⬇️ព័ត៌មានលំអិតអំពីជំនាញនីមួយៗ

ល.រ ជំនាញ រយៈពេលសិក្សា
បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា ២ឆ្នាំ
បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល ៣ឆ្នាំ
បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស ២ឆ្នាំ
បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ២ឆ្នាំ
បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញប្រព័ន្ធកសិអាហារ ២ឆ្នាំ

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា

ដេប៉ាតឺម៉ង់បច្ចេកវិទ្យា

បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

 

១.​ គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ផ្តល់ឱ្យអ្នកសិក្សានូវចំណេះដឹង សមត្ថភាពជំនាញរឹង ជំនាញទន់ និងឥរិយាបថល្អដល់និស្សិតក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹង ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា។
ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឱ្យស្របនិងទីផ្សាការងារក្នុងបរិបទនាស័យបច្ចុប្បន្ន ក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងឯកជន
ឱកាសការងារជាមន្ត្រីផ្នែក បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅតាម ស្ថាបន័រដ្ឋ និងឯកជនទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាពិសេសភូមិភាគពាយ័ព្យនេះបានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឱ្យសមស្របតាមតម្រូវការ។
២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ក.ចំណេះដឹង​(Knowledge)

 • មានចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានលើកុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទចល័តវៃឆ្លាតសម្រាប់សម្រួលដល់ការងារផ្សេងៗ ។​
 • មានចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំ និងគ្រប់គ្រង បណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព ។
 • មានចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើត និងរចនា គេហទំព័រសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ។

ខ​.ជំនាញក្នុងការគិត(Cognitive Skill)

 • វិភាគបញ្ហានិងស្រាវជ្រាវរកដំណោះស្រាយ​រហូតឈាន​ដល់ការបង្កើតកម្មវិធីថ្មី និងសេវាកម្ម ដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់។
 • វិភាគនិងរៀបចំបណ្ដាញគ្រប់គ្រង​ព័ត៌មានកុំព្យូទ័រ​ឱ្យមាន​សុវត្ថិភាព និងផ្តល់អនុសាសន៍ក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្ដាញនៅតាមគ្រប់ស្ថាប័ននានា។
 • មានបំណិននិងសមត្ថភាពក្នុងការច្នៃប្រឌិត និងផ្ទេរបទពិសោធន៍ស្របតាមបរិបទសង្គមបច្ចុប្បន្ន។

គ.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and Responsibility)

 • សមត្ថភាពក្នុងការស្វែងយល់អំពីតម្រូវការ និងការចង់បាន របស់អតិថិជននិងរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការតាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អទាំងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអតិថិជន។
 • មានទំនុកចិត្តលើខ្លួននិងមានលទ្ធភាពស្វែងរកព័ត៌មានថ្មី មធ្យោបាយថ្មីៗ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការសិក្សា។
 • មានក្រមសីលធ៌មវិជ្ជាជីវ:ទាំងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាទូទៅ និងការងារបច្ចេកទេស។

ឃ​. ជំនាញលេខព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យានិងទំនាក់ទំនង (Numerical Skill, Information Technology and​Communication)

 • ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគណនាស្ថិតិ និងចេះវិភាគទិន្នន័យតាមកម្មវិធីដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន ផ្តល់អនុសាសន៍ និងធ្វើបទបង្ហាញ ។
 • មានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការវិភាគទិន្នន័យ ទំនាក់ទំនង ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធការងារ។

៣. ឱកាសការងារ

 • ជាអ្នកជំនាញក្នុងការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានលើកុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទចល័តវៃឆ្លាតនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងពេញនិយមប្រើប្រាស់។ ​
 • ជាអ្នក រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងបណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព នៅតាមក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ និងស្ថាប័ន្ធ​នានានិងផ្តល់អនុសាសន៍ក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្ដាញ នៅតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង។
 • ជាអ្នកជំនាញក្នុងការរចនាគេហទំព័រផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងខិត្តបណ្ណ័ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងៗ។
 • ជាអ្នកជំនាញក្នុងការវិភាគទិន្នន័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំបង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។
 • បង្កើតនិងរចនាគេហទំព័រប្រើប្រាស់នៅលើបណ្តាញ អ៊ីនធឺណែត និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអោយមានសុវត្ថិភាព។
 • ជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនានាដោយធ្វើការវិភាគសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អោយត្រូវតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង។
   

៤.​ កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង

codesubjectcreditshourothers
semester Isemester II
Year I
MFC.M3-B11Computer Repair I345 
GE1.F3-B11English for Computer I345 
PC.M3-B11Office Application345 
ITE.S3-B11Mathematic for computer345 
ICT.M3-B11Basic Electronic352.5 
CH.A3-B11Graphic Design330 
MFB.M3-B12Mathematics for Business2.545 
GE2.F3-B12English for computer II345 
Ph.M3-B12C Programming2.545 
PY.S3-B12Mathematic for business345 
DSA.M1-B12Database Design352.5 
PS.M3-B12Computer repair II2.545 
Total credits33540 
Year II
IP1.M1-A21Internet Programming352.5 
Dc.M1-A21Data Communication352.5 
CP1.M1-A21C++ Programming345 
DM1.M1.A21Data Modeling I352.5 
DMA.M2.A21Digital Marketing345 
BJP.M3-A21Basic Java Programming345 
IP2.M1-A22Internet Programming II345 
CN.M1-A22Computer Network345 
CP2.M1-A22C++ Programming II345 
WD.M1-A22Web Development2.545 
DM2.M1-A22Data Modeling II460 
Total credits34510 

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា

ដេប៉ាតឺម៉ង់វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

កម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល នៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា​និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ដែលមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ មានសមត្ថភាពក្លាយទៅជាវិស្វករជំនាញ ដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល និងមានឥរិយាបទ និងក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវ  លើវិស័យវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលស្របនិងទីផ្សារការងារក្នុងបរិបទនាស័យបច្ចុប្បន្ន ក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងឯកជន និងឱកាសការងារជាមន្ត្រីផ្នែក វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល  នៅតាម ស្ថាបន័រដ្ឋ និងឯកជន​ទូទាំង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាពិសេសភូមិភាគពាយ័ព្យ។

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបរិញ្ញាបត្រ ជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

 • មានសមត្ថិភាពពន្យល់ និង បកស្រាយអំពីវិទ្យាសាស្រ្ត និងគណិតវិទ្យាក្នុងវិស័យសំណង់ស៊ីវិល
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការសិក្សា និងវិភាគប្លង់គ្រឿងផ្គុំ
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការវិភាគទិន្ន័យភូគព្ភសាស្រ្ត និងការគណនាលទ្ធភាពទ្រទ្រង់របស់គ្រឹះ
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការសិក្សាតម្លៃរបស់គម្រោង ការរៀបចំផែនការ និងដោះស្រាយបញ្ហា
 • មានសមត្ថភាពក្នុងធ្វើកិច្ចការពិសោធន៍ និងបកស្រាយលទ្ធផលពិសោធន៍
 • ជំនាញក្នុង កាអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ និងរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតតាមបរិបទសង្គម
 • ជំនាញក្នុងការធ្វើការជាក្រុម និងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងាររបស់ខ្លួន
 • ជំនាញក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ការប្រកាន់ភ្ជាប់ក្រមសីលធម៌ក្នុងសហគមន៍ និងរវាងអ្នកបច្ចេកទេស
 • ជំនាញបង្កើតលេខនព្វន្តក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រសម្រាប់វិភាគគ្រឿងផ្គុំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
 • មានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តេស្តសម្ភារៈ សំណង់ និងអនុវត្តកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកដទៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

៣. ឱកាសការងារ

 • វិស្វករគ្រប់គ្រងគម្រោងវិស្វកម្ម: រៀបចំផែនការ ដឹកនាំ រៀបចំគម្រោង រួមទាំងការរៀបចំសំណើ រក្សាកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុ យុទ្ធសាស្ត្រការងារ និងធានាថាគម្រោងនេះអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិសុវត្ថិភាព។
 • វិស្វករសំណង់ស៊ីវិលជាន់ខ្ពស់ៈ រៀបចំផែនការ ការងារគណនា អភិវឌ្ឍ និងគ្រប់គ្រងគម្រោងសាងសង់ ឬជួសជុលអគារ ស្ពាន ផ្លូវហាយវេ និងរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។
 • អ្នកគ្រប់គ្រងនៃផ្នែកវិស្វកម្មៈ រៀបចំផែនការ ដឹកនាំ គ្រប់គ្រង និងវាយតម្លៃសកម្មភាពរបស់នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម គម្រោង ឬក្រុមហ៊ុន។
 • អធិការវិស្វកម្ម និងមន្ត្រីនិយតកម្មៈ ត្រួតពិនិត្យយានជំនិះ ថ្លឹងទម្ងន់ ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម ដំណើរការ និងឧបករណ៍ ដើម្បីធានាថាពួកគេគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាល និងឧស្សាហកម្ម។
 • អ្នកបច្ចេកទេសវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលៈ បង្កើតគំនូរប្លង់ និងការរចនាគំនិតវិស្វកម្ម និងគំនូរព្រាងដែលត្រូវបានដាក់ចេញ ហើយ ពួកគេក៏រៀបចំនូវ លក្ខណៈបច្ចេកទេសសំណង់ ការប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់តម្លៃសម្ភារៈ និងកម្លាំងពលកម្ម ធ្វើការស្ទង់មតិ និងត្រួតពិនិត្យលើអគារ និងសំណង់គ្រប់ប្រភេទ។
 • អ្នកវាស់វែងដីធ្លីៈ ធ្វើផែនការ ដឹកនាំ និងធ្វើការស្ទង់មតិផ្លូវច្បាប់ ដើម្បីបង្កើត និង/ឬកំណត់ព្រំដែនអចលនទ្រព្យ និងរៀបចំសម្រាប់គំនូរ ផែនការ កំណត់ត្រា និងឯកសារផ្លូវការ។
 • វិស្វករសំណង់ស៊ីវិលៈ រៀបចំការងារវិស្វកម្ម ការគណនា និងព័ត៌មានបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធ។
 • អាចក្លាយទៅជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់សម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន។

៤. កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង

codesubjectcreditshourothers
semester Isemester II
Year I
MFC.M3-B11General Mathematic345 
GE1.F3-B11General Physic345 
PC.M3-B11Site Engine345 
ITE.S3-B11Practical Computer345 
ICT.M3-B11Philosophy352.5 
CH.A3-B11Techncal drawing330 
MFB.M3-B12Mathematics apply2.545 
GE2.F3-B12Physic (mechanical)345 
Ph.M3-B12AutoCad2.545 
PY.S3-B12Strength of Material I345 
DSA.M1-B12Architecture352.5 
PS.M3-B12Fluid mechanic345 
Total credits33540 
Year II
CT.M1-A21Construction Technology352.5 
SMII.M1-A21Strength of Material II352.5 
CM.M1-A21Construction Materials345 
SM.M1-A21Soil mechanic352.5 
TOP.M1-A21Topolography345 
SCI.M1-A21Steel Construction I345 
RCI.M1-A22Reinforce concrete I345 
SCII.M1-A22Steel Construction II345 
FD.M1-A22Foundation345 
SA.M1-A22Structural Analysis2.545 
RCMS.M1-A22Rode construction & Method Statement460 
SI.M1-A22Sanitary Installation460 
Total credits34510 
Year III
RCII.M1-A31Reinforce concrete II352.5 
QEP.M1-A31Quantity estimation & planning352.5 
WS.M1-A31Work security 345 
CL.M1-A31Construction Law352.5 
SWM.M3-A31Scientific writing Methods345 
WRCD.M3-A32Writing Report in construction & Defense9270 
Total credits23495 

វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស

ដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាអង់គ្លេស

បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស

 

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស

កម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសិល្បៈជំនាញអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱ្យអ្នកសិក្សានូវចំណេះដឹង​និងជំនាញទាក់ទងនឹងការបង្កើនសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសឱ្យត្រូវនឹងទីផ្សារការងារនាពេលបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនជាពិសេសផ្តល់ឱ្យនិស្សិតក្លាយជាគ្រូបង្រៀនអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេសជាភាសាបរទេសនិងប្រកបអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាយាន។

២.​ លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបរិញ្ញាបត្រជំនាញអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសិល្បៈ ជំនាញអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស  អ្នកសិក្សានឹងអាច៖

ក. ចំណេះដឹង(Knowledge)

  • PLO1៖ពិពណ៌នាទ្រឹស្តីនិងទស្សនទានដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេសដូចជា ​ចិត្តគរុកោស្យ​​វេយ្យាករណ៍​ Bloom taxonomy​ វប្បធម៌​​ វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ​​ វិធីសាស្ត្របង្រៀន​​វិធីសាស្ត្រសរសេរកថាខ័ណ្ឌ​និងតែងសេចក្តី អក្សរសិល្ប៍ និងមគ្គុទេ្ទសក៏ទេសចរណ៍។
  • PLO2៖ រៀបរាប់អំពីស្ថានភាព​​ សេដ្ឋកិច្ច​សង្គម​ សហគមន៍​និងតំបន់អាស៊ី​ និងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ​

ខ​. ជំនាញក្នុងការគិត(Cognitive Skill)

  • PLO3៖ប្រើប្រាស់ទស្សនទាននិងទ្រឹស្តីអំពីវិធីសាស្ត្របង្រៀន​ វិធីសាស្ត្រទំនាក់នង វេយ្យា​ករ-ណ៍ ចិត្តគរុកោសល្យ​​​ដើម្បីបង្រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអ្នកសិក្សា
  • PLO4៖ អនុវត្តចំណេះដឹងសំណេរកថាខណ្ឌ​​និងតែងសេចក្តី ដើម្បីតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាលនិងទំនាក់ទំនងពិធីការជាភាសាអង់គ្លេស
  • PLO5៖ វិភាគស្ថានភាពសង្គម​ សេដ្ឋកិច្ច​​សហគមន៍និងតំបន់អាស៊ី​​ និងការរស់ប្រចាំថ្ងៃដើម្បីផ្តល់ដំណោះស្រាយសមស្រប​ក្នុងអាជីព

គ.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ​ (Interpersonal Skills and Responsibility)

  • PLO6៖ដឹកនាំក្រុមការងារឬអង្គភាពបំពេញការងារតាមមុខជំនាញ តួនាទីនិងភារកិច្ចដោយប្រើប្រាស់បំណិនអន្តរបុគ្គលភាពជាអ្នកដឹកនាំ បំណិនសិក្សារៀនសូត្រដោយឯករាជ្យ និងបំណិនសតវត្សទី២១​និងបណិនសំខាន់ៗផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីពរបស់ខ្លួន
  • PLO7៖ បំពេញការងារនិងភារកិច្ចជាក្រុម​​ចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ប្រកប ដោយ សីលធម៌ គុណធម៌និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានា

ឃ.​ជំនាញលេខព្វន្ត ព័ត៏មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង (Numerical Skill, Information Technology and Communication)

  • PLO8៖បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការធ្វើបទបង្ហាញក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗជាភាសាជាតិនិងភាសាអង់គ្លេស សមស្របទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ។
  • PLO9៖ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាសមស្រប បច្ចេកទេស និងឧបករណ៍គណិតវិទ្យា និងស្ថិតិវិទ្យាក្នុងការប្រមូល គណនាវិភាគ បកស្រាយនិងបង្ហាញទិន្នន័យទាំងបរិមាណវិស័យ​និងគុណវិស័យ ឬព័ត៌មានផ្សេងៗ​ ក្នុងកិច្ចការអប់រំនិងអាជីព។

៣. ឱកាសការងារ

ក្រោយពីទទួលបានបរិញ្ញាបត្រសិល្បៈជំនាញអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស អ្នកសិក្សាអាចទទួលបាននូវឱកាសការងារខាងក្រោម៖

 • ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេសនៅតាមគ្រឹះស្ថានរដ្ឋ រឺឯកជន និងស្ថាប័ននានា
 • ជាអ្នកបកប្រែភាសាអង់គ្លេសនៅតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុននានា
 • ក្លាយជាមគ្គុទេស៍ដ៏ឆ្នើមក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស
 • ជាអ្នកគ្រប់គ្រង​ក្នុងវិស័យអប់រំ
 • បម្រើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុន, គ្រឹះស្ថានឯកជននិងតាមបណ្តាស្ថាប័ននានា។
   

៤.កម្មវិធីសិក្សា

លេខកូដមុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោងផ្សេងៗ
ឆមាសទី១ឆមាសទី២
ឆ្នាំទី១
WS1.L2-A11Writing Skills I345 
CE1.L2-A11Core English I345 
LS1.L2-A11Literature Studies I345 
CS1.L2-A11Cultural Studies I345 
G1.L2-A11Grammar I345 
WS2.L2-A12Writing Skills II345 
CE2.L2-A12Core English II345 
LS2.L2-A12Literature Studies II345 
CS2.L2-A12Cultural Studies II345 
G2.L2-A12Grammar II345 
 30450 
ឆ្នាំទី២
WS3.L2-A21Writing Skill III345 
CE3.L2-A21Core English III345 
RS.L2-A21Reading Skills345 
TM1.L2-A21Teaching Methodology I345 
SW.L3-A21Scientific Writing345 
SW.L3-A21Writing Skills IV345 
CE4.L2-A22Core English IV345 
EC.L3-A22English for Communication345 
TM2.L2-A22Teaching Methodology II345 
RW.L3-A22 Report Writing345 
Total Credits30450 

មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍

ដេប៉ាតឺម៉ង់ ពាណិជ្ជកម្ម

កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង ការអប់រំឧត្តមសិក្សា ជំនាញគ្រប់គ្រង

 

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

កម្មវិធីអប់រំបរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញ គ្រប់គ្រងត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកសិក្សានូវចំណេះដឹង ការអនុវត្ត និង បំណិនវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ។

ផ្នែកទ្រឹស្តី៖ នឹងផ្តល់នូវទស្សនាទានគ្រប់គ្រង បរិបទគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងទ្រឹស្តីនៃមុខវិជ្ជាចាំបាច់និងពាក់ព័ន្ធដូចជា គណនេយ្យ ទីផ្សារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្សជាដើម។ ទីផ្សារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្សជាដើម។

ផ្នែកអនុវត្តន៍៖ នឹងត្រូវផ្តល់ឱ្យនិស្សិតបានហ្វឹកហាត់ក្នុងបន្ទប់អនុវត្តកុំព្យូទ័រលើមុខវិជ្ជាគណនេយ្យការចុះបញ្ជីគណនេយ្យ ការហ្វឹកហាត់ការបង្កើតឯកសារជាមួយនឹងកព្យូទ័រ និងបច្ចេកទេសក្នុងស្រាវជ្រាវអាជីវកម្ម ការសរសេរគម្រោងអាជីវកម្ម។ល។ការចុះបញ្ជីគណនេយ្យ ការហ្វឹកហាត់ការបង្កើតឯកសារជាមួយនឹងកព្យូទ័រ និងបច្ចេកទេសក្នុងស្រាវជ្រាវអាជីវកម្ម ការសរសេរគម្រោងអាជីវកម្ម។ល។

បំណិនឥរិយាបថ៖ និស្សិតមានឥរិយាបទប្រែប្រួល ចេះធ្វើការសម្របសម្រួល ទំនាក់ទំនង បត់បែន ការស្តាប់ពូកែនិងការធ្វើបទបង្ហាញដោយភាពជឿជាក់ សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគិតនិងការទទួលខុសត្រូវ ការដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លើយតបនឹងបរិយាកាសធុរកិច្ច ការប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងនាមជាប្រតិបត្តិករជំនាញផ្នែកអាជីវកម្ម ជាជំនួយការអាជីព មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក៏ជាស្ពានចម្លង និង ជាច្រកការសិក្សាសម្រាប់បន្តការសិក្សាឆ្ពោះទៅកាន់ឧត្តមសិក្សាបន្ថែមទៀត។

២.លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល(Program Learning Outcomes: PLO)

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងជំនាញគ្រប់គ្រង ការអប់រំឧត្តមសិក្សា អ្នកសិក្សានឹងមាន  ៖

PILOs បរិយាយសមត្ថភាពទទួលបាន

ក.ចំណេះដឹង(Knowledge)

  • PLO1.  ពណ៌នាអំពីទ្រឹស្តីគ្រប់គ្រងទូទៅនិងផ្តោតលើការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម  ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនិងនិងការបង្កើតស្ថាប័នអាជីវកម្មនិងភាពជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមដោយឈរលើចំណេះដឹងពិតប្រាកដ។
  • PLO2.  រៀបរាប់និងពណ៌នាអំពីនីតិវិធី គោលការណ៍និងទ្រឹស្តីពាក់ព័ន្ធ ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យម និងការពង្រីកអាជីវកម្មជាបន្តបន្ទាប់ ។
  • PLO3. រៀបរាប់ពីជំនាញភាពចាំបាច់ដែលត្រូវប្រើក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន និងទ្រឹស្តីនានាទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលនិងស្ថាប័ន។

ខ.ជំនាញក្នុងការគិត(Cognitive Skills)

  • PLO4.  តាមរយៈទ្រឹស្តីដែលបានសិក្សា និស្សិតមានសមត្ថភាពក្នុងការគិតកម្រិតខ្ពស់ កម្រិតសហគ្រិននិងមានគំនិតបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននិងគំនិតអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននិងសហគមន៍។
  • PLO5. រកឃើញនូវមូលដ្ឋានចាំបាច់ក្នុងការរៀបចំគម្រោងផែនការអាជីវកម្ម ការចាត់ចែងអាជីវកម្មតាមដំណាក់កាលរបស់វា ដូចជាមុនចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ការចាប់ផ្តើម ការជម្រុញភាពលូតលាស់និងអភិវឌ្ឍន៍។
  • PLO6.  រិះរកពត៌មានពីប្រភពផ្សេងៗដើម្បីកសាងផែនការអាជីវកម្ម ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងប្រតិបត្តិរបស់ស្ថាប័ននិងសហគ្រាស។
  • PLO7.  រកឃើញនូវវិធីសាស្ត្រអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងធនធាននានារបស់ស្ថាប័ន។
  • PLO8   រកឃើញនូវចំណុចចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តចំណុចខ្វះខាតនិងចំណុចកែលម្អ ស្របតាមបរិបទច្បាប់

គ. ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលនិងការសទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and  Responsibility)

  • PLO9.  មានសមត្ថភាពធ្វើការងារក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមនិងជួយជម្រុញអ្នករួមក្រុមឱ្យបំពេញបានល្អប្រសើរ និងមានប្រសិទ្ធភាព
  • PL10.  ចែករំលែកគំនិត និងផ្ទេរចំណេះដឹងតាមរយៈការសិក្សាក្រុមការធ្វើបទបង្ហាញ និងគាំទ្រនូវរាល់ទំនាក់ទំនងដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ចំណេះដឹង និងសមត្ថភាព
  • PLO11. ទទួលខុសត្រូវនូវកិច្ចការនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនព្រមទាំងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនាញក្នុងការគិតនិងការដោះស្រាយបញ្ហា។

ឃ.    ជំនាញលេខនព្វន្តព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង (Numerical Skills, Information Technology and Communication)

PLO12. ប្រើវិធីសាស្ត្រគណនាស្ថិតិនិងក្នុងការរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម និងរៀបចំរបាយការណ៍សកម្មភាពរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

  • PLO13. ប្រើប្រព័ន្ធកម្មវិធីកុំព្យូទ័រគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន និងការកសាងឯកសារតាមប្រព័ន្ធពត៌មានវិទ្យា
  • PLO14. ធ្វើបទបង្ហាញបកស្រាយនិងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយត្រឹមត្រូវដោយភាពជឿជាក់ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ
  • PLO15. ប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមរយៈការនិយាយ ការសរសេរការពិភាក្សាវែកញែក និងការចែករំលែកព័តមានតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដោយភាពត្រឹមត្រូវ
  • PLO16. ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របណ្តាញពត៌មានសង្គម និងភាសាអង់គ្លេសជាមូលដ្ឋានក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ។

៣.ឱកាសការងារ

ក្រោយពីទទួលបានបរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញគ្រប់គ្រង និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាអាចទទួលបាននូវឱកាសការងារដូចខាងក្រោម៖

 • ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច
 • ប្រតិបត្តិករក្នុងសហគ្រាសអាជីវកម្ម
 • អ្នកស្រាវជ្រាវខាងអាជីវកម្មទីផ្សារ
 • អ្នកជំនួយការក្នុងការងារធុរកិច្ច
 • ប្រតិបត្តិករក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារ និងទីផ្សារ ។

៤. កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រ

ឆ្នាំទី១

លេខកូដ

ឆមាសទី១

លេខកូដ

ឆមាសទី២

មុខវិជ្ជា

ចំនួនក្រេឌីត

ចំនួនម៉ោង

មុខវិជ្ជា

ចំនួនក្រេឌីត

ចំនួនម៉ោង

BOB.S2-A11

 

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអាជីវកម្ម

Basic of Business

3

45

POE.S2-A12

 

គោលការណ៍គ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ច

Principle of Economics

3

45

BM.M3-A11

 

គណិតវិទ្យាអាជីវកម្ម

Business Mathematics

3

45

MA.M1-A12

 

គណនេយ្យគ្រប់គ្រង

Managerial Accounting

3

45

CO.M4-A11

 

កុំព្យូទ័រ ការិយាល័យ

Computer for Office

3

45

MM.S1-A12

 

កាគ្រប់គ្រង    ទីផ្សារ

Marketing Management

3

45

POA.M2-A11

 

គោលការណ៍គ្រឹះនៃគណនេយ្យ

Principle of Accounting

3

45

CB. S1.A12

ឥរិយាបថ

អតិថិជន

Consumer behavior

 

3

45

PMK.S2-A11

 

គោលការណ៍គ្រឹះនៃទីផ្សារ

Principle of Marketing

3

45

PMG.S2-A12

 

គោលការណ៍គ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រង Principle of Management

3

45

GE1.L3-A11

 

ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ(១) General English 1

3

45

GE2.L3-A12

 

ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ(២)

General English 2

3

45

សរុប

18

270

សរុប

18

270

ឆ្នាំទី២

លេខកូដ

ឆមាសទី១

លេខកូដ

ឆមាសទី២

មុខវិជ្ជា

ចំនួន

ក្រេឌីត

ចំនួនម៉ោង

មុខវិជ្ជា

ចំនួន

ក្រេឌីត

ចំនួនម៉ោង

LEB.S3-A21

 

បរិយាកាសអាជីវកម្មនិងច្បាប់

Legal & Environmental business

3

45

SBP.S2-A22

 

ការបង្កើតគម្រោងអាជីវកម្មខ្នាតតូច Small Business Planning

3

45

MB.S3-A21

 

ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ  

Money & Bank

3

45

CM.M1-A22

 

ការគ្រប់គ្រងឥណទាន

 Credit management

3

45

ME.M3-A21

 

ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច

Macroeconomics

3

45

OM.S1-A22

 

ការគ្រប់គ្រងការិយាល័យ

Office Management

3

45

FA.M1-A21

 

គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ

Financial Accounting

3

45

 

 

 

 

EB.L3-A21

 

អង់គ្លេសអាជីវកម្ម

English for Business

3

45

 

 

 

 

 

 

15

225

 

 

9

135

សរុប

33

495

សរុប

27

405មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ

ដេប៉ាតឺម៉ង់កសិកម្ម

បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញប្រព័ន្ធកសិអាហារ

 

១. គោលបំណងនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញ ប្រព័ន្ធកសិអាហារ

បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតឱ្យ​មាន​សមត្ថភាព​កំណត់ និងយល់ច្បាស់ពីជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតឲ្យមានសមត្ថភាពយល់ដឹងពី លក្ខណៈទូទៅនៃអាជីវកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម កសិទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចកសាងបាននូវជំនាញ​កសិកម្ម​ផ្សេងៗរួមមាន ការដាំណាំ ការចិញ្ចឹមសត្វ រក្សាទុក និងកែច្នៃអាហារ។
២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញ ប្រព័ន្ធកសិអាហារ

 • និស្សិតអាចមានជំនាញក្នុងការរៀបចំ​ផែនការ​​អាជីវកម្ម​​​ ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពទីផ្សារ​ពាណិជ្ជកម្ម
 • កំណត់បាននួវការគ្រប់គ្រងការដាំដុះតាមរយៈបច្ចេកទេសទំនើបស្របតាមការវិវត្តន៍នៃសកលលោក
 • គ្រប់គ្រងបាននូវការផលិតផលសត្វដោយប្រើប្រាស់បច្ចេបទេសដែលសមស្របនឹងស្ថានភាពក្នុងតំបន់​ និងតម្រូវការសត្វ
 • កែច្នៃ​ និងវិចខ្ចប់ផលិតកម្មគោលដៅលើកកម្ពស់ នឹងពង្រឹង​សុវត្ថិភាពចំណីឲ្យស្របតាមស្ដង់ដារសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ

៣. ​ឱកាសការងារ

 • អ្នកបច្ចេកទេសលើការដំាដុះ
 • អ្នកគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានទូទៅ
 • អាជីវករ​លើវិស័យកសិកម្ម
 • អ្នកផ្គត់ផ្គងផលិតសត្វ
 • អ្នកកែច្នៃផលិតផលតកសិកម្ម
 • មន្ត្រីគម្រោងនានាដែលពាក់ព័ន្ធ
 • សហគ្រិន
 • អ្នកផ្ដល់សេវាកសិទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច-ល-។

៤.​ កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញប្រព័ន្ធកសិអាហារ

លេខកូដមុខវិជ្ជាចំនួនក្រេឌីតចំនួនម៉ោងផ្សេងៗ
ឆមាសទី១ឆមាសទី២
ឆ្នាំទី១
FAFP.AFS/PSS.M2-A11Plant and Soil Science345 
FAFP.AFS/FAS.M2-A11Feed and Animal Science345 
FAFP.AFS/AMB.M2-A11Applied Microbiology345 
FAFP.AFS/FBM.M1-A11Food and Beverage Management345 
FAFP.AFS/AQC.M1-A11Aquaculture (fish, frog, turtle, shrimp, crab, etc.)345 
FAFP.AFS/CP.M2-A12Compost345 
FAFP.AFS/PNM.M2-A12Plant Nursery Management345 
FAFP.AFS/LSP.M1-A12Livestock Production345 
FAFP.AFS/LFP.M1-A12Local Food Processing345 
FAFP.AFS/AGM.M2-A12Agricultural Marketing345 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប30450 
ឆ្នាំទី២
FAFP.AFS/VGF.M1-A21Vegetable Farming345 
FAFP.AFS/FPK.M1-A21Food Packaging345 
FAFP.AFS/OPP.M1-A21Ornamental Plant Propagation345 
FAFP.AFS/EAG.M3-A21Ecological Agriculture345 
FAFP.AFS/DCR.M1-A21Data Collection and Report Writing Skills345 
FAFP.AFS/IT.M1-A22Information Communication Technology345 
FAFP.AFS/LG.M1-A22Logistics345 
FAFP.AFS/FT.M1-A22Farm Tourism345 
FAFP.AFS/BPD.M3-A22Business Plan Development345 
FAFP.AFS/HS.M3-A22FAFP.AFS/HS.M3-A22345 
ចំនួនក្រេឌីតសរុប30450 

Facebook