ថ្នាលបណ្តុះរុក្ខជាតិផ្តល់សេវាកម្ម៖
១.ផលិត និងចែកចាយប្រភេទពូជរុក្ខជាតិលម្អរ កូនចេកអំបូងលឿង
២.ផ្ដល់សេវាកម្មស្រាវជ្រាវ និងបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតពីបច្ចេកទេសពង្រីកពូជរុក្ខជាតិលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

  • Name: Mr.RIEN Sothea
  • Position: lab Manager
  • Education Background: B.Sc.Social Development, M.Sc. Sustainable of Agriculture
  • E-mail: [email protected]
  • Tel: 011/010727616
Facebook