585 
ឆ្នាំទី៤
EI.S2-B411. សហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍345 
SWC.S3-B412. ការសរសេរតាមបែបវិទ្យាសាស្រ្ត និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង345 
SCGM.S2-B413. ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយចីរភាព និងទីផ្សារបៃតង345 
EC2.S4-B414. មុខវិជ្ជាជ្រើសរើស345 
SW3-B41កិច្ចការសង្គម
Social Work
115 
TPD.S2-B42Option1 Graduate Exam1. ផែនការនិងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍345 
DIT.S1-B422. នវានុវត្តន៍ក្នុងវិស័យ ទេសចរណ៍345 
GBB.S2-B423. អាជីវកម្មសកល និងជីវៈចម្រុះ345 
 Option2ការស្រាវជ្រាវ និងសរសេរសារណាបទ
“Research &Thesis”
9  
ចំនួនក្រេឌីតសរុប22330 

សម្គាល់៖

*1ក្រេឌីតស្មើនឹង15ម៉ោង

*សរុបរួមឆ្នាំទី1 ទី2
ទី3
និងឆ្នាំទី4
ក្រេឌីតសរុបមានចំនួន ១២១ក្រេឌីត

   

មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍

ដេប៉ាតឺម៉ង់ ពាណិជ្ជកម្ម

បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ

         កម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់ដល់និស្សិតនូវជំនាញប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារព្រមទាំងជំនាញទូទៅនៃវិស័យ​គ្រប់​គ្រង​​អាជីវកម្ម។ និស្សិតនឹងមានសមត្ថភាពចាប់យកអាជីពក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារក៏ដូចជាវិស័យអាជីវកម្មទាំងមូល។ វគ្គសិក្សានេះបានរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងទ្រឹស្តី ជាមួយនឹងការអនុវត្ត​ជាក់ស្តែងអោយ​សមស្របតាមតម្រូវការ​របស់ទីផ្សារការងារ។ និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាលើជំនាញ វិជ្ជាជីវ:មួយនេះ​នឹងមាន​សមត្ថភាពក្នុងការយល់ដឹងពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ​ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុន ការយល់ដឹងអំពីសេដ្ឋកិច្ច ការវិនិយោគ ប្រព័ន្ធធនាគារ និងគណនេយ្យជាដើម។

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបរិញ្ញាបត្រជំនាញ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ

         បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ ទីផ្សារ អ្នកសិក្សានឹងមានសមត្ថភាព៖

ក.ចំណេះដឹង(Knowledge)

PLO1. យល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ។

PLO2. យល់ដឹងពីប្រភេទផ្សេងៗនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រព័ន្ធធនាគារ និងសេវាកម្ម។

PLO3. យល់ដឹងអំពីការងារគ្រប់គ្រងឥណទាន គ្រប់គ្រងគណនី គ្រប់គ្រងការទូទាត់ ការផ្ទេរប្រាក់ ការប្តូរប្រាក់ និងសេវាអេឡិចត្រូនិច  ។

PLO4.យល់ដឹងពីប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទូទៅក្នុងអង្គភាពដូចជាការវិភាគស្ថានភាពសេដ្ឋ​​កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដំណើរការគ្រប់គ្រងថវិកា រៀបចំផែនការនិងត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រប់​គ្រង​​ហានិភ័យដើម្បីស្ថិរភាព ប្រសិទ្ធភាពនិងការគ្រប់គ្រងដើមទុនជាដើម។

PLO5. អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងការវិនិយោគ ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ក៏ដូចជាអាជីវកម្ម និងអាជីព។

.ជំនាញក្នុងការគិត (Cognitive Skills)

PLO6. មានគំនិតត្រិះរិះពិចារណា ដែលឈានទៅដល់ការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការ​កាត់បន្ថយហានិភ័យ ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ។

PLO7. ប្រមូលព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចយកមកវិភាគទិន្នន័យ និងរៀបចំធ្វើគម្រោងផែនការហិរញ្ញវត្ថុ និងវិ​និ​យោគ ។

PLO8. ទទួលបានចំណេះដឹងអំពីតួនាទីសេដ្ឋកិច្ចនិងរចនាសម្ព័ន្ធនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រ​ទេស និងអន្តរជាតិ ឬក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុន

PLO9. យល់ពីការគ្រប់គ្រងធនាគារ និងហានិភ័យ ដែលធនាគារនឹងប្រឈមព្រមទាំងរបៀបគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ។

គ.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ(Interpersonal Skills and Responsibility)

PLO10. មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់គ្រងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន គ្រួសារ អាជីវកម្ម ក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័នរដ្ឋ និងធនាគារ ដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

PLO11. មានគំនិតបង្កើតថ្មី និងចេះទំនាក់ទំនង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទាំង ផ្ទាល់មាត់ និងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអង្គភាព។

PLO12. មានជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងជំនាញកុំព្យូទ័រមូលដ្ឋាន ។

PLO13.ទទួលបានចំណេះដឹងពីរ បៀបនៃការស្រាវជ្រាវតាមបែបគុណវិស័យនិងបរិ​មាណ​វិស័យ ។

ឃ.ជំនាញទំនាក់ទំនង ព័ត៌មានវិទ្យា និងលេខនព្វន្ត (Communication, Information Technology, and Numerical Skills)

PLO14. ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគណនា ស្ថិតិ និងចេះវិភាគទិន្នន័យតាមកម្មវិធីSPSS and Excel ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន ផ្តល់អនុសាសន៍ និងធ្វើបទបង្ហាញជាសាធារណ: ។

PLO15.យល់ដឹងពីរបៀបប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ។

PLO16.មានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការវិភាគទិន្នន័យ ទំនាក់ទំនង​ និងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ។

.ជំនាញចិត្តចលនា (Psychomotor Skills)

PLO18. ប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើត ឬជម្រុញអាជីវកម្មក្នុងវិស័យ ដែលពាក់ព័ន្ធអោយជោគជ័យ និងរីកចម្រើន។

PLO19. ស្វែងយល់ពីទ្រឹស្តីនៃមេរៀនទាំងឡាយព្រមទាំងអភិវឌ្ឍ កែលម្អចំណុច ខ្វះខាតអោយស្របតាមបរិបទសង្គម និងស្ថានភាពការងារ។

PLO20. មានភាពជឿជាក់លើសមត្ថភាពអាចធ្វើបទបង្ហាញដល់អ្នកដ៏ទៃ និងមាន ការយល់ដឹងពីរបៀបអភិវឌ្ឍជំនាញ។

៣. ឱកាសការងារ

         ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ និស្សិតនឹងអាចទទួលបានឧកាសការងារដូចខាងក្រោម៖

– បម្រើការនៅ​អង្គភាព​ឬ​មុខនាទី​នៅ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ចនិង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួង​ពាក់ព័ន្ធ ធនា​គារ​ជាតិ និង​ធនាគារឯកជន ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អង្គការ​អន្តរជាតិ និង​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​នានា ទីផ្សារ​ហ៊ុន ក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង និង​ក្រុមហ៊ុន​មូល​ប​ត្រ។

– ជាម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។

– អ្នកវិភាគ និងប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ ។

– អ្នករៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកវិនិយោគ។

៣. កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រ ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ

លេខកូដ មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង ផ្សេងៗ
ឆមាសទី១ ឆមាសទី២
ឆ្នាំទី១
KHC.S1-B11 វប្បធម៌ អរិយធម៌ខ្មែរ Khmer Culture and Civilization 3 45
IE.S3-B11 លំនាំដើមសេដ្ឋកិច្ច Introduction to Economic 3 45
CA.M3-B11 អនុវត្តកុំព្យូទ័រ Computer Application 3 45
EP1.L3-B11 ភាសាអង់គ្លេស ភាគ១ English Part I 3 45
IB.S3-B11 លំនាំដើមអាជីវកម្ម Introduction to Business 3 45
PA.S3-B12 រដ្ឋបាលសាធារណៈ Public Administration 3 45
PH.S3-B12 ទស្សនវិជ្ជា Philosophy 3 45
ME.M3-B12 គណិតសេដ្ឋកិច្ច Math for Economics 3 45
EP2.L3-B12 ភាសាអង់គ្លេស ភាគ២ English Part II 3 45
IB.S1-B12 Introduction to Banking 3 45
ចំនួនក្រេឌីតសរុប 30 450
ឆ្នាំទី២
BS.M1-B21 ស្ថិតិអាជីវកម្ម Business Statistics 3 45
LEB.S1-B21 បរិយាកាសអាជីវកម្ម និងច្បាប់ Legal and environmental Business 3 45
PA.M1-B21 មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគណនេយ្យ Principle of Accounting 3 45
MB.S1-B21 រូបិយវត្ថុ និងធនាគារ Money and Banking 3 45
IF.S1-B21 Introduction to Finance 3 45
EBT.L3-B21 ភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់ជំនាញអាជីវកម្ម English for Business Terminology 3 45
ME.M1-B22 ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច Macro-economics 3 45
FA.M2-B22 Financial Accounting 3 45
PNF.M2-B22 Personal Finance 3 45
CM.M2-B22 ការគ្រប់គ្រងឥណនទាន Credit Management 3 45
AD.S2-B22 Auditing 3 45
AW.L3-B22 ជំនាញសរសេរ Academic Writing 3 45
ចំនួនក្រេឌីតសរុប 36 540
ឆ្នាំទី៣
FIM.S2-B31 Financial Institution and Market 3 45
CBM.S2-B31 Commercial Banks Management 3 45
FM.M2-B31 Financial Management 3 45
IM.M3-B31 Investment Management 3 45
BL.L3-B31 លិខិតធុរកិច្ច Business Letter 3 45
Seminar/ Workshop
CF..M2-B31 Corporate Finance 3 45
BRM.S3-B32 វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវអាជីវកម្ម Business Research Methodology 3 45
RM.M2-B32 Risk Management 3 45
CA.M2-B22 Computer for Accounting(QuickBook Pro) 3 45
EC1.S4-B32 មុខវិជ្ជាជ្រើសរើស Elective Course* 3 45
I.S2-B32 ការហាត់ការ Internship 3 135
ចំនួនក្រេឌីតសរុប 33 585
ឆ្នាំទី៤
SWC.S3-B41 ការសរសេរតាមបែបវិទ្យាសាស្រ្ត និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង Scientific Writing & Communication 3 45
SM.M2-B41 Stock Market 3 45
PF.S3-B41 Public Finance 3 45
EC2.S4-B41 មុខវិជ្ជាជ្រើសរើស Elective Course* 3 45
SW.S2-B41 កិច្ចការសង្គម Social Work 1 15
IFB.S2-B42 Option1 Graduate Exam International Finance and Banking 3 45
FSA.M2-B42 Financial Statement Analysis 3 45
MAB.S2-B42 Managing Across Border 3 45
Option2 ការស្រាវជ្រាវ និងសរសេរសារណាបទ “Research &Thesis” 3
ចំនួនក្រេឌីតសរុប 22 330

សម្គាល់៖

*1ក្រេឌីតស្មើនឹង15ម៉ោង

*សរុបរួមឆ្នាំទី1 ទី2 ទី3និងឆ្នាំទី4​​ ក្រេឌីតសរុបមានចំនួន​ ១២១ក្រេឌីត

​  

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា

ល.រ ជំនាញ រយៈពេលសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ៤ឆ្នាំ
បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល ៥ឆ្នាំ
បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញអគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិច និងប្រពន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ៤ឆ្នាំ
​ ​

⬇️ព័ត៌មានលំអិតអំពីជំនាញនីមួយៗ

 

 

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា

ដេប៉ាតឺម៉ង់បច្ចេកវិទ្យា

បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

១.​ គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

– ផ្តល់ឱ្យអ្នកសិក្សានូវចំណេះដឹង សមត្ថភាព
ជំនាញរឹង ជំនាញទន់ និងឥរិយាបថល្អដល់និស្សិតក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹង ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា។


ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឱ្យស្របនិងទីផ្សាការងារក្នុងបរិបទនាស័យបច្ចុប្បន្ន ក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងឯកជន

– ឱកាសការងារជាមន្ត្រីផ្នែក បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
នៅតាម ស្ថាបន័រដ្ឋ និងឯកជនទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាពិសេសភូមិភាគពាយ័ព្យនេះ
បានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឱ្យសមស្របតាមតម្រូវការ។

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ បច្ចេកវិទ្យា
ព័ត៌មាន

.ចំណេះដឹង
​(Knowledge)

មានចំណេះដឹង
និងសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានលើកុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទចល័តវៃឆ្លាត
សម្រាប់សម្រួលដល់ការងារផ្សេងៗ ។​

មានចំណេះដឹង
និងសមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំ និងគ្រប់គ្រង បណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព ។

មានចំណេះដឹង
និងសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើត និងរចនា គេហទំព័រសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ។

ខ​.ជំនាញក្នុងការគិត
(Cognitive Skill)

វិភាគបញ្ហា
និងស្រាវជ្រាវរកដំណោះស្រាយ​រហូតឈាន​ដល់ការបង្កើតកម្មវិធីថ្មី និងសេវាកម្ម ដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់

វិភាគ
និងរៀបចំបណ្ដាញគ្រប់គ្រង​ព័ត៌មានកុំព្យូទ័រ​ឱ្យមាន​សុវត្ថិភាព និងផ្តល់អនុសាសន៍ក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្ដាញ
នៅតាមគ្រប់ស្ថាប័ននានា។

 – មានបំណិន
និងសមត្ថភាពក្នុងការច្នៃប្រឌិត និងផ្ទេរបទពិសោធន៍ស្របតាមបរិបទសង្គមបច្ចុប្បន្ន។

.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and
Responsibility)


សមត្ថភាពក្នុងការស្វែងយល់អំពីតម្រូវការ និងការចង់បាន របស់អតិថិជន
និងរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការ
តាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អទាំងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអតិថិជន។

មានទំនុកចិត្តលើខ្លួន
និងមានលទ្ធភាពស្វែងរកព័ត៌មានថ្មី មធ្យោបាយថ្មីៗ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការសិក្សា។

មានក្រមសីលធ៌មវិជ្ជាជីវ:
ទាំងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាទូទៅ និងការងារបច្ចេកទេស។

ឃ​. ជំនាញលេខព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា
និងទំនាក់ទំនង
(Numerical Skill, Information Technology and​
Communication)

ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគណនា
ស្ថិតិ និងចេះវិភាគទិន្នន័យតាមកម្មវិធីដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន ផ្តល់អនុសាសន៍ និងធ្វើបទបង្ហាញ ។


មានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការវិភាគទិន្នន័យ ទំនាក់ទំនង ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
និងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធការងារ។

៣. ឱកាសការងារ

ជាអ្នកជំនាញក្នុងការបង្កើត
និងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានលើកុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទចល័តវៃឆ្លាត
និងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងពេញនិយមប្រើប្រាស់។ ​

ជាអ្នក រៀបចំ និងគ្រប់គ្រង
បណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព នៅតាមក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ និងស្ថាប័ន្ធ​នានា
និងផ្តល់អនុសាសន៍ក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្ដាញ នៅតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង។


ជាអ្នកជំនាញក្នុងការរចនាគេហទំព័រ
ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងខិត្តបណ្ណ័ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងៗ។


ជាអ្នកជំនាញក្នុងការវិភាគទិន្នន័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំបង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។

បង្កើត
និងរចនាគេហទំព័រប្រើប្រាស់នៅលើបណ្តាញ អ៊ីនធឺណែត និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអោយមានសុវត្ថិភាព។


ជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនានា
ដោយធ្វើការវិភាគសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អោយត្រូវតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង។

៤. កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រ/បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់/បណ្ឌិត ជំនាញ……….

លេខកូដមុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោងផ្សេងៗ
ឆមាសទី១ឆមាសទី២
ឆ្នាំទី១
MFC.M3-B11Mathematics for Computing2.545 
GE1.F3-B11General English I345 
PC.M3-B11Practical Computer345 
ITE.S3-B11Introduction to Economics345 
ICT.M3-B11Introduction to ICT352.5 
CH.A3-B11Cambodia History230 
MFB.M3-B12Mathematics for Business2.545 
GE2.F3-B12General English II345 
Ph.M3-B12Physics2.545 
PY.S3-B12Philosophy345 
DSA.M1-B12Data Structure and Algorithms I352.5 
PS.M3-B12Probability and Statistics2.545 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប33540 
ឆ្នាំទី២
SDA.M1-B21Data Structure and Algorithms II352.5 
DB.M1-B21Database352.5 
OS1.M3-B21Operating Systems I2.545 
IP1.M1-B21Internet Programming I352.5 
GDH.M1-B21Graphic Design and Human Computer Interaction2.545 
DC.M1-B22Data Communication2.545 
ADD.M2-B22Advanced Database and DBMS352.5 
BJP.M1-B22Basic Java Programming352.5 
IP2.M2-B22Internet Programming II352.5 
OS2.M2-B22Operating Systems II2.545 
EAD.M4-B22Enterpreneurship and Digital Marketing230 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប30525 
ឆ្នាំទី៣
DNT.M1-B31Dot Net Programming352.5 
NT1.M2-B31Networks I352.5 
SE.M2-B31Software Engineering2.545 
WD1.M2-B31Web Development I3.560 
AJP.M2-B31Advanced Java Programming352.5 
NT2.M2-B32Networks II352.5 
IOS.M2-B32iOS App Development352.5 
AAD.M2-B32Android App Development352.5 
SNA.M2-B32Systems and Networks Administration460 
WD2.M2-B32Web Development II2.545 
IN.M2-B32Internship (during vacation)20 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប32.5525 
ឆ្នាំទី៤
DEV.M2-B41DevOps2.545 
HMA.M2-B41Hybrid Mobile App Development352.5 
RM.M4-B41Research Methodology2.545 
DM.M4-B41Data Mining230 
DS.M2-B41Data Security2.545 
CC.M2-B41Cloud Computing2.545 
PM.M4-B42Project Management230 
THE.M2-B42Thesis9270 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប26562.5 

 

 

 

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា

ដេប៉ាតឺម៉ង់វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

     កម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល នៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា​និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ដែលមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ មានសមត្ថភាពក្លាយទៅជាវិស្វករជំនាញ ដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល និងមានឥរិយាបទ និងក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវ  លើវិស័យវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលស្របនិងទីផ្សារការងារក្នុងបរិបទនាស័យបច្ចុប្បន្ន ក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងឯកជន និងឱកាសការងារជាមន្ត្រីផ្នែក វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល  នៅតាម ស្ថាបន័រដ្ឋ និងឯកជន​ទូទាំង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាពិសេសភូមិភាគពាយ័ព្យ។

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបរិញ្ញាបត្រ ជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

– មានសមត្ថិភាពពន្យល់ និង បកស្រាយអំពីវិទ្យាសាស្រ្ត និងគណិតវិទ្យាក្នុងវិស័យសំណង់ស៊ីវិល

– មានសមត្ថភាពក្នុងការសិក្សា និងវិភាគប្លង់គ្រឿងផ្គុំ

– មានសមត្ថភាពក្នុងការវិភាគទិន្ន័យភូគព្ភសាស្រ្ត និងការគណនាលទ្ធភាពទ្រទ្រង់របស់គ្រឹះ

– មានសមត្ថភាពក្នុងការសិក្សាតម្លៃរបស់គម្រោង ការរៀបចំផែនការ និងដោះស្រាយបញ្ហា

– មានសមត្ថភាពក្នុងធ្វើកិច្ចការពិសោធន៍ និងបកស្រាយលទ្ធផលពិសោធន៍

– ជំនាញក្នុង កាអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ និងរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតតាមបរិបទសង្គម

– ជំនាញក្នុងការធ្វើការជាក្រុម និងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងាររបស់ខ្លួន

– ជំនាញក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ការប្រកាន់ភ្ជាប់ក្រមសីលធម៌ក្នុងសហគមន៍ និងរវាងអ្នកបច្ចេកទេស

– ជំនាញបង្កើតលេខនព្វន្តក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រសម្រាប់វិភាគគ្រឿងផ្គុំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

– មានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តេស្តសម្ភារៈ សំណង់ និងអនុវត្តកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកដទៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

៣. ឱកាសការងារ

– វិស្វករគ្រប់គ្រងគម្រោងវិស្វកម្ម: រៀបចំផែនការ ដឹកនាំ រៀបចំគម្រោង រួមទាំងការរៀបចំសំណើ រក្សាកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុ យុទ្ធសាស្ត្រការងារ និងធានាថាគម្រោងនេះអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិសុវត្ថិភាព។

– វិស្វករសំណង់ស៊ីវិលជាន់ខ្ពស់ៈ រៀបចំផែនការ ការងារគណនា អភិវឌ្ឍ និងគ្រប់គ្រងគម្រោងសាងសង់ ឬជួសជុលអគារ ស្ពាន ផ្លូវហាយវេ និងរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។

– អ្នកគ្រប់គ្រងនៃផ្នែកវិស្វកម្មៈ រៀបចំផែនការ ដឹកនាំ គ្រប់គ្រង និងវាយតម្លៃសកម្មភាពរបស់នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម គម្រោង ឬក្រុមហ៊ុន។

– អធិការវិស្វកម្ម និងមន្ត្រីនិយតកម្មៈ ត្រួតពិនិត្យយានជំនិះ ថ្លឹងទម្ងន់ ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម ដំណើរការ និងឧបករណ៍ ដើម្បីធានាថាពួកគេគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាល និងឧស្សាហកម្ម។

– អ្នកបច្ចេកទេសវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលៈ បង្កើតគំនូរប្លង់ និងការរចនាគំនិតវិស្វកម្ម និងគំនូរព្រាងដែលត្រូវបានដាក់ចេញ ហើយ ពួកគេក៏រៀបចំនូវ លក្ខណៈបច្ចេកទេសសំណង់ ការប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់តម្លៃសម្ភារៈ និងកម្លាំងពលកម្ម ធ្វើការស្ទង់មតិ និងត្រួតពិនិត្យលើអគារ និងសំណង់គ្រប់ប្រភេទ។

– អ្នកវាស់វែងដីធ្លីៈ ធ្វើផែនការ ដឹកនាំ និងធ្វើការស្ទង់មតិផ្លូវច្បាប់ ដើម្បីបង្កើត និង/ឬកំណត់ព្រំដែនអចលនទ្រព្យ និងរៀបចំសម្រាប់គំនូរ ផែនការ កំណត់ត្រា និងឯកសារផ្លូវការ។

– វិស្វករសំណង់ស៊ីវិលៈ រៀបចំការងារវិស្វកម្ម ការគណនា និងព័ត៌មានបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធ។

– អាចក្លាយទៅជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់សម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន។

៤. កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រ ជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

លេខកូដមុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោងផ្សេងៗ
ឆមាសទី១ឆមាសទី២
ឆ្នាំទី១
CAI.M3-B11Calculus I2.545 
GEI.F3-B11General English I345 
GC.M3-B11General Chemistry2.545 
ITE.M3-B11Introduction to Economics345 
PC.M3-B11Practical Computer (Ms. Office)345 
CH.A3-B11Cambodia History230 
CAII.M3-B12Calculus II2.545 
GEII.F3-B12General English II345 
PHY.M3-B12Physics2.545 
PHI.S3-B12Philosophy345 
TD.M3-B12Technical drawing352.5 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប30487.5 
ឆ្នាំទី២
EEI.F3-B21English for Engineering I230 
MEI.M3-B21Mathematics for Engineering I2.545 
NAI.M3-B21Numerical Analysis I2.545 
MAT.M3-B21MATLAB245 
PHYS.M3-B21Physic Statics2.545 
SCE.M3-B21Statistics for Civil Engineering352.5 
ACI.M3-B21AutoCAD I237.5 
EEII.F3-B22English for Engineering II230 
MEII.M3-B22Mathematics for Engineering II2.545 
NAII.M3-B22Numerical Analysis II2.545 
ACII.M3-B22AutoCAD II1.537.5 
EG.M1-B22Engineering Geology230 
COM.M1-B22Continuum mechanics230 
PHD.M3-B22Physic dynamics2.545 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប31.5562.5 
ឆ្នាំទី៣
SMI.M2-B31Strength of Materials I352.5 
SEI.M2-B31Survey Engineering I245 
CM.M2-B31Construction materials3.575 
ARC.M3-B31Architecture230 
SAI.M2-B31Structure Analysis I2.545 
HYD.M1-B31Hydrology230 
SMII.M1-B32Strength of Materials II352.5 
SEII.M2-B32Survey Engineering II245 
CT.M1-B32Construction Technology230 
SAII.M2-B32Structure Analysis II245 
FM.M1-B32Fluid mechanics245 
SM.M2-B32SM.M2-B32352.5 
INT.M2-B32internship260 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប31607.5 
ឆ្នាំទី៤
RCSI.M2-B41Reinforced concrete Structure I352.5 
FDI.M2-B41Foundation Design I245 
SDI.M2-B41Steel Design I352.5 
RDI.M2-B41Road design I237.5 
EB.M1-B41Electricity for building115 
SPS.M1-B41Sanitary and Plumbing system230 
SIC.M1-B41Safely in Construction230 
RCSII.M2-B42Reinforced concrete Structure II352.5 
FDII.M2-B42Foundation Design II475 
SDII.M2-B42Steel Design II352.5 
PCI.M2-B42Prestressed concrete I352.5 
RDII.M2-B42Road design II2.545 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប30.5540 
ឆ្នាំទី៥
CON.M1-B51Contract115 
PCII.M2-B51Prestressed concrete II352.5 
CMSD.M1-B51Computer Method for Structural design245 
SW.M1-B51Scientific Writing/Communication and Research Methodology115 
CE.M1-B51Cost estimate345 
PCP.M1-B51Planning Construction project345 
FBDC.M2-B51Fundamental of Bridge Design and Construction352.5 
CL.M1-B52construction Law230 
FYP.M2-B52Final year project9270 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប27570 

 

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា

ដេប៉ាតឺម៉ង់ អគ្គិសនី

បរិញ្ញាបត្រ អគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិច និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិច និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​

             គោលបំណងនៃកម្មវិធីសិក្សានេះនិស្សិតទទួលបាន៖

              PEO1: និសិ្សតនឹងក្លាយទៅជាវិស្វករជំនាញដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញលើផ្នែកអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិក និងប្រព័ន្ធបញ្ជាស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ន និងពេលអនាគតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស។

               PEO2: និសិ្សតមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការបន្តការសិក្សា(កម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា និង កម្រិតបណ្ឌិត)នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលនេះជាកត្តាជំរុញឱ្យមានកំណើនអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកបច្ចេកទេសនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ និងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបរិញ្ញាបត្រ ជំនាញអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិច និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​

.ចំណេះដឹង ​(Knowledge)

    PLO1:​ មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសទូលំទូលាយផ្នែក អគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិក និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម សម្រាប់ការតំឡើងនិងបញ្ជាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម។

    PLO2: មានចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែក អគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិក និង ស្វ័យប្រវត្តិកម្មក្នុងរោងចក្រ និងសហគ្រាស។

    PLO3:  មានចំណេះដឹង ក្នុងការរៀបចំផែនការថែទាំឧបករណ៍ប្រព័ន្ធបញ្ជាស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែលបានតំឡើងក្នុងរោងចក្រ​និង សហគ្រាស។

ខ​.ជំនាញក្នុងការគិត (Cognitive Skill)

    PLO4:  មានបំណិនខ្ពស់ក្នុងការវិភាគដោះស្រាយបញ្ហាដែលអាចកើតមានក្នុងវិស័យ អគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិក និង ស្វ័យ​ប្រវត្តិកម្ម សម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលបានតំឡើងក្នុងរោងចក្រ និងសហគ្រាស។

    PLO5:​ មានជំនាញច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ក្នុងការបង្កើត ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកថ្មីៗ ដោយយោងទៅលើការងារស្រាវ​ជ្រាវ​ សម្រាប់បច្ចុប្បនភាពនៃតម្រូវការរបស់ឧស្សាហកម្ម ៤.០។

    PLO6:​ មានជំនាញក្នុងការបង្កើតបរិក្ខាប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ឆ្លើយតបទៅ នឹងតម្រូវការបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត។

.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and Responsibility)

     PLO7:​ មានជំនាញវាយតម្លៃតម្រូវការសង្គមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ និងចូលរួមការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតនៅក្នុងជំនាញបច្ចេកទេស និងបរិស្ថានជុំវិញ។

    PLO8:  មានជំនាញអនុវត្តភាពជាអ្នកដឹកនាំ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដឹកនាំសម្រេចការងារក្នុងក្រុមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមការងារ ក្រុមហ៊ុន និង ប្រទេសជាតិ។

ឃ​. ជំនាញលេខព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង (Numerical Skill, Information Technology and

 Communication)

    PLO9:  មានជំនាញបង្កើតការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទាំងពាក្យសំដី និងសរសេរក្នុងចំណោម​​សហគមន៍អ្នកបច្ចេកទេសនិងសង្គមទាំងមូល។

    PLO10: មានជំនាញបង្កើតលេខនព្វន្តក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រសម្រាប់វិភាគ និង ដោះស្រាយបញ្ហាកំរិត Software។

ង ជំនាញចិត្តចលនា (Psychomotor Skills)

    PLO11: មានសម្ថភាពប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឋានលេខា ឧបករណ៍តេស្តសម្ភារ: អេឡិចត្រូនិចនិងអនុវត្តកម្មវិធី     បណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកដទៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

៣. ឱកាសការងារ

– វិស្វករផ្នែករៀបចំគម្រោងប្រព័ន្ធបញ្ហាស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ដោយឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការរបស់ រោងចក្រ សហគ្រាស។

– វិស្វករផ្នែកគ្រប់គ្រងដំណើរការ និងរួមទាំងតំហែទាំបច្ចេកទេស ទៅលើប្រព័ន្ធបញ្ហាស្វ័យប្រវត្តិកម្មក្នុងរោងចក្រ។

– វិស្វករផ្នែករៀបចំ និងតំឡើងសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិក ក្នុងប្រព័ន្ធ PLC(Programmable Logic Controller)។

– វិស្វករផ្នែកប្រព័ន្ធបញ្ជាស្វ័យប្រវត្តិក្នុងវិស័យកសិកម្ម វិស័យអគ្គិសនីនិងថាមពល វិស័យឧស្សាហកម្ម

– បន្តការសិក្សាកំរិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា និងកំរិតបណ្ឌិតនៅក្នុង និងក្រៅប្រទេស។

– ប្រធានផ្នែកអគ្គិសនីក្នុងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។

– អាចក្លាយទៅជាសហគ្រិនលើផ្នែក ៖ បច្ចេកទេសអេឡិចត្រូនិកនិងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម សេវាកម្មបច្ចេកទេស

– អាចក្លាយទៅជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់សម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន។

៤. កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជំនាញ អគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិច និងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

លេខកូដ មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង ផ្សេងៗ
ឆមាសទី១ ឆមាសទី២
ឆ្នាំទី១
ENI.F2-B11 English language I 2 30
MAT.M3-B11 Mathematics 3 52.5
PHY.M3-B11 Physic 3.5 60
ENV.S2-B11 Environment 2 30
MAA.M2-B11 Management and accounting 2 30
CAI.M3-B11 Calculus I 3 60
BC.M2-B11 Basic computer 3.5 60
ENII.F3-B12 English language II 1 15
CAII.M3-B12 Calculus II 3 52.5
PHI.A2-B12 Philosophy 2 30
TD.M3-B12 Thermodynamics 3 52.5
MEC.M3-B12 Mechanics 3 52.5
TD.A3-B12 Technical drawing 4 75
CAI.A2-B12 Communication and interpersonal relation 1 15
ចំនួនក្រេឌីតសរុប 33 615
ឆ្នាំទី២
ENII.F3-B21 English language III 1 15
ST.M3-B21 Statistics 2 45
CP.M3-B21 Computer Programming (Java, C, C++) 1.5 30
SAS.M1-B21 Signals and systems 3 52.5
EC.M1-B21 Electrical circuit 3.5 60
EAF.M1-B21 Electronic analogue and filter 3.5 60
ENIV.F3-B22 English language IV 2 30
FCS.M1-B22 Feedback control system 3.5 60
NMO.M3-B22 Numerical method and optimization 2 45
DE.M1-B22 Digital Electronics 3 52.5
ITM.M1-B22 Introduction to Microprocessor 2 30
EM.M1-B22 Electrical machine 3.5 60
ចំនួនក្រេឌីតសរុប 30.5 540
ឆ្នាំទី៣
ENV.F3-B31 English language V 1 15
PE.M1-B31 Power electronics 4.5 82.5
MD.M1-B31 Motor Drive 4 75
ENS.M1-B31 Electrical engineering System 4.5 82.5
INP.A1-B31 Industrial Network Protocol** 1.5 22.5
RM.S2-B31 Research methodology 2 30
ENVI.F3-B32 English language VI 1 15
SAA.M1-B32 Sensor and actuators 3 52.5
PLC.M1-B32 Programmable logic controller 4 75
ECD.M1-B32 Electronics Circuit Design 3 52.5
ES.A1-B32 Electrical Safety 3 60
PSA.M1-B32 Power System Analysis 4.5 82.5
SPI.S1-B32 Student project part I 1 30
ចំនួនក្រេឌីតសរុប 37 535.5
ឆ្នាំទី៤
ENVII.F3-B41 English language VII 1 15
PM.S3-B41 Project management 3 52.5
EE.M1-B41 Embedded electronics 3 52.5
IA.M1-B41 Industrial Automation 3 52.5
SPII.S1-B41 Student project part II 1.5 22.5
ESD.M1-B41 Electrical System Design 2 30
THE.S1-B42 Final year internship 9 0
ចំនួនក្រេឌីតសរុប 12.5 225

មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងអប់រំ

ល.រ ជំនាញ រយៈពេលសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ៤ឆ្នាំ
បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ ៤ឆ្នាំ
បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញស្ថាបត្យកម្ម ៥ឆ្នាំ

⬇️ព័ត៌មានលំអិតអំពីជំនាញនីមួយៗ

 

មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងអប់រំ

ដេប៉ាតឺម៉ង់មនុស្សសាស្ត្រ

បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

     កម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ត្រូវបានរៀប​​​ចំ​​ឡើងក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

-​ ផ្តល់ជូនអ្នក​សិក្សា​នូវ​ចំណេះ​ដឹង ការគិត ការវិភាគ និងស្រាវជ្រាវផ្នែកអក្សរសិល្ប៍និងភាសាវិទ្យាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពទាំងជំនាញរឹងជំនាញទន់និងមានគុណចរិយាសម្បទា។

– ផ្តល់ជំនាញពិតប្រាកដមួយដល់អ្នកសិក្សាស្របតាមឧបនិស្ស័យនិងប្រែក្លាយជាជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួននិងសង្គមជាតិ។

– ផ្តល់ឱកាសការងារសមស្របតាមជំនាញ និងដើម្បីក្លាយជាធនធានមនុស្សប្រកបដោយសមត្ថភាពឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មនិងនិន្នាការសកលភាវូបនីយកម្មទាំងសេដ្ឋកិច្ច សង្គម ភាសា វប្បធម៌ក្នុងតំបន់និងសកលលោក។(ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ១០ឆ្នាំ)

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបរិញ្ញាបត្រ ជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

     ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ និស្សិតជ័យលាភី​នឹងទទួល​បាននូវ​ចំណេះដឹង ជំនាញក្នុងការគិត ជំនាញ​ទំនាក់​ទំនង​អន្តរ​បុគ្គ​ល​​​ ការទទួលខុសត្រូវ និងព័ត៌មានវិទ្យា ដូច​ខាង​ក្រោម៖

ក.ចំណេះដឹង(Knowledge)

PLO1:ពិពណ៌នាបានច្បាស់លាស់ពីភាសា អក្សរសិល្ប៍ សិល្បៈ វប្បធម៌អរិយធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ   ជាគ្រឹះនៃជំនាញដែលនិស្សិតកំពុងសិក្សា។(C12)      

PLO2:ឆ្លុះបញ្ចាំងរវាងចំណេះដឹងនិងការវិវត្តសង្គមតាមរយៈអក្សរសិល្ប៍ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងបរិបទបុរាណដាន សម័យ។(C1)            

PLO3:អនុវត្ត ឬសរសេរស្នាដៃតាមរយៈវិធីសាស្ត្រតែងនិពន្ធ រៀបចំមាតិកាឌីជីថល និងរបៀបសរសេរអត្ថបទ នានាដូចជាកំណាព្យ ប្រលោមលោកខ្នាតខ្លី វែងជាដើម។(C9)         

PLO4:ប៉ាន់ស្មានពីសមត្ថភាពនៃការសរសេរនិងប្រើប្រាស់ភាសានិងអក្សរខ្មែរបានត្រឹមត្រូវតាមអក្ខរាវិរុទ្ធ និងក្បួនខ្នាតវេយ្យាករណ៍។(C2, C4) 

PLO5:បង្កើតវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀននិងស្រាវជ្រាវដែលបង្កើតចំណេះដឹងថ្មីៗក្នុងស្ថាប័ននិងបរិបទនៃវិស័យសិក្សានិងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន។(C1)

ខ.ជំនាញក្នុងការគិត(Cognitive Skills) 

PLO6:វិភាគនិងវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហានានាដោយឈរលើសមត្ថ ភាពរបស់ខ្លួនពិតជាក់ស្តែង។(C3)

PLO7:គិតជាប្រព័ន្ធដោយទាញចេញពីការវិភាគទ្រឹស្តី ព័ត៌មាន ទិន្នន័យនិងបទពិសោធដែលទទួលបានពីការសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួន។(C3)      

PLO8:ថ្លឹងថ្លែងពីភាពសមហេតុផលនៃព្រឹត្តិការណ៍សង្គមដើម្បីបង្កើនគំនិតនិងឧត្តមគតិជាតិនិយម សមូហភាពនិយមតាមរយៈស្មារតីស្រលាញ់ ថែរក្សាការពារ ទឹកដី សម្បត្តិវប្បធម៌ កេរមរតក ដែលជាអត្តសញ្ញា​ណជាតិរបស់ខ្លួន។(C6) 

PLO9:កំណត់បានពីចំណោទបញ្ហា សំណួរ និងកម្មវត្ថុស្រាវជ្រាវដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ។

PLO10:ត្រិះរិះនិងរៀបចំសរសេរគម្រោងនិងអត្ថបទស្រាវជ្រាវមូលដ្ឋានឬបែបស៊ីជម្រៅដើម្បីបង្កើតស្នាដៃស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ។(C9)

គ.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលនិងការទទួលខុសត្រូវ(Interpersonal Skills and Responsibility)

PLO11:ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្ររក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃប្រកបដោយបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលសាមគ្គីភាពទូលាយជាមួយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួន គ្រួសារ មិត្តភក្តិសហគមន៍។(C5)      

PLO12:កំណត់រកប្រភពនៃបញ្ហានិងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយស្រាយបញ្ហាដែលកើតមាននៅចំពោះមុខបាន ល្អនិងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្នាលើបញ្ហាជាតិ ទឹកដី សម្បត្តិវប្បធម៌ ទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណីជាដើម។(C6)    

PLO13:កែប្រែផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានដោយហ៊ានទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារនិងធ្វើខ្លួនជាមនុស្ស​ស្មោះត្រង់សុចរិត។(C1)

PLO14: រៀបចំក្រុមស្រាវជ្រាវដោយចងក្រងអត្ថបទស្រាវជ្រាវពីភាសាវិទ្យា អក្សរសិល្ប៍ វប្បធម៌និងអន្តរវប្បធម៌រួចបោះពុម្ពនិងផ្សព្វផ្សាយស្នាដៃក្នុងវិស័យសិក្សារបស់ខ្លួន។(C4)

ឃ.ជំនាញទំនាក់ទំនងព័ត៌មានវិទ្យា(Communication, Information Technology Skills)

PLO15:បង្កើតគម្រោងស្រាវជ្រាវតាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយដៃគូសហគមន៍នានា។

PLO16:ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រក្នុងការរៀបចំឯកសារស្នាដៃតែងនិពន្ធអត្ថបទផ្សេងៗនិង អនុវត្តវិធីសាស្ត្រវិភាគបែបបរិមាណវិស័យនិងតក្កវិទ្យាដើម្បីបកស្រាយពីទិន្នន័យស្រាវជ្រាវ។(C11)

សម្គាល់៖ នៅក្នុងលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកមានបន្ស៊ីនូវធាតុនៃសមត្ថភាពសតវត្សទី២១ ចំនួន៩លើ១៥(C1ដល់C15)ជាស្នូលនៃជំនាញទន់រួមមាន៖ ភាពធន់ ភាពអត់ធ្មត់ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ គ្រប់គ្រង ទំនាក់ទំនង ការត្រិះរិះពិចារណា ការសហការ ភាពច្នៃប្រឌិត ផលិតភាព ការដោះស្រាយបញ្ហា អក្ខរកម្មព័ត៌មាន(មីឌានិងបច្ចេកវិទ្យា) ទស្សនសកល គណនេយ្យភាពនិងទំនួលខុសត្រូវសង្គម ប្រាជ្ញាអំពី អារម្មណ៍ សហគ្រិនភាពនិងនវានុវត្តន៍ ដែលនិស្សិតត្រូវមាននៅក្នុងយុគ្គសម័យឌីជីថល។ (ត្រង់ប្រការ១៣ ក្របខណ្ឌសមត្ថភាពសតវត្សទី២១)

៣. ឱកាសការងារ

     ក្រោយពីទទួលបានសញ្ញាបត្រជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិស្សិតនឹងទទួលបានឱកាសការងារដូចខាងក្រោម៖

-​ មានអាទិភាពក្នុងការប្រឡងក្របខណ្ឌរដ្ឋជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមលើជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

– មានឱកាសប្រឡងក្របខណ្ឌរដ្ឋដើម្បីក្លាយជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅតាមអង្គភាពនានា

– ជាមន្ត្រីអប់រំនៅតាមគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ ស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន ឬអង្គការនានា

– ជាកវីនិពន្ធ អ្នកតាក់តែង ត្រួតពិនិត្យនិងបកប្រែអត្ថបទ ឬសៀវភៅនានា

– ជាអ្នកស្រាវជ្រាវចងក្រងវចនានុក្រមនិងសទ្ទានុក្រម

– ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់លើកម្មវិធីសិក្សាភាសានិងចំណេះដឹងទូទៅ

– ជាបណ្ណាធិការនិងបណ្ណារក្សនៅតាមស្ថាប័ននានា

– ជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ខាងភាសា អក្សរសិល្ប៍ នរវិទ្យា វប្បធម៌ជាដើម

– ជាអ្នករៀបចំមាតិកាឌីជីថលសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយគ្រប់កម្មវិធី៕

៤. កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រ ជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

លេខកូដមុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោងផ្សេងៗ
ឆមាសទី១ឆមាសទី២
ឆ្នាំទី១
KCC.A3-11វប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរ Khmer Culture & Civilization345 
COA.M3-11អនុវត្តកុំព្យូទ័រ Computer Application345 
INT.S3-11លំនាំដើមសេដ្ឋកិច្ច Introduction to Economics345 
ENG.L3-11ភាសាអង់គ្លេស ភាគ១ English I345 
FOL.A1-11អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយ ភាគ១ Folk Literature I345 
PHI.S3-12ទស្សនវិជ្ជា Philosophy345 
PUA.S2-12រដ្ឋបាលសាធារណៈ Public Administration345 
MAE.M3-12គណិតវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ច Math for Economics345 
ENG.L3-12ភាសាអង់គ្លេស ភាគ២ English II345 
FOL.A1-12អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយ ភាគ២ Folk Literature II345 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប30450 
ឆ្នាំទី២
ENL.L3-21ភាសាអង់គ្លេស ភាគ១ English Literature I345 
LIN.A1-21ភាសាវិទ្យា Linguistics345 
PAS.A2-21ភាសាបាលី និងសំស្ក្រឹត Pali & Sanskrit345 
ASL.A2-21អក្សរសិល្ប៍អាស៊ី Asia Literature345 
PHP.A2-21សូរវិទ្យានិងសទ្ទតាវិទ្យា Phonetics & Phonology345 
ENL.L3-22ភាសាអង់គ្លេស ភាគ២ English Literature II345 
AES.A2-22សោភ័ណវិទ្យា Aesthetics345 
KHC.A2-22អរិយធម៌ខ្មែរ Khmer Civilization345 
TKL.A1-22ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍ ភាគ១ Theory of Khmer Literature I345