.

ជំនាញ

រយៈពេលសិក្សា

ថ្នាក់បណ្ឌិត និរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី [PhD-SEM]

៣ឆ្នាំ

ថ្នាក់បណ្ឌិត វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ (ឯកទេសគ្រប់គ្រងអប់រំ) [PhD-EM]

៣ឆ្នាំ

 

Facebook