ល.រ ជំនាញ រយៈពេលសិក្សា
បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា ២ឆ្នាំ
បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល ២ឆ្នាំ
បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស ២ឆ្នាំ
បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញសិក្សាពហុព័ត៌មានឌីជីថល ២ឆ្នាំ
បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ២ឆ្នាំ
បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញប្រព័ន្ធអាហារ ២ឆ្នាំ

ព័ត៌មានលំអិតអំពីជំនាញនីមួយៗ👇🏼👇🏼

មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ

ដេប៉ាតឺម៉ង់កសិកម្ម

បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញ ប្រព័ន្ធអាហារ

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញ ប្រព័ន្ធអាហារ

– បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតឱ្យ​មាន​សមត្ថភាព​កំណត់ និងយល់ច្បាស់ពីជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួន

– បណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតឲ្យមានសមត្ថភាពយល់ដឹងពី លក្ខណៈទូទៅនៃអាជីវកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម កសិទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច

– កសាងបាននូវជំនាញ​កសិកម្ម​ផ្សេងៗរួមមាន ការដាំណាំ ការចិញ្ចឹមសត្វ រក្សាទុក និងកែច្នៃអាហារ

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញ ប្រព័ន្ធអាហារ

– និស្សិតអាចមានជំនាញក្នុងការរៀបចំ​ផែនការ​​អាជីវកម្ម​​​ ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពទីផ្សារ​ពាណិជ្ជកម្ម

– កំណត់បាននួវការគ្រប់គ្រងការដាំដុះតាមរយៈបច្ចេកទេសទំនើបស្របតាមការវិវត្តន៍នៃសកលលោក

– គ្រប់គ្រងបាននូវការផលិតផលសត្វដោយប្រើប្រាស់បច្ចេបទេសដែលសមស្របនឹងស្ថានភាពក្នុងតំបន់​ និងតម្រូវការសត្វ

– កែច្នៃ​ និងវិចខ្ចប់ផលិតកម្មគោលដៅលើកកម្ពស់ នឹងពង្រឹង​សុវត្ថិភាពចំណីឲ្យស្របតាមស្ដង់ដារសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ

៣. ​ឱកាសការងារ

– អ្នកបច្ចេកទេសលើការដំាដុះ

– អ្នកគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានទូទៅ

– អាជីវករ​លើវិស័យកសិកម្ម

– អ្នកផ្គត់ផ្គងផលិតសត្វ

– អ្នកកែច្នៃផលិតផលតកសិកម្ម

– មន្ត្រីគម្រោងនានាដែលពាក់ព័ន្ធ

– សហគ្រិន

– អ្នកផ្ដល់សេវាកសិទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច-ល-។

៤.​ កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញប្រព័ន្ធអាហារ

លេខកូដ មុខវិជ្ជា ចំនួនក្រេឌីត ចំនួនម៉ោង ផ្សេងៗ
ឆមាសទី១ ឆមាសទី២
ឆ្នាំទី១
FAFP.AFS/PSS.M2-A11 Plant and Soil Science 3 45
FAFP.AFS/FAS.M2-A11 Feed and Animal Science 3 45
FAFP.AFS/AMB.M2-A11 Applied Microbiology 3 45
FAFP.AFS/FBM.M1-A11 Food and Beverage Management 3 45
FAFP.AFS/AQC.M1-A11 Aquaculture (fish, frog, turtle, shrimp, crab, etc.) 3 45
FAFP.AFS/CP.M2-A12 Compost 3 45
FAFP.AFS/PNM.M2-A12 Plant Nursery Management 3 45
FAFP.AFS/LSP.M1-A12 Livestock Production 3 45
FAFP.AFS/LFP.M1-A12 Local Food Processing 3 45
FAFP.AFS/AGM.M2-A12 Agricultural Marketing 3 45
ចំនួនក្រេឌីតសរុប 30 450
ឆ្នាំទី២
FAFP.AFS/VGF.M1-A21 Vegetable Farming 3 45
FAFP.AFS/FPK.M1-A21 Food Packaging 3 45
FAFP.AFS/OPP.M1-A21 Ornamental Plant Propagation 3 45
FAFP.AFS/EAG.M3-A21 Ecological Agriculture 3 45
FAFP.AFS/DCR.M1-A21 Data Collection and Report Writing Skills 3 45
FAFP.AFS/IT.M1-A22 Information Communication Technology 3 45
FAFP.AFS/LG.M1-A22 Logistics 3 45
FAFP.AFS/FT.M1-A22 Farm Tourism 3 45
FAFP.AFS/BPD.M3-A22 Business Plan Development 3 45
FAFP.AFS/HS.M3-A22 FAFP.AFS/HS.M3-A22 3 45
ចំនួនក្រេឌីតសរុប 30 450
Facebook