យោងអនុក្រឹត្យលេខ ៣៨៧ អនក្រ.តត ចុះថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង អាណត្តិទី៣។
សមាជិក/សមាជិការមានរាយនាមដូចខាងក្រោមនេះ៖

១. ឯកឧត្តម ស សុខារដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាប្រធាន
២. ឯកឧត្តម សុខ ឃនសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងសមាជិក
៣. ឯកឧត្តម ធូ ភាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងសមាជិក
៤. លោក ទេព នាវាសាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងសមាជិក
៥. លោក ជា ម៉េងប្រធានការិយាល័យថវិកាវិស័យសង្គមកិច្ចទី១
នៃនាយកដ្ឋានថវិកានីយកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា
នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
សមាជិក
Facebook