១. ចក្ខុវិស័យ

សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងនឹងក្លាយជាគ្រឹះស្ថានអប់រំឧត្តមសិក្សា ពហុជំនាញ និងស្រាវជ្រាវ ដែលមាន​កិត្យានុភាព ឧត្តមភាព និងការជឿទុកចិត្តក្នុងក្របខណ្ឌជាតិ និងអន្តរជាតិ។

២. បេសកកម្ម

សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងមានបេសកកម្មសំខាន់ចំនួន២ដូចជា៖
១. បណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតប្រកបដោយសមត្ថភាពកម្រិតជាតិ និងអន្តរជាតិឆ្លើយតបនឹងទីផ្សារការងារ
២. ធ្វើការស្រាវជ្រាវដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្រ្ត ដើម្បីបម្រើផលិតភាព និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

៣. គុណតម្លៃ

សាកលវិទ្យាល័យមានគុណតម្លៃស្នូលរួមមាន៖

១. មនសិការជាតិ
២. គណនេយ្យភាព
៣. ការទទួលខុសត្រូវ
៤. ក្រមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈ
៥. វិន័យ
៦. ស្មារតីការងារជាក្រុម

៤. វប្បធម៌អង្គភាព

សាកលវិទ្យាល័យមានវប្បធម៌ដូចខាងក្រោម៖

១. ការគោរព ទំនាក់ទំនងល្អ និងផ្តល់តម្លៃទៅវិញទៅមក
២. គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពការងារ
៣. សុវត្ថិភាពការងារ
៤. ប្រយោជន៍រួម
៥. គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍
៦. អត្តសញ្ញាណជាតិ

៥. គោលបំណង

  • គោលបំណងទី១៖ អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ច និងពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន ដើម្បីលើកកម្ពស់ គុណភាពនៃការគ្រប់គ្រង និងសមិទ្ធកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង
  • គោលបំណងទី២៖ បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យបានចំនួន៨៥%នៃចំនួននិស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងឆ្នាំសិក្សានីមួយៗ និងមានការងារធ្វើចំនួន៩០%ឆ្លើយតបនឹងទីផ្សារការងារ
  • គោលបំណងទី៣៖​ ផលិតបានចំនួនលទ្ឋផលស្រាវជ្រាវចំនួន១០៥០ប្រធានបទ និងកម្រោងប្រតិបត្តិនិងនវានុវត្តចំនួន២៨គម្រោងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិចំនួន

៦. គោលដៅជាយុទ្ធសាស្រ្ត

  • យុទ្ធសាស្រ្តទី១៖ ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងសមត្ថភាពស្ថាប័ន ដើម្បីបង្កើនឧត្តមភាពទទួលបាន ការទទួលស្គាល់ស្ដង់ដារជាតិ និងអន្តរជាតិ
  • យុទ្ធសាស្រ្តទី២៖​ ជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើទំនើបកម្ម ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សា បញ្ចូលមុខវិជ្ជាឌីជីថល និងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីអប់រំផ្គួបអន្តរជាតិ
  • យុទ្ធសាស្រ្តទី៣៖ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីស្រាវជ្រាវ និងធ្វើការស្រាវជ្រាវ ដោយមានការបោះពុម្ពកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិ
Facebook