.

ជំនាញ

រយៈពេលសិក្សា

បរិញ្ញាបត្ររង ព័ត៌មានវិទ្យា

២ឆ្នាំ

បរិញ្ញាបត្ររង វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

២ឆ្នាំ

បរិញ្ញាបត្ររង អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស

២ឆ្នាំ

បរិញ្ញាបត្ររង សិក្សាពហុព័ត៌មានឌីជីថល

២ឆ្នាំ

បរិញ្ញាបត្ររង គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

២ឆ្នាំ

បរិញ្ញាបត្ររង ប្រព័ន្ធអាហារ

២ឆ្នាំ

 

Facebook