.

ជំនាញ

រយៈពេលសិក្សា

ជំនាញគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ឯកទេសគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មឌីជីថល [MBA-MDBM]

២ឆ្នាំ

ជំនាញគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ឯកទេសសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍ [MBA-MEI]

២ឆ្នាំ

ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ [MPA]

២ឆ្នាំ

ជំនាញអភិបាលកិច្ច និងគោលនយោបាយសាធារណៈ [GPP]

២ឆ្នាំ

ជំនាញបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស [TESOL]

២ឆ្នាំ

ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ ឯកទេសគ្រប់គ្រងអប់រំ [MES]

២ឆ្នាំ

ជំនាញនិរន្តរភាពកសិកម្ម [MSA]

២ឆ្នាំ

ជំនាញកែច្នៃអាហារ និងនវានុវត្តន៍ [MFPI]

២ឆ្នាំ

ជំនាញនិរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី [SEM]

២ឆ្នាំ

 

Facebook